สมรรถนะวิชาชีพ ภาค ก (ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู)

สมรรถนะวิชาชีพ
สมรรถนะวิชาชีพ

________________________________________________________________________________________
คำชี้แจง
** QUIZ แนวข้อสอบฟรี – สมรรถนะวิชาชีพ
** จำนวน 50 ข้อ
** ข้อสอบจะทำการสุ่ม ไม่เรียงข้อ ไม่เรียงช้อยส์ เพื่อประโยชน์สูงสุดในการท่องจำข้อสอบ
________________________________________________________________________________________

1. พระราโชบายของรัชกาลที่ 10 ด้านการศึกษา พระองค์ท่านต้องการสร้างให้คนไทยมีคุณสมบัติจำนวนกี่ด้าน

 
 
 
 

2. ข้อใดไม่เป็นอำนาจและหน้าที่ของ “อนุกรรมการอำนวยการทดสอบและประเมิน สมรรถนะทางวิชาชีพครูเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู”

 
 
 
 

3. ตามทฤษฏีภูเขาน้ำแข็ง “ความรู้ (Knowledge)” หมายความว่าอย่างไร

 
 
 
 

4. ข้อใดไม่ใช่ พระราโชบายของรัชกาลที่ 10 ด้านการศึกษา

 
 
 
 
 

5. การศึกษาเด็กเป็นรายกรณี หมายถึงข้อใด

 
 
 
 

6. ข้อใดไม่ใช่คุณสมบัติของผู้เข้ารับการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพ

 
 
 
 
 

7. ตามทฤษฏีภูเขาน้ำแข็ง “อุปนิสัย (Traits)” หมายความว่าอย่างไร

 
 
 
 

8. ข้อใดไม่จัดเป็นการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตน ตามมาตรฐานวิชาชีพครู

 
 
 
 

9. ข้อใดไม่จัดเป็นการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตน ตามมาตรฐานวิชาชีพครู

 
 
 
 

10. ประเทศไทยได้อะไรจากการเข้าร่วม PISA

 
 
 
 

11. นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระดับอาชีวศึกษามี 4 ข้อ ข้อใดไม่ใช่

 
 
 
 

12. เกณฑ์การตัดสินการทดสอบและประเมินแต่ละวิชาต้องไม่ต่ำกว่าเท่าใด

 
 
 
 

13. “ชาวต่างประเทศ” ตามประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู พ.ศ. 2563 หมายความว่าอย่างไร

 
 
 
 

14. ข้อใดไม่จัดเป็นวิชาภาษาและเทคโนโลยีดิจิทัล ในสมรรถนะทางวิชาชีพครู 

 
 
 
 

15. ส่วนที่อยู่เหนือน้ำ สามารถสังเกตเห็นได้ง่ายตาม “ทฤษฏี ภูเขาน้ำแข็ง” ข้อใดถูกต้อง

 
 
 
 

16. ตามทฤษฏีภูเขาน้ำแข็ง “บทบาททางสังคม (Social Role)” หมายความว่าอย่างไร

 
 
 
 

17. โมเดลปลาทู (KM) ประกอบด้วย 3 ส่วน ข้อใดไม่ใช่

 
 
 
 

18. ข้อใดไม่จัดเป็นสมรรถนะทางวิชาชีพครู 

 
 
 
 

19. แนวคิดเรื่องสมรรถนะ มักมีการอธิบายด้วยโมเดลใด

 
 
 
 

20. PISA THAILAND ใครเป็นผู้ดำเนินการ

 
 
 
 

21. “หลักเกณฑ์และวิธีการ” ตามประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู พ.ศ. 2563 หมายความว่าอย่างไร

 
 
 
 

22. David McClelland ได้เปรียบเทียบความหมายของสมรรถนะไว้ในหนังสือชื่อว่าอะไร

 
 
 
 

23. ข้อใดไม่จัดเป็นความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู

 
 
 
 

24. นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระดับอาชีวศึกษามี 4 ข้อ ข้อใดไม่ใช่

 
 
 
 

25. “ปริญญาทางการศึกษาหรือเทียบเท่า” ตามประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู พ.ศ. 2563 หมายความว่าอย่างไร

 
 
 
 

26. “คณะอนุกรรมการอำนวยการทดสอบและประเมิน สมรรถนะทางวิชาชีพครูเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” มีจำนวนกี่คน

 
 
 
 

27. “ปริญญาอื่น” ตามประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู พ.ศ. 2563 หมายความว่าอย่างไร

 
 
 
 

28. แนวคิดเรื่องสมรรถนะ มักมีการอธิบายด้วยโมเดลใด

 
 
 
 

29. “การทดสอบและประเมิน” ตามประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู พ.ศ. 2563 หมายความว่าอย่างไร

 
 
 
 

30. ใครเป็นผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา //ณ วันที่ 22/06/2563

 
 
 
 

31. ข้อใดไม่จัดเป็นวิชาภาษาและเทคโนโลยีดิจิทัล ในสมรรถนะทางวิชาชีพครู 

 
 
 
 

32. “อนุกรรมการอำนวยการทดสอบและประเมิน สมรรถนะทางวิชาชีพครูเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” โดยตำแหน่ง 3 คน ข้อใดไม่ใช่

 
 
 
 

33. นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระดับอาชีวศึกษามี 4 ข้อ ข้อใดไม่ใช่

 
 
 
 

34. ใครคือบิดาแห่งสมรรถนะ

 
 
 
 

35. ตามทฤษฏีภูเขาน้ำแข็ง “แรงกระตุ้น (Motive)” หมายความว่าอย่างไร

 
 
 
 

36. “สมรรถนะทางวิชาชีพครู” หมายความว่าอย่างไร

 
 
 
 

37. นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระดับอาชีวศึกษามี 4 ข้อ ข้อใดไม่ใช่

 
 
 
 

38. PISA ประเทศไทย ได้กำหนดกรอบการสุ่มตัวอย่าง (sampling frame) เป็นนักเรียนอายุกี่ปี

 
 
 
 

39. “ชาวไทย” ตามประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู พ.ศ. 2563 หมายความว่าอย่างไร

 
 
 
 

40. ข้อใดไม่จัดเป็นความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู

 
 
 
 

41. “การรับรองความรู้” ตามประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู พ.ศ. 2563 หมายความว่าอย่างไร

 
 
 
 

42. “อนุกรรมการอำนวยการทดสอบและประเมิน สมรรถนะทางวิชาชีพครูเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” มีวาระการดำรงตำแหน่งกี่ปี

 
 
 
 

43. “ประธานอนุกรรมการอำนวยการทดสอบและประเมิน สมรรถนะทางวิชาชีพครูเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” มาจากข้อใด

 
 
 
 

44. “ผู้เข้าทดสอบและประเมิน” ตามประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู พ.ศ. 2563 หมายความว่าอย่างไร

 
 
 
 

45. ตามทฤษฏีภูเขาน้ำแข็ง “ภาพพจน์ที่รับรู้ตัวเอง (Self Image)” หมายความว่าอย่างไร

 
 
 
 

46. สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา มีอักษรย่อตามข้อใด

 
 
 
 

47. “การรับรองคุณวุฒิ” ตามประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู พ.ศ. 2563 หมายความว่าอย่างไร

 
 
 
 

48. สมรรถนะตรงกับคำว่าอะไร

 
 
 
 

49. ตามทฤษฏีภูเขาน้ำแข็ง “ทักษะ (Skills)” หมายความว่าอย่างไร

 
 
 
 

50. ข้อใดกล่าวถูกต้อง