สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครพนม รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา

วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบขอและยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารด้วยตนเอง ณ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครพนม เลขที่ 3/64 ซอยเปรมประชา ถนนนครพนม-ท่าอุเทน ตำบลหนองแสง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000
โทร 0-4251-3101
ตั้งแต่วันที่ 22 กรกฎาคม – 16 สิงหาคม 2565 ในวันเวลาราชการ ระหว่างเวลา 8.30 นาฬิกาถึงเวลา 16.30 นาฬิกา
ทั้งนี้ ผู้สมัครสอบจะต้องกรอกในใบสมัครสอบและเอกสารการสมัครสอบด้วยลายมือ ของตนเองให้ถูกต้องและครบถ้วน มิฉะนั้น สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครพนมอาจไม่รับสมัครสอบ