แนวข้อสอบ เรื่อง โครงสร้างสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)

แนวข้อสอบ เรื่อง โครงสร้างสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  (สอศ.)
แนวข้อสอบ เรื่อง โครงสร้างสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)

________________________________________________________________________________________
คำชี้แจง
** QUIZ แนวข้อสอบฟรี เรื่อง โครงสร้างสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)
** จำนวน 50 ข้อ
** ข้อสอบจะทำการสุ่ม ไม่เรียงข้อ ไม่เรียงช้อยส์ เพื่อประโยชน์สูงสุดในการท่องจำข้อสอบ
________________________________________________________________________________________

1. ฝ่ายวิชาการ แบ่งออกเป็นกี่งาน

 
 
 
 

2. “ส่งเสริมและสนับสนุนภาคเอกชนและสถานประกอบการ ให้จัดการอาชีวศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรและมาตรฐานการอาชีวศึกษา” คืออำนาจหน้าที่ของส่วนราชการใด

 
 
 
 

3. ให้คณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดอยู่ในตำแหน่งได้คราวละกี่ปีการศึกษา

 
 
 
 

4. ข้อใดไม่เป็นส่วนราชการของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

 
 
 
 

5. ” ส่งเสริมและพัฒนาระบบการสนับสนุนทรัพยากร และการจัดให้มีกองทุนอาชีวศึกษา ” คืออำนาจหน้าที่ของส่วนราชการใด

 
 
 
 

6. “ดำเนินการเกี่ยวกับงานวิเทศสัมพันธ์ การประสานนโยบายและความร่วมมือทางการอาชีวศึกษากับองค์กรและหน่วยงานในและต่างประเทศ ” คืออำนาจหน้าที่ของส่วนราชการใด

 
 
 
 

7. งานปกครอง อยู่ในฝ่ายใด

 
 
 
 

8. ฝ่ายบริหารทรัพยากร แบ่งออกเป็นกี่งาน

 
 
 
 

9. งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ อยู่ในฝ่ายใด

 
 
 
 

10. ส่วนราชการของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา แบ่งเป็นกี่สำนัก

 
 
 
 

11. ข้อใดเป็นข้าราชการครู

 
 
 
 

12. งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน อยู่ในฝ่ายใด

 
 
 
 

13. วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาข้อใด

 
 
 
 

14. งานทะเบียน อยู่ในฝ่ายใด

 
 
 
 

15. ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ แบ่งออกเป็นกี่งาน

 
 
 
 

16. วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาข้อใด

 
 
 
 

17. ข้อใดไม่เป็นส่วนราชการของสถาบันการอาชีวศึกษา

 
 
 
 

18. “ส่งเสริมและสนับสนุนเอกชนและสถานประกอบการให้จัดการอาชีวศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรและมาตรฐานการอาชีวศึกษา” คืออำนาจหน้าที่ของส่วนราชการใด

 
 
 
 

19. สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีฐานะตามข้อใด

 
 
 
 

20. ข้อใดไม่เป็นส่วนราชการของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

 
 
 
 

21. สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้จัดตั้งหน่วยงานภายในที่ไม่ปรากฏในกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ จำนวนกี่หน่วยงาน

 
 
 
 

22.  งานสื่อการเรียนการสอน อยู่ในฝ่ายใด

 
 
 
 

23. ข้อใดเป็นบุคลากรอื่น

 
 
 
 

24. งานวิทยบริการและห้องสมุด อยู่ในฝ่ายใด

 
 
 
 

25. ” วิจัยและพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพ ผลิตและบริการเครื่องจักรกลและเทคโนโลยี ” คืออำนาจหน้าที่ของส่วนราชการใด

 
 
 
 

26. วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาข้อใด

 
 
 
 

27. ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา

 
 
 
 

28. “ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาองค์กรวิชาชีพ กลุ่มอาชีพ และสมาคมอาชีพ” คืออำนาจหน้าที่ของส่วนราชการใด

 
 
 
 

29. คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ให้มีครูผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนกี่คน

 
 
 
 

30. ข้อใดไม่เป็นส่วนราชการของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

 
 
 
 

31. ข้อใดไม่เป็นส่วนราชการของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

 
 
 
 

32. การแบ่งส่วนราชการภายในสถาบันการอาชีวศึกษาแต่ละแห่ง กฎหมายกำหนดให้ดำเนินการอย่างไร

 
 
 
 

33. “ดำเนินการเกี่ยวกับการเงิน การบัญชีการพัสดุ งานอาคารสถานที่ งบประมาณและสินทรัพย์ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา” คืออำนาจหน้าที่ของส่วนราชการใด

 
 
 
 

34. ข้อใดไม่เป็นส่วนราชการของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

 
 
 
 

35. ข้อใดเป็นบุคลากรอื่น

 
 
 
 

36. วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาข้อใด

 
 
 
 

37. ข้อใดเป็นบุคลากรอื่น

 
 
 
 

38. ข้อใดไม่เป็นงานในฝ่ายบริหารทรัพยากร

 
 
 
 

39. การเปิดสอนแผนกวิชาชีพใหม่ และการยุบเลิกแผนกวิชาชีพ ให้เป็นอย่างไร

 
 
 
 

40. วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาข้อใด

 
 
 
 

41. งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ อยู่ในฝ่ายใด

 
 
 
 

42. “ควบคุม จัดทำสถิติและรายงานเกี่ยวกับการลงเวลาปฏิบัติราชการ” เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของงานใด

 
 
 
 

43. ข้อใดไม่เป็นงานในฝ่ายบริหารทรัพยากร

 
 
 
 

44. ประธานคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัด คัดเลือกจากข้อใด

 
 
 
 

45. “ให้คำปรึกษาแนะนำเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการบริหารและการจัดการอาชีวศึกษา” คืออำนาจหน้าที่ของส่วนราชการใด

 
 
 
 

46. งานฟาร์มและโรงงาน อยู่ในฝ่ายใด

 
 
 
 

47. แผนกวิชา อยู่ในฝ่ายใด

 
 
 
 

48. ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา แบ่งออกเป็นกี่งาน

 
 
 
 

49. “จัดทำข้อเสนอแนะหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการสนับสนุนทรัพยากรและงบประมาณเพื่อการอาชีวศึกษา รวมทั้งการติดตามและประเมินผล” คืออำนาจหน้าที่ของส่วนราชการใด

 
 
 
 

50. “พัฒนาระบบข้อมูลเครือข่ายสารสนเทศและส่งเสริมการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการบริหารจัดการอาชีวศึกษา” คืออำนาจหน้าที่ของส่วนราชการใด