วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ยื่นใบสมัครตามแบบฟอร์มของวิทยาลัย ฯ ในวันที่ 30 พฤษภาคม – 6 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ยกเว้นวันหยุดราชการ เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ ห้องธุรการ (งานบุคลากร) พร้อมชำระเงินค่าสมัคร 30 บาท ที่งานการเงิน