โรงพยาบาลท่าวุ้ง รับสมัครจ้างเหมาบริการ 3 อัตรา

โรงพยาบาลท่าวุ้ง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมาบริการ)
1 ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ กลุ่มงาน กลุ่มการพยาบาล อัตราว่าง จำนวน 1 อัตรา
ค่าตอบแทน วันละ 325 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้น

2 ตำแหน่ง นักจิตวิทยาคลินิก กลุ่มงาน กลุ่มการพยาบาล อัตราว่าง จำนวน 1 อัตรา
ค่าตอบแทน เดือนละ 15,960 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้
1 ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาหนึ่ง ทางจิตวิทยาคลินิก และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาจิตวิทยาคลินิก
2 ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาหนึ่ง ทางจิตวิทยาคลินิก และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาจิตวิทยาคลินิก
3 ได้รับปริญญาหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่ กพส.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งสำหรับนี้ได้

3 ตำแหน่ง นักกิจกรรมบำบัด กลุ่มงาน กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู อัตราว่าง จำนวน 1 อัตรา
ค่าตอบแทน เดือนละ 15,960 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้
1 ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชากายภาพบำบัดทางกิจกรรมบำบัด และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขากิจกรรมบำบัด
2 ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชากายภาพบำบัดทางกิจกรรมบำบัด และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขากิจกรรมบำบัด
3 ได้รับปริญญาหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่ กพส.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งสำหรับนี้ได้ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขากิจกรรมบำบัด

วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัคร กรอกและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป อาคารผู้ป่วยนอก ชั้น 2 โรงพยาบาลท่าวัง ในวันและเวลาราชการ (08.00 – 16.00น.)
ตั้งแต่วันที่ 7-27 กรกฎาคม 2565