สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา

วันเวลาและสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารด้วยตนเอง ณ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่อยู่ 12/5 ถนนถิ่นานนท์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
โทร 0 4381 2969
ตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม 2565 – 11 สิงหาคม 2565 ในวันเวลาราชการ ระหว่างเวลา 8.30 นาฬิกาถึงเวลา 16.30 นาฬิกา
ทั้งนี้ผู้สมัครสอบจะต้องกรอกในใบสมัครสอบและเอกสารการสมัครสอบด้วยลายมือ ของตนเองให้ถูกต้องและครบถ้วน มิฉะนั้น สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์ อาจไม่รับสมัครสอบ