มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งครู 6 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง ครู สังกัดโรงเรียนสาธิต ติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัคร งานบริหารงานบุคคล กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ชั้น 2 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ หรือโรงเรียนสาธิต ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2565 จนถึงวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 ยกเว้นวันหยุดราชการในวันที่ 4 พฤษภาคม 2565 สามารถสอบถามรายละเอียด เพิ่มเติมได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2529-0674-7 ต่อ 446, 0-2909-1434 หรือทาง เว็บไซต์ http://www.vru.ac.th