โรงพยาบาลสันทราย รับสมัครจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน 30 อัตรา

ประกาศโรงพยาบาลสันทราย เรื่อง จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน
ชื่อตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ

 • กลุ่มงานการพยาบาล จำนวน 1 อัตรา
 • อัตราค่าจ้าง 18,640 บาท

ชื่อตำแหน่ง นักกายอุปกรณ์

 • กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู จำนวน 1 อัตรา
 • อัตราค่าจ้าง 18,200 บาท

ชื่อตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์

 • กลุ่มงานบริหารทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
 • อัตราค่าจ้าง 11,500 บาท

ชื่อตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

 • อัตราค่าจ้าง 9,690บาท

ชื่อตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ

 • กลุ่มงานบริหารทั่วไป จำนวน 2 อัตรา
 • อัตราค่าจ้าง 9,690 บาท

ชื่อตำแหน่ง เจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

 • กลุ่มงานบริหารทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
 • อัตราค่าจ้าง 11,500 บาท

ชื่อตำแหน่ง ผู้ช่วยทันตแพทย์

 • กลุ่มงานทันตกรรม จำนวน 3 อัตรา
 • อัตราค่าจ้าง 9,400 บาท

ชื่อตำแหน่ง ผู้ช่วยพยาบาล

 • กลุ่มงานการพยาบาล จำนวน 3 อัตรา
 • อัตราค่าจ้าง 8,500 บาท

ชื่อตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้

 • กลุ่มงานการพยาบาล จำนวน 4 อัตรา
 • อัตราค่าจ้าง 7,500 บาท

ชื่อตำแหน่ง พนักงานเปล

 • กลุ่มงานการพยาบาล จำนวน 2 อัตรา
 • อัตราค่าจ้าง 7,500 บาท

ชื่อตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์

 • กลุ่มงานบริหารทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
 • อัตราค่าจ้าง 8,000 บาท 1

ชื่อตำแหน่ง พนักงานบริการ

 • กลุ่มงานการพยาบาล งานจ่ายกลาง จำนวน 1 อัตรา
 • อัตราค่าจ้าง 7,500 บาท

ชื่อตำแหน่ง พนักงานซักฟอก

 • กลุ่มงานการพยาบาล จำนวน 4 อัตรา
 • อัตราค่าจ้าง 7,500 บาท

ชื่อตำแหน่ง พนักงานประกอบอาหาร

 • กลุ่มงานการพยาบาล จำนวน 1 อัตรา
 • อัตราค่าจ้าง 7,500 บาท

ชื่อตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่อนามัย

 • ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลหนองหาร จำนวน 4 อัตรา
 • อัตราค่าจ้าง 8,690 บาท

วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร
*ผู้มีความประสงค์ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ที่งานการเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ชั้น 5 อาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
*ตั้งแต่วันที่ 1-7 กรกฎาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ