โรงพยาบาลนครพิงค์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) 6 ตำแหน่ง

วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร
ผู้มีความประสงค์สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://www.nkp-hospital.go.th และยื่นใบสมัครได้ ในวันเวลาราชการ ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 5 อาคารอำนวยการผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลนครพิงค์ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 หรือส่งใบสมัครพร้อมเอกสารทางไปรษณีย์ หน้าซองโปรดระบุ ดังนี้
เรียน กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลนครพิงค์ 159 หมู่ 10 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180 (ใบสมัครตำแหน่ง ระบุ….) ทั้งนี้ ต้องส่งถึงโรงพยาบาลนครพิงค์ ภายในกำหนดวันปิดรับสมัคร คือวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 เท่านั้น