เทศบาลเมืองบางกรวย รับสมัครพนักงานจ้าง 18 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรร สามารถติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเอง ในระหว่างวันที่ 25 เมษายน ถึงวันที่ 3 พฤษภาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30-12.00 น. และเวลา 13.00-16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) ณ ห้องกองการเจ้าหน้าที่ ชั้น 1 สำนักงานเทศบาลเมืองบางกรวย โปรดแต่งกายชุดสุภาพ)