มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย 2 อัตรา

การสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ครบถ้วนชัดเจน พร้อมทั้งแนบเอกสารหลักฐานตามข้อ 5 ส่งทางไปรษณีย์มาที่ งานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 167 หมู่ 2 ถนนชัยภูมิ-ตาดโตน ตำบลนาฝาย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 36000 โดยระบุชื่อตำแหน่งและรหัสตำแหน่งให้ชัดเจน หรือส่งเอกสารหลักฐานตามข้อ 5 ในรูปแบบ PDF จำนวน 1 ไฟล์ มาที่อีเมล์ hrcpru@gmail.com
ตั้งแต่วันที่ 11 กรกฎาคม ถึงวันที่ 5 สิงหาคม 2565 โดยถือวันประทับตราที่ส่งเป็นหลักฐานสำคัญ
ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ http://www.cpru.ac.th/ หัวข้อ “ข่าวรับสมัครงาน และ http://hr.cpru.ac.th/หัวข้อ “ข่าวประชาสัมพันธ์”