มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ 2 อัตรา

การสมัครสอบแข่งขัน
สมัครสอบแข่งขันได้ที่เว็บไซต์ http://jobs.psru.ac.th ตั้งแต่วันที่ 11 – 25 พฤษภาคม พ.ศ.2565 ไม่เว้นวันหยุดราชการ ผู้สมัครสอบพิมพ์ใบแจ้งชำระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ และส่งหลักฐานการชำระค่าธรรมเนียม ภายในวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ.2565 โดยสามารถพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ ได้ตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2565 เป็นต้นไป