กองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าเขื่อนภูมิพล (พิษณุโลก) รับสมัครเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ 2 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถขอรับใบสมัครที่กองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าเขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก ที่ตั้ง 59/15 อาคารไทยศิวารัตน์ชั้น 3 ถนนบรมไตรโลกนารถ 2 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัด พิษณุโลก 65000 ในวันและเวลาราชการ หรือดาวน์โหลดได้ที่ www.oerc2.com หมายเลขโทรศัพท์ 055-252924 ตั้งแต่วันที่ 28 เม.ย. 2565 ถึงวันที่ 9 พ.ค. 2565 ผู้สมัครสอบจะต้องกรอกใบสมัครและเอกสารการสมัครด้วย ลายมือตนเองให้ถูกต้อง และครบถ้วน