สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 3 อัตรา

รายละเอียด ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ไม่ผ่านก.พ.)

 1. ชื่อตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา
  ค่าตอบแทน 18,000 บาท
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  **ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาบริหารธุรกิจหรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชาดังกล่าวข้างต้น
 2. ชื่อตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข 1 อัตรา
  ค่าตอบแทน 18,000 บาท
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  **ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อม/อนามัยชุมชน / อนามัยสิ่งแวดล้อมระบาด สาขาวิชาทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หรือทางวิศวกรรมสุขาภิบาล สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ทางเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข หรือสาขาวิชาใด สาขาวิชาหนึ่งดังกล่าวข้างต้น
 3. ชื่อตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา
  ค่าตอบแทน 18,000 บาท
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  **ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาการบัญชี บริหารธุรกิจ หรือทางการบัญชี ทางบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ สาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชาดังกล่าวข้างต้น

วิธีการรับสมัคร
รับสมัครทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) เท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2565 ถึงวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 โดยสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://www.mhsq.moph.go.th หัวข้อ “ข่าวประกาศ รับสมัครงาน” และกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ ลงลายมือชื่อด้วยตนเอง และจัดส่ง ใบสมัครพร้อมเอกสารและหลักฐานการสมัครไปยัง กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดแม่ฮ่องสอน ถนนขุนลุมประพาส ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58000 โดยเขียนมุมซองให้ชัดเจนว่า “สมัครพนักงานราชการ”
**ทั้งนี้ จะถือวันที่ที่ไปรษณีย์ต้นทางประทับตรารับฝากเป็นวันรับสมัครและเอกสารที่ที่ทางไปรษณีย์ต้นทางประทับตราฝากก่อนวันที่ 27 เมษายน 2565 และหลังวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 จะไม่รับการพิจารณา