สำนักงานพัฒนาระบบสาธารณสุข กรุงเทพมหานคร รับสมัครบุคคลภายนอกที่ช่วยปฏิบัติราชการ 10 อัตรา

กำหนดวัน เวลาและสถานที่รับสมัคร
ส่งใบสมัคร เอกสารและหลักฐานตามข้อ 4.2 ให้สแกนเป็นไฟล์ภาพหรือเอกสาร มาทาง e-mail : sorportor.genad@gmail.com ตั้งแต่วันที่ 20-25 กรกฎาคม 2565