โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า 100 ปี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นลูกจ้าง สามารถดาวน์โหลดใบสมัครทางเว็บไซด์ http://myhospital.go.th ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2565 ถึงวันที่ 5 พฤษภาคม 2565 โดยให้สแกนเอกสารส่งทาง E-mail : 11602@myhospital.go.th ไม่เว้นวันหยุดราชการ