สำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 5 อัตรา

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัด สำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ (ไม่ผ่าน ก.พ.)
ตำแหน่ง ครู กศน. ตำบล จำนวน 4 อัตรา
*อัตราค่าตอบแทน 18,000 บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
*คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

  1. ผู้ประสงค์จะเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่ง ครู กศน.ตำบลต้องมีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ตามที่ ก.ค.ศ. และ/หรือคุรุสภา ให้การรับรอง
  2. กรณีบุคคลที่ไม่ได้จบปริญญาตรีทางการศึกษา แต่ได้จบการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ให้ถือว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติในการสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา
*อัตราค่าตอบแทน 18,000 บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
*คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

  1. บุคคลทั่วไป ได้รับคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทุกสาขา
  2. มีความรู้ ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
*ผู้ที่มีความประสงค์จะเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ให้ยื่นใบสมัครและหลักฐานต่าง ๆ จำนวน 1 ชุด ด้วยตนเอง
*ณ สำนักงาน กศน. จังหวัดบุรีรัมย์ เลขที่ 283 หมู่ที่ 11 ถนนบุรีรัมย์ – ประโคนชัย ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
*ตั้งแต่วันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ถึงวันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ช่วงเช้า เวลา 09.00 – 12.00 น. และช่วงบ่าย เวลา 13.00 – 16.00 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
*ทั้งนี้ สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 044-611689
*หมายเหตุ ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการจะต้องแต่งกายด้วยชุดสุภาพตามสากลนิยม มิฉะนั้นอาจไม่ได้รับการพิจารณาในการสมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ดังกล่าว