โรงพยาบาลเชียงยืน รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 5 อัตรา

โรงพยาบาลเชียงยืน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน)
1 ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด
จำนวน 1 อัตรา กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู(กายภาพบำบัด)
อัตราค่าจ้างวันละ 600 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

  • ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชากายภาพบำบัด และ ได้รับใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะสาขากายภาพบำบัด หรือใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัดของสภากายภาพบำบัด

2 ตำแหน่ง พนักงานบริการ
จำนวน 1 อัตรา กลุ่มงานการพยาบาล
อัตราค่าจ้างวันละ 310 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

  • เพศชาย ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันหรือทางที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่รับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ

3 ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้
จำนวน 1 อัตรา กลุ่มงานการพยาบาล
อัตราค่าจ้างวันละ 310 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

  • เพศหญิง ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันหรือทางที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่รับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ

4 ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างทั่วไป
จำนวน 1 อัตรา กลุ่มงานบริหารทั่วไป
อัตราค่าจ้างวันละ 310 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

  • เพศชาย ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน หรือทางที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่รับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ

5 ตำแหน่ง พนักงานบริการ(คนสวน)
จำนวน 1 อัตรา กลุ่มงานบริหารทั่วไป
อัตราค่าจ้างวันละ 310 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

  • เพศชาย มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับหน้าที่รับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ 3. การรับสมัคร

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
*บุคคลที่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกฯ ขอและยื่นใบสมัคร ด้วยตนเอง ได้ที่งานธุรการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลเชียงยืน (อาคารส่งเสริมสุขภาพ ชั้น 2)
*ตั้งแต่วันที่ 1-21 กรกฎาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ (เวลา 12.00 – 13.00 น. พักกลางวัน)