สถาบันพระบรมราชชนก รับสมัครจ้างเหมาบริการ 6 อัตรา

การรับสมัคร
ผู้ที่ประสงค์จะสมัคร สามารถยื่นใบสมัครพร้อมเอกสาร และหลักฐานตาม ข้อ 3 ได้ที่ คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ ชั้น 5 อาคาร 10 สถาบันบำราศนราดูร 126/146 ซอยติวานนท์ 14 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2565 ถึงวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 ตามวันและเวลาราชการ คือ 08.30 – 16.30 น. โทรศัพท์ 088-486-8460 และ 086-323-6633