เทศบาลเมืองมุกดาหาร รับสมัครพนักงานจ้าง 5 อัตรา

กำหนดวัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครให้สมัครด้วยตนเองที่กองการเจ้าหน้าที่ เทศบาลเมืองมุกดาหาร อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร
ระหว่างวันที่ 8-18 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ในวันและเวลาราชการ