แนวข้อสอบ เรื่อง โครงสร้างสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)

แนวข้อสอบ เรื่อง โครงสร้างสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  (สอศ.)
แนวข้อสอบ เรื่อง โครงสร้างสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)

________________________________________________________________________________________
คำชี้แจง
** QUIZ แนวข้อสอบฟรี เรื่อง โครงสร้างสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)
** จำนวน 50 ข้อ
** ข้อสอบจะทำการสุ่ม ไม่เรียงข้อ ไม่เรียงช้อยส์ เพื่อประโยชน์สูงสุดในการท่องจำข้อสอบ
________________________________________________________________________________________

1. วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาข้อใด

 
 
 
 

2. ข้อใดไม่เป็นส่วนราชการของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

 
 
 
 

3. การเปิดสอนแผนกวิชาชีพใหม่ และการยุบเลิกแผนกวิชาชีพ ให้เป็นอย่างไร

 
 
 
 

4. “ส่งเสริมและสนับสนุนภาคเอกชนและสถานประกอบการ ให้จัดการอาชีวศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรและมาตรฐานการอาชีวศึกษา” คืออำนาจหน้าที่ของส่วนราชการใด

 
 
 
 

5. วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาข้อใด

 
 
 
 

6. ประธานคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัด คัดเลือกจากข้อใด

 
 
 
 

7. ข้อใดเป็นบุคลากรอื่น

 
 
 
 

8. ข้อใดเป็นบุคลากรอื่น

 
 
 
 

9. ข้อใดเป็นบุคลากรอื่น

 
 
 
 

10. ฝ่ายวิชาการ แบ่งออกเป็นกี่งาน

 
 
 
 

11. ข้อใดไม่เป็นงานในฝ่ายบริหารทรัพยากร

 
 
 
 

12. “ควบคุม จัดทำสถิติและรายงานเกี่ยวกับการลงเวลาปฏิบัติราชการ” เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของงานใด

 
 
 
 

13. งานทะเบียน อยู่ในฝ่ายใด

 
 
 
 

14. ข้อใดเป็นข้าราชการครู

 
 
 
 

15. ส่วนราชการของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา แบ่งเป็นกี่สำนัก

 
 
 
 

16. งานฟาร์มและโรงงาน อยู่ในฝ่ายใด

 
 
 
 

17. ข้อใดไม่เป็นส่วนราชการของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

 
 
 
 

18. งานปกครอง อยู่ในฝ่ายใด

 
 
 
 

19. “ดำเนินการเกี่ยวกับงานวิเทศสัมพันธ์ การประสานนโยบายและความร่วมมือทางการอาชีวศึกษากับองค์กรและหน่วยงานในและต่างประเทศ ” คืออำนาจหน้าที่ของส่วนราชการใด

 
 
 
 

20. ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา

 
 
 
 

21. ข้อใดไม่เป็นส่วนราชการของสถาบันการอาชีวศึกษา

 
 
 
 

22. “ส่งเสริมและสนับสนุนเอกชนและสถานประกอบการให้จัดการอาชีวศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรและมาตรฐานการอาชีวศึกษา” คืออำนาจหน้าที่ของส่วนราชการใด

 
 
 
 

23.  งานสื่อการเรียนการสอน อยู่ในฝ่ายใด

 
 
 
 

24. แผนกวิชา อยู่ในฝ่ายใด

 
 
 
 

25. การแบ่งส่วนราชการภายในสถาบันการอาชีวศึกษาแต่ละแห่ง กฎหมายกำหนดให้ดำเนินการอย่างไร

 
 
 
 

26. วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาข้อใด

 
 
 
 

27. ฝ่ายบริหารทรัพยากร แบ่งออกเป็นกี่งาน

 
 
 
 

28. ข้อใดไม่เป็นส่วนราชการของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

 
 
 
 

29. งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ อยู่ในฝ่ายใด

 
 
 
 

30. ข้อใดไม่เป็นส่วนราชการของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

 
 
 
 

31. “พัฒนาระบบข้อมูลเครือข่ายสารสนเทศและส่งเสริมการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการบริหารจัดการอาชีวศึกษา” คืออำนาจหน้าที่ของส่วนราชการใด

 
 
 
 

32. ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา แบ่งออกเป็นกี่งาน

 
 
 
 

33. ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ แบ่งออกเป็นกี่งาน

 
 
 
 

34. “ให้คำปรึกษาแนะนำเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการบริหารและการจัดการอาชีวศึกษา” คืออำนาจหน้าที่ของส่วนราชการใด

 
 
 
 

35. ” ส่งเสริมและพัฒนาระบบการสนับสนุนทรัพยากร และการจัดให้มีกองทุนอาชีวศึกษา ” คืออำนาจหน้าที่ของส่วนราชการใด

 
 
 
 

36. ให้คณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดอยู่ในตำแหน่งได้คราวละกี่ปีการศึกษา

 
 
 
 

37. วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาข้อใด

 
 
 
 

38. ” วิจัยและพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพ ผลิตและบริการเครื่องจักรกลและเทคโนโลยี ” คืออำนาจหน้าที่ของส่วนราชการใด

 
 
 
 

39. “ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาองค์กรวิชาชีพ กลุ่มอาชีพ และสมาคมอาชีพ” คืออำนาจหน้าที่ของส่วนราชการใด

 
 
 
 

40. สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีฐานะตามข้อใด

 
 
 
 

41. งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ อยู่ในฝ่ายใด

 
 
 
 

42. วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาข้อใด

 
 
 
 

43. คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ให้มีครูผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนกี่คน

 
 
 
 

44. ข้อใดไม่เป็นส่วนราชการของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

 
 
 
 

45. งานวิทยบริการและห้องสมุด อยู่ในฝ่ายใด

 
 
 
 

46. “จัดทำข้อเสนอแนะหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการสนับสนุนทรัพยากรและงบประมาณเพื่อการอาชีวศึกษา รวมทั้งการติดตามและประเมินผล” คืออำนาจหน้าที่ของส่วนราชการใด

 
 
 
 

47. สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้จัดตั้งหน่วยงานภายในที่ไม่ปรากฏในกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ จำนวนกี่หน่วยงาน

 
 
 
 

48. “ดำเนินการเกี่ยวกับการเงิน การบัญชีการพัสดุ งานอาคารสถานที่ งบประมาณและสินทรัพย์ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา” คืออำนาจหน้าที่ของส่วนราชการใด

 
 
 
 

49. ข้อใดไม่เป็นงานในฝ่ายบริหารทรัพยากร

 
 
 
 

50. งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน อยู่ในฝ่ายใด