องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 2 ตำแหน่ง 4 อัตรา

ประกาศ…รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ประจำศูนย์ประสานงานและสั่งการการแพทย์ฉุกเฉิน สังกัดกองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม จำนวน 2 ตำแหน่ง 4 อัตรา
1 ตำแหน่งพนักงานขับรถกู้ชีพ 3 อัตรา
คุณสมบัติ

  • เพศชาย
  • อายุ 25 ปีขึ้นไป
    -วุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาปลาย (ม 6)
  • มีใบอนุญาตขับรถยนต์
    **มีประสบการณ์ขับรถกู้ชีพ และผ่านการอบรม EMR / EMT จะพิจารณาเป็นพิเศษ

2 ตำแหน่งพนักงานรับแจ้งเหตุทางโทรศัพท์ 1 อัตรา
คุณสมบัติ
-เพศชาย-หญิง
-อายุ 20 ปีขึ้นไป
-วุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาปลาย (ม 6)
-มีอัธยาศัยดี
-พูดจาไพเราะ
**มีประสบการณ์ในการรับโทรศัพท์ และผ่านการอบรม EMR/EMT จะพิจารณาเป็นพิเศษ

หลักฐานการสมัคร
-สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
-สำเนาทะเบียนบ้าน
-สำเนาวุฒิการศึกษา
-ระเบียนผลการเรียน
-รูปถ่าย 1 นิ้ว 2 รูป
-ใบขับขี่รถยนต์ (สำหรับตำแหน่งพนักงานขับรถ)
-ใบประกาศนียบัตรผ่านการฝึกอบรม (ถ้ามี)
หมายเหตุ : ผู้สมัครควรเตรียมเอกสารให้พร้อม หากเอกสารขาดอย่างใดอย่างหนึ่ง ผู้รับสมัคร จะ
ไม่รับสมัคร

สถานที่รับสมัคร
ศูนย์ประสานงานและสั่งการการแพทย์ฉุกเฉิน กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม
สามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2565
ผู้สมัครต้องมาสมัครด้วยตนเอง ภายในวันและเวลาราชการเท่านั้น