โรงพยาบาลปากช่องนานา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) 30 อัตรา

ผู้ประสงค์ที่จะสมัครสอบคัดเลือกให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ในวันเวลาราชการ ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2565 ถึงวันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 6 อาคาร 100 ปี สธ. โรงพยาบาลปากช่องนานา อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา หมายเลขโทรศัพท์ 0 44 313 870 ต่อ 404, 405