สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลพบุรี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา

วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบขอและยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลพบุรี ชั้น 3 อาคารบูรณาการกระทรวงยุติธรรมจังหวัดลพบุรี เลขที่ 118 ถนนสีดา ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
โทร. 0-3678-2208 – 9
ตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎาคม – 15 สิงหาคม 2565 ในวัน เวลาราชการ ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 นาฬิกา
ทั้งนี้ ผู้สมัครสอบจะต้องกรอกในใบสมัครสอบและเอกสารการสมัครสอบด้วยลายมือ ของตนเองให้ถูกต้องและครบถ้วน มิฉะนั้น สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลพบุรี อาจไม่รับสมัครสอบ