วัฒนธรรมไทย และขนบธรรมเนียมประเพณีไทย

วัฒนธรรมไทย และขนบธรรมเนียมประเพณีไทย
วัฒนธรรมไทย และขนบธรรมเนียมประเพณีไทย

________________________________________________________________________________________
คำชี้แจง
** QUIZ แนวข้อสอบฟรี – วัฒนธรรมไทย และขนบธรรมเนียมประเพณีไทย
** จำนวน 50 ข้อ
** ข้อสอบจะทำการสุ่ม ไม่เรียงข้อ ไม่เรียงช้อยส์ เพื่อประโยชน์สูงสุดในการท่องจำข้อสอบ
________________________________________________________________________________________

1. พิธีโกนผมไฟและตั้งชื่อมักกระทําเมื่อใด

 
 
 
 

2. พิธีใดที่แสดงความผูกพันกับการเกษตรกรรมมากที่สุด

 
 
 
 

3. “ประเพณีตักบาตรดอกไม้” เป็นประเพณีทางภาคใดของไทย

 
 
 
 

4. “การถวายเทียนจำนำพรรษา” กระทำในวันใด

 
 
 
 

5. วันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตรงกับวันที่เท่าใดของทุกปี

 
 
 
 

6. ประเพณีใดที่รักษาสมดุลระหว่างคนกับอากาศได้ดีที่สุด

 
 
 
 

7. วันในข้อใดไม่ใช่วันที่ 21 ตุลาคม

 
 
 
 
 

8. “ประเพณีอุ้มพระดำน้ำ” เป็นประเพณีทางภาคใดของไทย

 
 
 
 

9. ข้อใดมิใช่ประเพณีของไทย

 
 
 
 

10. “ประเพณีที่ปฏิบัติกันอยู่ในชีวิตประจำวัน หากมีการฝ่าฝืนก็ไม่ถือเป็นเรื่องผิด นอกจากจะเห็นว่าเป็นผู้เสียมารยาทเท่านั้น” คือความหมายของข้อใด

 
 
 
 

11. การขอขมาผู้ตายมักนิยมทํากันในประเพณีใด

 
 
 
 

12. ความมุ่งหมายของพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ คืออะไร

 
 
 
 

13. ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 หมายถึงวันในข้อใด

 
 
 
 

14. วัฒนธรรมที่ปรากฏออกมาเป็นนามธรรม จัดว่าเป็นวัฒนธรรมประเภทใด

 
 
 
 

15. เจดีย์ไทยที่ถือว่าเป็นศิลปะของชาติไทยอย่างแท้จริงมีรูปทรงใด

 
 
 
 

16. “ประเพณีปอยส่างลอง” เป็นประเพณีทางภาคใดของไทย

 
 
 
 

17. ข้อใดหมายถึงการ ถวายสิ่งของจตุปัจจัยวัตถุแก่หมู่พระสงฆ์ โดยไม่เลือกระบุถวายเฉพาะเจาะจงแก่พระสงฆ์รูปใดรูปหนึ่ง

 
 
 
 

18. “ประเพณีชักพระ” เป็นประเพณีทางภาคใดของไทย

 
 
 
 

19. “ประเพณีวิ่งควาย” เป็นประเพณีของจังหวัดใด

 
 
 
 

20. วันในข้อใดไม่ใช่วันที่ 5 ธันวาคม

 
 
 
 

21. ข้อใดไม่เป็นความหมายของวัฒนธรรม ตาม พ.ร.บ.วัฒนธรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2553

 
 
 
 
 
 
 

22. การจุดธูปไหว้ศพ ต้องทําสิ่งใดก่อน

 
 
 
 

23. ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 หมายถึงวันในข้อใด

 
 
 
 

24. พระโคแรกนา เกี่ยวข้องกับวันอะไร

 
 
 
 

25. วันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ตรงกับวันที่เท่าใดของทุกปี

 
 
 
 

26. “ประเพณียี่เป็ง” เป็นประเพณีทางภาคใดของไทย

 
 
 
 

27. ในวันสารทนิยมใช้ขนมและผลไม้ใด

 
 
 
 

28. อุดมการณ์ คติธรรม ที่ปรากฏออกมาเป็นวัฒนธรรมประเภทใด

 
 
 
 

29. ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 หมายถึงวันในข้อใด

 
 
 
 

30. แรม 1 ค่ำ เดือน 8 หมายถึงวันในข้อใด

 
 
 
 

31. “ประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุ” เป็นประเพณีทางภาคใดของไทย

 
 
 
 

32. พระพุทธรูป หนังสือ จัดว่าเป็นวัฒนธรรมที่ปรากฏออกมาเป็นประเภทใด

 
 
 
 

33. “ประเพณีแห่นางแมว” เป็นประเพณีทางภาคใดของไทย

 
 
 
 

34. ประเพณีที่ปฏิบัติเป็นแบบแผน เช่น การบวช การแต่งงาน การทําบุญในเทศกาลต่างๆ จัดเป็นประเภทใด

 
 
 
 

35. ข้อใดเป็นความหมายของวัฒนธรรม ตาม พ.ร.บ.วัฒนธรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2553

 
 
 
 

36. ข้อใดไม่ใช่วันหยุดราชการ

 
 
 
 

37. ข้อใดไม่เป็นระดับของสภาวัฒนธรรม

 
 
 
 

38. “ประเพณีทานขันข้าว” เป็นประเพณีทางภาคใดของไทย

 
 
 
 

39. ข้อใดไม่ใช่วันหยุดราชการ

 
 
 
 

40. “ประเพณีกวนข้าวทิพย์” เป็นประเพณีทางภาคใดของไทย

 
 
 
 

41. “ประเพณีที่สังคมกำหนด ระเบียบ แบบแผนไว้อย่างชัดว่า ควรจะประพฤติปฏิบัติเป็นขั้นตอนอย่างไร” คือความหมายของข้อใด

 
 
 
 

42. วันครู ตรงกับวันที่เท่าใดของทุกปี

 
 
 
 

43. ประเพณีใดทําขึ้นเพื่อเตรียมพร้อมในการเพาะปลูก

 
 
 
 

44. ขนมใดเป็นสัญลักษณ์ของประเพณีวันสารทในภาคใต้

 
 
 
 

45. “ประเพณีที่สังคมถือว่าถ้าใครฝ่าฝืนงดเว้นไม่กระทำตามถือว่าเป็นความผิด” คือความหมายของข้อใด

 
 
 
 

46. ประเพณีใดถือว่ามีความสําคัญสําหรับลูกชาย

 
 
 
 

47. “ประเพณีแห่เทียนพรรษา” เป็นประเพณีทางภาคใดของไทย

 
 
 
 

48. “ประเพณีชิงเปรต” เป็นประเพณีทางภาคใดของไทย

 
 
 
 

49. ประเพณีที่เกี่ยวข้องกับศีลธรรม หรือ กฎศีลธรรม (Mores) เรียกว่าอะไร

 
 
 
 

50. “ประเพณีสารทเดือนสิบ” เป็นประเพณีทางภาคใดของไทย