องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ รับสมัครพนักงานจ้าง 11 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
กำหนดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 3 – 12 พฤษภาคม 2565 โดยขอรับใบสมัคร และยื่นใบสมัครด้วยตัวเองได้ที่กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ชั้น 1 หรือสอบถามรายละเอียดทางโทรศัพท์หมายเลข 0-4581-4676 และหมายเลข 0-4581-4677 ในวันและเวลาราชการ