โรงพยาบาลลำพูน รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 2 ตำแหน่ง

โรงพยาบาลลำพูน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (ไม่ผ่าน ก.พ.)

  1. ชื่อตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้
    ค่าจ้าง 8,690 บาท
    คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง มีความรู้ความสามารถหรือความชำนาญงานในหน้าที่ และได้รับประกาศนียบัตร มัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลาย

วันเวลาและสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถพิมพ์ใบสมัครได้ที่ www.lpnh.go.th (สมัครงาน) และยื่นพร้อมหลักฐานประกอบการสมัครงาน ด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 3 อาคาร 100 ปี สธ. โรงพยาบาลลำพูน ตั้งแต่วันที่ 1 – 11 สิงหาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ โทร 0 5356 9100 ต่อ 71241

2 ชื่อตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา
ค่าจ้าง 11,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางบริหารธุรกิจ

วันเวลาและสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถพิมพ์ใบสมัครได้ที่ www.lpnh.go.th (สมัครงาน) และยื่นพร้อมหลักฐานประกอบการสมัครงาน ด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 3 อาคาร 100 ปี สธ. โรงพยาบาลลำพูน ตั้งแต่วันที่ 3 – 11 สิงหาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ โทร 0 5356 9100 ต่อ 71241