โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.lopburicancer.in.th ซึ่งจะสมัครตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม 2565 ถึงวันที่ 5 สิงหาคม 2565 โดยสมัครได้ 2 ทางช่องทาง ดังนี้

  1. ยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ งานทรัพยากรบุคคล กลุ่มงานบริหารทั่วไป ภารกิจด้านอำนวยการ ชั้น 5 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี ในวันและเวลาราชการ (ภาคเช้า เวลา 08.30 น. – 12.00 น. และภาคบ่าย เวลา 13.00 – 16.30 น.)
  2. ยื่นใบสมัครทางไปรษณีย์ ส่งถึงงานทรัพยากรบุคคล กลุ่มงานบริหารทั่วไป ภารกิจด้านอำนวยการ โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี 11/1 ถนนพหลโยธิน ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 และจะถือวันที่ลงตราประทับไปรษณีย์ภายในวันที่ 5 สิงหาคม 2565 เป็นสำคัญ ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดใบสมัคร, บัตรประจำตัวผู้สมัคร ได้ในเว็ปไซด์โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี www.lopburicancer.in.th พร้อมทั้งแนบหลักฐานประกอบการสมัครตามข้อ 3.2 ถ้าเอกสารไม่ครบถ้วนจะถือว่า คุณสมบัติไม่ครบตามประกาศรับสมัคร สำหรับกรณีส่งทางไปรษณีย์ให้ส่งไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) เท่านั้น และ ผู้สมัครต้องนำเอกสารฉบับจริงมาตรวจสอบในวันที่ 11 สิงหาคม 2565 หากเอกสารฉบับจริงไม่ครบ จะไม่มี สิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) ในวันดังกล่าว
    สอบถามได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์0 3642 2515 ต่อ 123 ในวันและเวลาราชการ