วัฒนธรรมไทย และขนบธรรมเนียมประเพณีไทย

วัฒนธรรมไทย และขนบธรรมเนียมประเพณีไทย
วัฒนธรรมไทย และขนบธรรมเนียมประเพณีไทย

________________________________________________________________________________________
คำชี้แจง
** QUIZ แนวข้อสอบฟรี – วัฒนธรรมไทย และขนบธรรมเนียมประเพณีไทย
** จำนวน 50 ข้อ
** ข้อสอบจะทำการสุ่ม ไม่เรียงข้อ ไม่เรียงช้อยส์ เพื่อประโยชน์สูงสุดในการท่องจำข้อสอบ
________________________________________________________________________________________

1. วันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ตรงกับวันที่เท่าใดของทุกปี

 
 
 
 

2. “ประเพณีแห่เทียนพรรษา” เป็นประเพณีทางภาคใดของไทย

 
 
 
 

3. “ประเพณีชักพระ” เป็นประเพณีทางภาคใดของไทย

 
 
 
 

4. พระโคแรกนา เกี่ยวข้องกับวันอะไร

 
 
 
 

5. ประเพณีใดถือว่ามีความสําคัญสําหรับลูกชาย

 
 
 
 

6. “ประเพณีตักบาตรดอกไม้” เป็นประเพณีทางภาคใดของไทย

 
 
 
 

7. พิธีใดที่แสดงความผูกพันกับการเกษตรกรรมมากที่สุด

 
 
 
 

8. การจุดธูปไหว้ศพ ต้องทําสิ่งใดก่อน

 
 
 
 

9. แรม 1 ค่ำ เดือน 8 หมายถึงวันในข้อใด

 
 
 
 

10. ข้อใดไม่เป็นระดับของสภาวัฒนธรรม

 
 
 
 

11. ประเพณีที่ปฏิบัติเป็นแบบแผน เช่น การบวช การแต่งงาน การทําบุญในเทศกาลต่างๆ จัดเป็นประเภทใด

 
 
 
 

12. วัฒนธรรมที่ปรากฏออกมาเป็นนามธรรม จัดว่าเป็นวัฒนธรรมประเภทใด

 
 
 
 

13. ความมุ่งหมายของพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ คืออะไร

 
 
 
 

14. ประเพณีใดที่รักษาสมดุลระหว่างคนกับอากาศได้ดีที่สุด

 
 
 
 

15. ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 หมายถึงวันในข้อใด

 
 
 
 

16. “การถวายเทียนจำนำพรรษา” กระทำในวันใด

 
 
 
 

17. “ประเพณีกวนข้าวทิพย์” เป็นประเพณีทางภาคใดของไทย

 
 
 
 

18. ข้อใดไม่ใช่วันหยุดราชการ

 
 
 
 

19. “ประเพณีชิงเปรต” เป็นประเพณีทางภาคใดของไทย

 
 
 
 

20. ข้อใดไม่ใช่วันหยุดราชการ

 
 
 
 

21. วันครู ตรงกับวันที่เท่าใดของทุกปี

 
 
 
 

22. วันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตรงกับวันที่เท่าใดของทุกปี

 
 
 
 

23. อุดมการณ์ คติธรรม ที่ปรากฏออกมาเป็นวัฒนธรรมประเภทใด

 
 
 
 

24. ข้อใดหมายถึงการ ถวายสิ่งของจตุปัจจัยวัตถุแก่หมู่พระสงฆ์ โดยไม่เลือกระบุถวายเฉพาะเจาะจงแก่พระสงฆ์รูปใดรูปหนึ่ง

 
 
 
 

25. การขอขมาผู้ตายมักนิยมทํากันในประเพณีใด

 
 
 
 

26. ข้อใดเป็นความหมายของวัฒนธรรม ตาม พ.ร.บ.วัฒนธรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2553

 
 
 
 

27. “ประเพณีแห่นางแมว” เป็นประเพณีทางภาคใดของไทย

 
 
 
 

28. พระพุทธรูป หนังสือ จัดว่าเป็นวัฒนธรรมที่ปรากฏออกมาเป็นประเภทใด

 
 
 
 

29. “ประเพณีอุ้มพระดำน้ำ” เป็นประเพณีทางภาคใดของไทย

 
 
 
 

30. “ประเพณีวิ่งควาย” เป็นประเพณีของจังหวัดใด

 
 
 
 

31. วันในข้อใดไม่ใช่วันที่ 5 ธันวาคม

 
 
 
 

32. ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 หมายถึงวันในข้อใด

 
 
 
 

33. ประเพณีใดทําขึ้นเพื่อเตรียมพร้อมในการเพาะปลูก

 
 
 
 

34. ประเพณีที่เกี่ยวข้องกับศีลธรรม หรือ กฎศีลธรรม (Mores) เรียกว่าอะไร

 
 
 
 

35. พิธีโกนผมไฟและตั้งชื่อมักกระทําเมื่อใด

 
 
 
 

36. ข้อใดไม่เป็นความหมายของวัฒนธรรม ตาม พ.ร.บ.วัฒนธรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2553

 
 
 
 
 
 
 

37. “ประเพณีที่สังคมกำหนด ระเบียบ แบบแผนไว้อย่างชัดว่า ควรจะประพฤติปฏิบัติเป็นขั้นตอนอย่างไร” คือความหมายของข้อใด

 
 
 
 

38. “ประเพณีสารทเดือนสิบ” เป็นประเพณีทางภาคใดของไทย

 
 
 
 

39. “ประเพณีปอยส่างลอง” เป็นประเพณีทางภาคใดของไทย

 
 
 
 

40. ข้อใดมิใช่ประเพณีของไทย

 
 
 
 

41. วันในข้อใดไม่ใช่วันที่ 21 ตุลาคม

 
 
 
 
 

42. ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 หมายถึงวันในข้อใด

 
 
 
 

43. “ประเพณีที่ปฏิบัติกันอยู่ในชีวิตประจำวัน หากมีการฝ่าฝืนก็ไม่ถือเป็นเรื่องผิด นอกจากจะเห็นว่าเป็นผู้เสียมารยาทเท่านั้น” คือความหมายของข้อใด

 
 
 
 

44. เจดีย์ไทยที่ถือว่าเป็นศิลปะของชาติไทยอย่างแท้จริงมีรูปทรงใด

 
 
 
 

45. “ประเพณีทานขันข้าว” เป็นประเพณีทางภาคใดของไทย

 
 
 
 

46. “ประเพณียี่เป็ง” เป็นประเพณีทางภาคใดของไทย

 
 
 
 

47. ในวันสารทนิยมใช้ขนมและผลไม้ใด

 
 
 
 

48. “ประเพณีที่สังคมถือว่าถ้าใครฝ่าฝืนงดเว้นไม่กระทำตามถือว่าเป็นความผิด” คือความหมายของข้อใด

 
 
 
 

49. ขนมใดเป็นสัญลักษณ์ของประเพณีวันสารทในภาคใต้

 
 
 
 

50. “ประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุ” เป็นประเพณีทางภาคใดของไทย