แนวข้อสอบ เรื่อง โครงสร้างสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)

แนวข้อสอบ เรื่อง โครงสร้างสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  (สอศ.)
แนวข้อสอบ เรื่อง โครงสร้างสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)

________________________________________________________________________________________
คำชี้แจง
** QUIZ แนวข้อสอบฟรี เรื่อง โครงสร้างสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)
** จำนวน 50 ข้อ
** ข้อสอบจะทำการสุ่ม ไม่เรียงข้อ ไม่เรียงช้อยส์ เพื่อประโยชน์สูงสุดในการท่องจำข้อสอบ
________________________________________________________________________________________

1. “ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาองค์กรวิชาชีพ กลุ่มอาชีพ และสมาคมอาชีพ” คืออำนาจหน้าที่ของส่วนราชการใด

 
 
 
 

2. งานวิทยบริการและห้องสมุด อยู่ในฝ่ายใด

 
 
 
 

3. วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาข้อใด

 
 
 
 

4. งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน อยู่ในฝ่ายใด

 
 
 
 

5. ข้อใดไม่เป็นส่วนราชการของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

 
 
 
 

6. ให้คณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดอยู่ในตำแหน่งได้คราวละกี่ปีการศึกษา

 
 
 
 

7. ข้อใดไม่เป็นงานในฝ่ายบริหารทรัพยากร

 
 
 
 

8. วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาข้อใด

 
 
 
 

9. แผนกวิชา อยู่ในฝ่ายใด

 
 
 
 

10. ” วิจัยและพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพ ผลิตและบริการเครื่องจักรกลและเทคโนโลยี ” คืออำนาจหน้าที่ของส่วนราชการใด

 
 
 
 

11. “ดำเนินการเกี่ยวกับการเงิน การบัญชีการพัสดุ งานอาคารสถานที่ งบประมาณและสินทรัพย์ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา” คืออำนาจหน้าที่ของส่วนราชการใด

 
 
 
 

12. วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาข้อใด

 
 
 
 

13. ฝ่ายบริหารทรัพยากร แบ่งออกเป็นกี่งาน

 
 
 
 

14. ” ส่งเสริมและพัฒนาระบบการสนับสนุนทรัพยากร และการจัดให้มีกองทุนอาชีวศึกษา ” คืออำนาจหน้าที่ของส่วนราชการใด

 
 
 
 

15. งานปกครอง อยู่ในฝ่ายใด

 
 
 
 

16. ข้อใดเป็นบุคลากรอื่น

 
 
 
 

17. งานทะเบียน อยู่ในฝ่ายใด

 
 
 
 

18. สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีฐานะตามข้อใด

 
 
 
 

19. ประธานคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัด คัดเลือกจากข้อใด

 
 
 
 

20. วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาข้อใด

 
 
 
 

21. ฝ่ายวิชาการ แบ่งออกเป็นกี่งาน

 
 
 
 

22. “ให้คำปรึกษาแนะนำเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการบริหารและการจัดการอาชีวศึกษา” คืออำนาจหน้าที่ของส่วนราชการใด

 
 
 
 

23. ข้อใดไม่เป็นส่วนราชการของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

 
 
 
 

24. “พัฒนาระบบข้อมูลเครือข่ายสารสนเทศและส่งเสริมการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการบริหารจัดการอาชีวศึกษา” คืออำนาจหน้าที่ของส่วนราชการใด

 
 
 
 

25. การเปิดสอนแผนกวิชาชีพใหม่ และการยุบเลิกแผนกวิชาชีพ ให้เป็นอย่างไร

 
 
 
 

26. คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ให้มีครูผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนกี่คน

 
 
 
 

27. งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ อยู่ในฝ่ายใด

 
 
 
 

28. สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้จัดตั้งหน่วยงานภายในที่ไม่ปรากฏในกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ จำนวนกี่หน่วยงาน

 
 
 
 

29. ข้อใดไม่เป็นส่วนราชการของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

 
 
 
 

30. งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ อยู่ในฝ่ายใด

 
 
 
 

31. ส่วนราชการของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา แบ่งเป็นกี่สำนัก

 
 
 
 

32. ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา

 
 
 
 

33. ข้อใดเป็นบุคลากรอื่น

 
 
 
 

34. วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาข้อใด

 
 
 
 

35. การแบ่งส่วนราชการภายในสถาบันการอาชีวศึกษาแต่ละแห่ง กฎหมายกำหนดให้ดำเนินการอย่างไร

 
 
 
 

36. งานฟาร์มและโรงงาน อยู่ในฝ่ายใด

 
 
 
 

37. ข้อใดไม่เป็นส่วนราชการของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

 
 
 
 

38. ข้อใดไม่เป็นส่วนราชการของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

 
 
 
 

39. “จัดทำข้อเสนอแนะหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการสนับสนุนทรัพยากรและงบประมาณเพื่อการอาชีวศึกษา รวมทั้งการติดตามและประเมินผล” คืออำนาจหน้าที่ของส่วนราชการใด

 
 
 
 

40. ข้อใดเป็นบุคลากรอื่น

 
 
 
 

41.  งานสื่อการเรียนการสอน อยู่ในฝ่ายใด

 
 
 
 

42. “ส่งเสริมและสนับสนุนภาคเอกชนและสถานประกอบการ ให้จัดการอาชีวศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรและมาตรฐานการอาชีวศึกษา” คืออำนาจหน้าที่ของส่วนราชการใด

 
 
 
 

43. ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา แบ่งออกเป็นกี่งาน

 
 
 
 

44. ข้อใดเป็นข้าราชการครู

 
 
 
 

45. “ควบคุม จัดทำสถิติและรายงานเกี่ยวกับการลงเวลาปฏิบัติราชการ” เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของงานใด

 
 
 
 

46. “ดำเนินการเกี่ยวกับงานวิเทศสัมพันธ์ การประสานนโยบายและความร่วมมือทางการอาชีวศึกษากับองค์กรและหน่วยงานในและต่างประเทศ ” คืออำนาจหน้าที่ของส่วนราชการใด

 
 
 
 

47. ข้อใดไม่เป็นส่วนราชการของสถาบันการอาชีวศึกษา

 
 
 
 

48. ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ แบ่งออกเป็นกี่งาน

 
 
 
 

49. “ส่งเสริมและสนับสนุนเอกชนและสถานประกอบการให้จัดการอาชีวศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรและมาตรฐานการอาชีวศึกษา” คืออำนาจหน้าที่ของส่วนราชการใด

 
 
 
 

50. ข้อใดไม่เป็นงานในฝ่ายบริหารทรัพยากร