องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ รับสมัครพนักงานจ้าง 22 อัตรา

วันเวลาและสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเป็นพนักงานจ้าง ให้ติดต่อและขอยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเอง ได้ที่กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ระหว่างวันที่ 3-11 สิงหาคม 2565 ในวัน และเวลาราชการ
ตั้งแต่เวลา 08.30 – 12.00 น. และเวลา 13.00 – 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)
โดยสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
โทรศัพท์ 09 0242 5191 หรือทางเว็บไซต์ www.chpao.org โปรดแต่งกายสุภาพ)