ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 2 อัตรา

สถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัคร ต้องมายื่นเอกสารพร้อมสมัครด้วยตนเอง โดยปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ณ ฝ่ายบริหารทั่วไป ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ เลขที่ 401 หมู่ 12 ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-114062 ระหว่างวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ถึง วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ในวันและเวลาราชการ (เวลา 08.30 – 16.30น.) โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2565 โดยจะติดประกาศ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ อาคารสำนักงานศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว เชียงใหม่ ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ และเว็บไซด์ http://www.cmi-rsc.ricethailand.go.th/