สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุทัยธานี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา

กำหนดการและวิธีการรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองเท่านั้น ที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุทัยธานี ชั้น 2 เลขที่ 282 หมู่ที่ 3 ตำบลน้ำซึม อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี ตั้งแต่วันที่ 17-23 พฤษภาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ ภาคเช้า เวลา 08.30 – 12.00 น. และภาคบ่าย เวลา 13.00 – 16.30 น. โดยผู้สมัครจะไม่เสียค่าธรรมเนียมในการสมัครแต่อย่างใด และต้องปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)