โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 4 ตำแหน่ง 56 อัตรา

รายละเอียด โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่ง

  1. พนักงานช่วยการพยาบาล (NA) จำนวน 25 อัตรา คุณวุฒิ ม.6 หรือเทียบเท่า
  2. พนักงานบริการ จำนวน 15 อัตรา คุณวุฒิ ม.3/ม.6
  3. พนักงานสูทกรรม จำนวน 4 อัตรา คุณวุฒิ ม.3/ม.6 หรือเทียบเท่า
  4. พนักงานเตรียมข้อมูลและรหัส ชั้น 3 จำนวน 12 อัตรา คุณวุฒิ ปวส. สาขาใดสาขาหนึ่ง ทางการบริหารธุรกิจ

ผู้สนใจติดต่อที่ ศูนย์บริหารงานทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 11 โทร 02 – 163 – 0310 ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 08.00 – 16.00 น. (พักกลางวัน 12.00 – 13.00 น.)

เอกสารที่ใช้สมัคร

  1. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
  2. สำเนาทะเบียนบ้าน
  3. สำเนาบัตรประชาชน
  4. สำเนาคุณวุฒิการศึกษา
  5. หลักฐานทางทหาร (เฉพาะเพศชาย)