สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 5 อัตรา

การรับสมัครวัน เวลาและสถานที่รับสมัคร
รับสมัครทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ตั้งแต่วันที่ 17 – 23 พฤษภาคม 2565 ผู้ประสงค์สมัคร สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัคร กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนลงลายมือชื่อ ส่งใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานที่กำหนดให้ครบถ้วน ส่งมาที่ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม เลขที่ 170 ถนนเทศา ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000 วงเล็บมุมซองว่า สมัครสอบ ทั้งนี้ จะถือวันเวลาที่ทำการไปรษณีย์ต้นทางประทับตรารับฝากเป็นวันรับสมัคร