โรงพยาบาลสมุทรสาคร รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 23 ตำแหน่ง จำนวนหลายอัตรา

 • วุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป สายวิชาชีพ
 1. ตำแหน่งเภสัชกร ปฏิบัติงานกลุ่มงานเภสัชกรรม
 2. ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงานกลุ่มงานอาชีวเวชกรรม
 3. ตำแหน่งนักเวชศาสตร์การสื่อความหมาย ปฏิบัติงานกลุ่มงานโสต ศอ นาสิก
 4. ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงานหอผู้ป่วยของกลุ่มการพยาบาล
 5. ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด ปฏิบัติงานกลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู
  ***รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนกว่าจะครบอัตรา
 6. ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ ปฏิบัติงานกลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลีนิค
  ***รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 12 พฤษภาคม 2565
 • วุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
 1. ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรม ปฏิบัติงานกลุ่มงานเภสัชกรรม
 2. ตำแหน่งนายช่างเทคนิค ปฏิบัติงานกลุ่มโครงสร้างพื้นฐานและวิศวกรรมทางการแพทย์
  ***รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนกว่าจะครบอัตรา
 3. ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงานศูนย์เรียกเก็บ
  ***รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 18 พฤษภาคม 2565
 • วฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
 1. ตำแหน่งพนักงานสื่อสาร ปฏิบัติงานงานเวชกิจฉุกเฉิน
  ***รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนกว่าจะครบอัตรา
 • วุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
 1. ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล
  ปฏิบัติงานหอผู้ป่วยของกลุ่มการพยาบาล
  ***รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนกว่าจะครบอัตรา
 • วุฒิ มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
 1. ตำแหน่งพนักงานประจำห้องยา ปฏิบัติงานกลุ่มงานเภสัชกรรม
  ***รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนกว่าจะครบอัตรา
 • วุฒิ มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3), ตอนปลาย (ม.6)
 1. ตำแหน่งพนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค ปฏิบัติงานกลุ่มงานรังสีวิทยา
 2. ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ ปฏิบัติงานกลุ่มงานรังสีวิทยา
 3. ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ ปฏิบัติงานกลุ่มการพยาบาล
 4. ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ ปฏิบัติงานกลุ่มงานทันตกรรม
 5. ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ ปฏิบัติงานกลุ่มงานอาชีวเวชกรรม
  ***รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนกว่าจะครบอัตรา
 • ไม่กำหนดวุฒิ มีความสามารถและเหมาะสมในการปฏิบัติงาน ในหน้าที่ อ่านออก เขียนได้
 1. ตำแหน่งพนักงานประจำตึก ปฏิบัติงานกลุ่มการพยาบาล
 2. ตำแหน่งพนักงานบริการ(ล่าม) ปฏิบัติงานกลุ่มเภสัชกรรม
 3. ตำแหน่งพนักงานประกอบอาหาร ปฏิบัติงานกลุ่มงานโภชนศาสตร์
 4. ตำแหน่งพนักงานบริการ(สวน) ปฏิบัติงานกลุ่มงานบริหารทั่วไป
 5. ตำแหน่งพนักงานบริการ(ความสะอาด) ปฏิบัติงานกลุ่มงานบริหารทั่วไป
  ***รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนกว่าจะครบอัตรา