โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต (รัฐวิสาหกิจ) รับสมัครสอบคัดเลือกและสรรหาพนักงาน 6 อัตรา

วิธีการรับสมัครและเงื่อนไขการสมัคร
ผู้สนใจสมัครสามารถดาวน์โหลด ใบสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกและหนังสือรับรอง ผู้สมัครเข้าทำงาน ได้ที่เว็บไซต์โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต http://www.playingcard.or.th (สมัครงาน) และให้ส่งเอกสารใบสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือก หนังสือรับรองผู้สมัครเข้าทำงาน (ไฟล์ .PDF) และเอกสารที่เกี่ยวข้องตามข้อ 3.3 ส่งผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) มาที่ส่วนทรัพยากรบุคคล hr@playingcard.mail.go.th ภายในวันพุธที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 16.30 น.