วัฒนธรรมไทย และขนบธรรมเนียมประเพณีไทย

วัฒนธรรมไทย และขนบธรรมเนียมประเพณีไทย
วัฒนธรรมไทย และขนบธรรมเนียมประเพณีไทย

________________________________________________________________________________________
คำชี้แจง
** QUIZ แนวข้อสอบฟรี – วัฒนธรรมไทย และขนบธรรมเนียมประเพณีไทย
** จำนวน 50 ข้อ
** ข้อสอบจะทำการสุ่ม ไม่เรียงข้อ ไม่เรียงช้อยส์ เพื่อประโยชน์สูงสุดในการท่องจำข้อสอบ
________________________________________________________________________________________

1. วันครู ตรงกับวันที่เท่าใดของทุกปี

 
 
 
 

2. “ประเพณีสารทเดือนสิบ” เป็นประเพณีทางภาคใดของไทย

 
 
 
 

3. พระโคแรกนา เกี่ยวข้องกับวันอะไร

 
 
 
 

4. พระพุทธรูป หนังสือ จัดว่าเป็นวัฒนธรรมที่ปรากฏออกมาเป็นประเภทใด

 
 
 
 

5. ประเพณีใดทําขึ้นเพื่อเตรียมพร้อมในการเพาะปลูก

 
 
 
 

6. แรม 1 ค่ำ เดือน 8 หมายถึงวันในข้อใด

 
 
 
 

7. วันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตรงกับวันที่เท่าใดของทุกปี

 
 
 
 

8. ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 หมายถึงวันในข้อใด

 
 
 
 

9. “ประเพณีวิ่งควาย” เป็นประเพณีของจังหวัดใด

 
 
 
 

10. วันในข้อใดไม่ใช่วันที่ 5 ธันวาคม

 
 
 
 

11. ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 หมายถึงวันในข้อใด

 
 
 
 

12. “การถวายเทียนจำนำพรรษา” กระทำในวันใด

 
 
 
 

13. ประเพณีที่เกี่ยวข้องกับศีลธรรม หรือ กฎศีลธรรม (Mores) เรียกว่าอะไร

 
 
 
 

14. ประเพณีใดถือว่ามีความสําคัญสําหรับลูกชาย

 
 
 
 

15. อุดมการณ์ คติธรรม ที่ปรากฏออกมาเป็นวัฒนธรรมประเภทใด

 
 
 
 

16. “ประเพณีที่สังคมกำหนด ระเบียบ แบบแผนไว้อย่างชัดว่า ควรจะประพฤติปฏิบัติเป็นขั้นตอนอย่างไร” คือความหมายของข้อใด

 
 
 
 

17. ข้อใดมิใช่ประเพณีของไทย

 
 
 
 

18. ข้อใดเป็นความหมายของวัฒนธรรม ตาม พ.ร.บ.วัฒนธรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2553

 
 
 
 

19. ประเพณีที่ปฏิบัติเป็นแบบแผน เช่น การบวช การแต่งงาน การทําบุญในเทศกาลต่างๆ จัดเป็นประเภทใด

 
 
 
 

20. “ประเพณีอุ้มพระดำน้ำ” เป็นประเพณีทางภาคใดของไทย

 
 
 
 

21. ในวันสารทนิยมใช้ขนมและผลไม้ใด

 
 
 
 

22. ข้อใดไม่เป็นความหมายของวัฒนธรรม ตาม พ.ร.บ.วัฒนธรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2553

 
 
 
 
 
 
 

23. “ประเพณีชิงเปรต” เป็นประเพณีทางภาคใดของไทย

 
 
 
 

24. “ประเพณีแห่เทียนพรรษา” เป็นประเพณีทางภาคใดของไทย

 
 
 
 

25. พิธีโกนผมไฟและตั้งชื่อมักกระทําเมื่อใด

 
 
 
 

26. ข้อใดไม่ใช่วันหยุดราชการ

 
 
 
 

27. “ประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุ” เป็นประเพณีทางภาคใดของไทย

 
 
 
 

28. พิธีใดที่แสดงความผูกพันกับการเกษตรกรรมมากที่สุด

 
 
 
 

29. วันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ตรงกับวันที่เท่าใดของทุกปี

 
 
 
 

30. “ประเพณีทานขันข้าว” เป็นประเพณีทางภาคใดของไทย

 
 
 
 

31. ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 หมายถึงวันในข้อใด

 
 
 
 

32. “ประเพณีที่สังคมถือว่าถ้าใครฝ่าฝืนงดเว้นไม่กระทำตามถือว่าเป็นความผิด” คือความหมายของข้อใด

 
 
 
 

33. “ประเพณีที่ปฏิบัติกันอยู่ในชีวิตประจำวัน หากมีการฝ่าฝืนก็ไม่ถือเป็นเรื่องผิด นอกจากจะเห็นว่าเป็นผู้เสียมารยาทเท่านั้น” คือความหมายของข้อใด

 
 
 
 

34. “ประเพณีกวนข้าวทิพย์” เป็นประเพณีทางภาคใดของไทย

 
 
 
 

35. การขอขมาผู้ตายมักนิยมทํากันในประเพณีใด

 
 
 
 

36. “ประเพณีแห่นางแมว” เป็นประเพณีทางภาคใดของไทย

 
 
 
 

37. วัฒนธรรมที่ปรากฏออกมาเป็นนามธรรม จัดว่าเป็นวัฒนธรรมประเภทใด

 
 
 
 

38. “ประเพณีปอยส่างลอง” เป็นประเพณีทางภาคใดของไทย

 
 
 
 

39. วันในข้อใดไม่ใช่วันที่ 21 ตุลาคม

 
 
 
 
 

40. เจดีย์ไทยที่ถือว่าเป็นศิลปะของชาติไทยอย่างแท้จริงมีรูปทรงใด

 
 
 
 

41. ประเพณีใดที่รักษาสมดุลระหว่างคนกับอากาศได้ดีที่สุด

 
 
 
 

42. การจุดธูปไหว้ศพ ต้องทําสิ่งใดก่อน

 
 
 
 

43. ข้อใดหมายถึงการ ถวายสิ่งของจตุปัจจัยวัตถุแก่หมู่พระสงฆ์ โดยไม่เลือกระบุถวายเฉพาะเจาะจงแก่พระสงฆ์รูปใดรูปหนึ่ง

 
 
 
 

44. ข้อใดไม่เป็นระดับของสภาวัฒนธรรม

 
 
 
 

45. ความมุ่งหมายของพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ คืออะไร

 
 
 
 

46. ขนมใดเป็นสัญลักษณ์ของประเพณีวันสารทในภาคใต้

 
 
 
 

47. “ประเพณีตักบาตรดอกไม้” เป็นประเพณีทางภาคใดของไทย

 
 
 
 

48. ข้อใดไม่ใช่วันหยุดราชการ

 
 
 
 

49. “ประเพณีชักพระ” เป็นประเพณีทางภาคใดของไทย

 
 
 
 

50. “ประเพณียี่เป็ง” เป็นประเพณีทางภาคใดของไทย