โรงพยาบาลสวนปรุง รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 8 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้สนใจจะสมัครสามารถดาวน์โหลดเอกสารการรับสมัครได้ที่ http://www.suanprung.go.th หัวข้อ “ข่าวรับสมัครงาน” และส่งเอกสารพร้อมหลักฐานต่าง ๆ ประกอบด้วย
1) ใบสมัครที่กรอกรายละเอียดครบถ้วนแล้ว
2) เอกสารและหลักฐานการสมัคร (ตามข้อ 3.2)
3) บัตรประจำตัวผู้สมัครสอบ (ไม่ต้องกรอกเลขประจำตัวสอบ)
4) แบบคำร้องขอสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป โดยส่งทางไปรษณีย์มาที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 2 อาคารอุบลรัตนราชกัญญา โรงพยาบาลสวนปรุง เลขที่ 131 ถนนช่างหล่อ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50100 ตั้งแต่วันที่ 5 – 11 กรกฎาคม 2565 โดยจะถือวันที่ที่ทำการไปรษณีย์ต้นทางประทับตราการจัดส่งเอกสาร สมัคร ไม่เกินวันที่ 11 กรกฎาคม 2565