สำนักงาน พมจ.เชียงใหม่ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักพัฒนาสังคม 1 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบเข้ารับการคัดเลือกสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://chiangmai.m-society.go.th หัวข้อ “ ข่าวประชาสัมพันธ์” และยื่นใบสมัครและเอกสารการสมัคร เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 1 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัด ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 17-23 พฤษภาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ (จันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.00 – 16.30 น.) หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 05311 2716 และจากเว็บไซต์ของสำนักงาน http://www.chiangmai.m-socieyt.go.th โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร