สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดขอนแก่น รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา

วันเวลาและสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารด้วยตนเอง ณ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
โทรศัพท์ 043-246191 โทรสาร 043-246191 และสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดขอนแก่น สาขาพล 1/120 ซอยดวงดาว 3 ถนนเมืองพล ตำบลเมืองพล
อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น 40120 โทรศัพท์ 043-415978
ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม 2565 ถึงวันที่ 16 สิงหาคม 2565 ในวันเวลาราชการระหว่างเวลา 8.30 นาฬิกา ถึงเวลา 16.30 นาฬิกา
ทั้งนี้ผู้สมัครสอบจะต้องกรอกในใบสมัครสอบและเอกสารการสมัครสอบด้วยลายมือ ของตนเองให้ถูกต้องและครบถ้วนมิฉะนั้นสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดขอนแก่น อาจไม่รับสมัครสอบ