สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 5 อัตรา

วิธีการสมัครสอบ

  1. ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถ download แบบฟอร์มใบสมัคร (รายละเอียด ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศ โดยกรอกข้อความในใบสมัครให้ถูกต้องและครบถ้วน
  2. ให้ส่งใบสมัครและหลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร (ตามข้อ 3.2) ทางไปรษณีย์ (ไม่มีการรับสมัครด้วยตนเอง) โดยจัดส่งเอกสารได้ ตั้งแต่วันที่ 13 มิถุนายน 2565 ถึงวันที่ 17 มิถุนายน 2565 ส่งเอกสารการสมัครสอบทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด หรือบริษัทขนส่งเอกชน ภายในวันที่ 17 มิถุนายน 2565 โดยถือวันที่ที่ทำการไปรษณีย์ต้นทางหรือบริษัทขนส่งเอกชน ประทับตรา รับจดหมายของผู้สมัคร เอกสารสมัครที่ส่งภายหลังวันปิดรับสมัครจะไม่ได้รับการพิจารณา (ต้องประทับตรา ภายในวันที่ 17 มิถุนายน 2565) ทั้งนี้ ให้จ่าหน้าซองตามข้อความในกรอบตัวอย่างด้านล่างนี้
    กรุณาส่ง กลุ่มงานสรรหา บรรจุ และแต่งตั้ง (นางสาวปริญญาภรณ์ ปรีดีชม) กองบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม อาคารกระทรวงยุติธรรม ชั้น 9 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 (สมัครสอบลูกจ้างชั่วคราว) เมื่อส่งเอกสารแล้ว ขอให้โทรแจ้งเจ้าหน้าที่ทราบทันที (นางสาวปริญญาภรณ์ ปรีดีซม โทร. 090991 2763) หากไม่ได้โทรแจ้งเจ้าหน้าที่จะไม่ทราบว่าท่านสมัครสอบและจะไม่ได้ติดตามเอกสารท่านที่อาจจะมาส่งล่าช้า