มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 10 อัตรา

กำหนดรับสมัครในวันที่ 8 – 17 สิงหาคม พ.ศ. 2565 (เว้นวันหยุดราชการ) ผู้สมัครจะต้องยื่นใบสมัครได้ ดังนี้

  1. ยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ งานบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พื้นที่ในเมือง อาคาร 1 ชั้น 2 ภาคเช้าเวลา 09.00 – 12.00 น. ภาคบ่าย เวลา 13.00 น. – 15.00 น
  2. สมัครทางไปรษณีย์ โดยส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัคร และสลิปการจ่ายค่าธรรมเนียมการสมัคร บัญชีธนาคารกรุงไทย สาขากาฬสินธุ์ บัญชีเลขที่ 4043195656 ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์เงินนอกงบประมาณ มายังงานบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 62/1 ถนนเกษตรสมบูรณ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 41000 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จะถือวันชำระเงินค่าธรรมเนียมก่อนปิดรับสมัคร โดยถือวันประทับตราไปรษณีย์ยากรเป็นหลักฐาน และให้วงเล็บมุมซอง (สมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 2/2565)
  3. ผู้สมัครจะต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนชัดเจน
  4. ผู้สมัครจะต้องแจ้งสถานที่ที่สามารถติดต่อได้ทางจดหมายลงทะเบียนในเขตการจ่ายของการไปรษณีย์ไว้ในใบสมัคร
    **เงื่อนไขในการรับสมัคร
    ผู้สมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบ และรับรองตนเองว่าเป็น ผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาด อันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยกรณีใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตำแหน่งที่สมัคร อันมีผลทำให้ ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิ์สมัครสอบตามประกาศรับสมัครดังกล่าวให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการสอบ คัดเลือกครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้น