สมรรถนะวิชาชีพ ภาค ก (ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู)

สมรรถนะวิชาชีพ
สมรรถนะวิชาชีพ

________________________________________________________________________________________
คำชี้แจง
** QUIZ แนวข้อสอบฟรี – สมรรถนะวิชาชีพ
** จำนวน 50 ข้อ
** ข้อสอบจะทำการสุ่ม ไม่เรียงข้อ ไม่เรียงช้อยส์ เพื่อประโยชน์สูงสุดในการท่องจำข้อสอบ
________________________________________________________________________________________

1. นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระดับอาชีวศึกษามี 4 ข้อ ข้อใดไม่ใช่

 
 
 
 

2. นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระดับอาชีวศึกษามี 4 ข้อ ข้อใดไม่ใช่

 
 
 
 

3. “คณะอนุกรรมการอำนวยการทดสอบและประเมิน สมรรถนะทางวิชาชีพครูเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” มีจำนวนกี่คน

 
 
 
 

4. “อนุกรรมการอำนวยการทดสอบและประเมิน สมรรถนะทางวิชาชีพครูเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” มีวาระการดำรงตำแหน่งกี่ปี

 
 
 
 

5. ตามทฤษฏีภูเขาน้ำแข็ง “ความรู้ (Knowledge)” หมายความว่าอย่างไร

 
 
 
 

6. ข้อใดไม่ใช่คุณสมบัติของผู้เข้ารับการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพ

 
 
 
 
 

7. โมเดลปลาทู (KM) ประกอบด้วย 3 ส่วน ข้อใดไม่ใช่

 
 
 
 

8. แนวคิดเรื่องสมรรถนะ มักมีการอธิบายด้วยโมเดลใด

 
 
 
 

9. แนวคิดเรื่องสมรรถนะ มักมีการอธิบายด้วยโมเดลใด

 
 
 
 

10. สมรรถนะตรงกับคำว่าอะไร

 
 
 
 

11. “ปริญญาทางการศึกษาหรือเทียบเท่า” ตามประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู พ.ศ. 2563 หมายความว่าอย่างไร

 
 
 
 

12. ข้อใดไม่ใช่ พระราโชบายของรัชกาลที่ 10 ด้านการศึกษา

 
 
 
 
 

13. ส่วนที่อยู่เหนือน้ำ สามารถสังเกตเห็นได้ง่ายตาม “ทฤษฏี ภูเขาน้ำแข็ง” ข้อใดถูกต้อง

 
 
 
 

14. ใครเป็นผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา //ณ วันที่ 22/06/2563

 
 
 
 

15. นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระดับอาชีวศึกษามี 4 ข้อ ข้อใดไม่ใช่

 
 
 
 

16. “ผู้เข้าทดสอบและประเมิน” ตามประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู พ.ศ. 2563 หมายความว่าอย่างไร

 
 
 
 

17. “การรับรองความรู้” ตามประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู พ.ศ. 2563 หมายความว่าอย่างไร

 
 
 
 

18. “ปริญญาอื่น” ตามประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู พ.ศ. 2563 หมายความว่าอย่างไร

 
 
 
 

19. พระราโชบายของรัชกาลที่ 10 ด้านการศึกษา พระองค์ท่านต้องการสร้างให้คนไทยมีคุณสมบัติจำนวนกี่ด้าน

 
 
 
 

20. ข้อใดไม่จัดเป็นวิชาภาษาและเทคโนโลยีดิจิทัล ในสมรรถนะทางวิชาชีพครู 

 
 
 
 

21. ตามทฤษฏีภูเขาน้ำแข็ง “แรงกระตุ้น (Motive)” หมายความว่าอย่างไร

 
 
 
 

22. ตามทฤษฏีภูเขาน้ำแข็ง “อุปนิสัย (Traits)” หมายความว่าอย่างไร

 
 
 
 

23. เกณฑ์การตัดสินการทดสอบและประเมินแต่ละวิชาต้องไม่ต่ำกว่าเท่าใด

 
 
 
 

24. ใครคือบิดาแห่งสมรรถนะ

 
 
 
 

25. PISA THAILAND ใครเป็นผู้ดำเนินการ

 
 
 
 

26. ตามทฤษฏีภูเขาน้ำแข็ง “บทบาททางสังคม (Social Role)” หมายความว่าอย่างไร

 
 
 
 

27. ข้อใดไม่จัดเป็นสมรรถนะทางวิชาชีพครู 

 
 
 
 

28. ข้อใดไม่จัดเป็นการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตน ตามมาตรฐานวิชาชีพครู

 
 
 
 

29. ข้อใดไม่จัดเป็นวิชาภาษาและเทคโนโลยีดิจิทัล ในสมรรถนะทางวิชาชีพครู 

 
 
 
 

30. ตามทฤษฏีภูเขาน้ำแข็ง “ภาพพจน์ที่รับรู้ตัวเอง (Self Image)” หมายความว่าอย่างไร

 
 
 
 

31. ตามทฤษฏีภูเขาน้ำแข็ง “ทักษะ (Skills)” หมายความว่าอย่างไร

 
 
 
 

32. ประเทศไทยได้อะไรจากการเข้าร่วม PISA

 
 
 
 

33. ข้อใดไม่จัดเป็นความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู

 
 
 
 

34. ข้อใดไม่จัดเป็นความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู

 
 
 
 

35. David McClelland ได้เปรียบเทียบความหมายของสมรรถนะไว้ในหนังสือชื่อว่าอะไร

 
 
 
 

36. “หลักเกณฑ์และวิธีการ” ตามประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู พ.ศ. 2563 หมายความว่าอย่างไร

 
 
 
 

37. การศึกษาเด็กเป็นรายกรณี หมายถึงข้อใด

 
 
 
 

38. ข้อใดไม่เป็นอำนาจและหน้าที่ของ “อนุกรรมการอำนวยการทดสอบและประเมิน สมรรถนะทางวิชาชีพครูเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู”

 
 
 
 

39. “สมรรถนะทางวิชาชีพครู” หมายความว่าอย่างไร

 
 
 
 

40. “การทดสอบและประเมิน” ตามประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู พ.ศ. 2563 หมายความว่าอย่างไร

 
 
 
 

41. “ประธานอนุกรรมการอำนวยการทดสอบและประเมิน สมรรถนะทางวิชาชีพครูเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” มาจากข้อใด

 
 
 
 

42. “ชาวไทย” ตามประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู พ.ศ. 2563 หมายความว่าอย่างไร

 
 
 
 

43. สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา มีอักษรย่อตามข้อใด

 
 
 
 

44. “การรับรองคุณวุฒิ” ตามประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู พ.ศ. 2563 หมายความว่าอย่างไร

 
 
 
 

45. ข้อใดไม่จัดเป็นการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตน ตามมาตรฐานวิชาชีพครู

 
 
 
 

46. “อนุกรรมการอำนวยการทดสอบและประเมิน สมรรถนะทางวิชาชีพครูเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” โดยตำแหน่ง 3 คน ข้อใดไม่ใช่

 
 
 
 

47. นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระดับอาชีวศึกษามี 4 ข้อ ข้อใดไม่ใช่

 
 
 
 

48. “ชาวต่างประเทศ” ตามประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู พ.ศ. 2563 หมายความว่าอย่างไร

 
 
 
 

49. PISA ประเทศไทย ได้กำหนดกรอบการสุ่มตัวอย่าง (sampling frame) เป็นนักเรียนอายุกี่ปี

 
 
 
 

50. ข้อใดกล่าวถูกต้อง