เทศบาลเมืองนราธิวาส รับสมัครพนักงานจ้าง 21 อัตรา

วันเวลาและสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่กองการเจ้าหน้าที่ เทศบาลเมืองนราธิวาส ระหว่างวันที่ 20 เมษายน 2565 – 13 พฤษภาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ