สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครพนักงานโครงการวิจัย 4 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

  1. สมัครด้วยตนเอง โดยยื่นใบสมัครได้ที่หน่วยการเจ้าหน้าที่ งานบริหารทั่วไป สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อาคาร 1 ภายในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ (https://goo.gl/maps/6K3MsjUYThMS59bT9) ในวันและเวลาราชการเท่านั้น
  2. สมัครทางอีเมล์ ผู้สมัครจัดส่งเอกสารการสมัครเป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ มายังอีเมล์ hr.rihes.cmu@gmail.com (สำหรับผู้ที่สมัครทางอีเมล์ คณะกรรมการฯ จะรับพิจารณาเฉพาะอีเมล์ที่ ส่งมาถึงภายในวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 ก่อนเวลา 16.30 น. เท่านั้น)
  3. เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันอังคาร ที่ 12 กรกฎาคม 2565 เวลา 16.30 น.เท่านั้น หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวอำพร ยิ้มศรี หน่วยการเจ้าหน้าที่ งานบริหารทั่วไป สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ เบอร์โทรศัพท์ 0 5393 5055 ต่อ 305 ในวันและเวลาทำการ
    (รายละเอียดเพิ่มเติม สามารถอ่านได้จากไฟล์เอกสารการรับสมัครที่แนบมาพร้อมนี้)