กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดชลบุรี รับสมัครพนักงานจ้าง 2 อัตรา

การสมัครและสถานที่รับสมัคร
ผู้สนใจสามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่ รับสมัครได้ที่กองสาธารณสุข อาคาร 2 ชั้น 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ 24-31 พฤษภาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ โดยสอบถามรายละเอียดได้ที่กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โทรศัพท์ 038-455-922 ต่อ 266 หรือทางเว็บไซด์ www.chon.go.th