เทศบาลเมืองไร่ขิง รับสมัครพนักงานจ้าง 7 อัตรา

วันเวลาและสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์ที่จะสมัครขอรับสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่ กองการเจ้าหน้าที่ ชั้น 2 เทศบาลเมืองไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม – 6 กันยายน 2565 เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ในวันและเวลาราชการ ณ งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเทศบาลเมืองไร่ขิง