วัฒนธรรมไทย และขนบธรรมเนียมประเพณีไทย

วัฒนธรรมไทย และขนบธรรมเนียมประเพณีไทย
วัฒนธรรมไทย และขนบธรรมเนียมประเพณีไทย

________________________________________________________________________________________
คำชี้แจง
** QUIZ แนวข้อสอบฟรี – วัฒนธรรมไทย และขนบธรรมเนียมประเพณีไทย
** จำนวน 50 ข้อ
** ข้อสอบจะทำการสุ่ม ไม่เรียงข้อ ไม่เรียงช้อยส์ เพื่อประโยชน์สูงสุดในการท่องจำข้อสอบ
________________________________________________________________________________________

1. พิธีโกนผมไฟและตั้งชื่อมักกระทําเมื่อใด

 
 
 
 

2. “ประเพณีทานขันข้าว” เป็นประเพณีทางภาคใดของไทย

 
 
 
 

3. “ประเพณีที่ปฏิบัติกันอยู่ในชีวิตประจำวัน หากมีการฝ่าฝืนก็ไม่ถือเป็นเรื่องผิด นอกจากจะเห็นว่าเป็นผู้เสียมารยาทเท่านั้น” คือความหมายของข้อใด

 
 
 
 

4. ความมุ่งหมายของพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ คืออะไร

 
 
 
 

5. ประเพณีที่เกี่ยวข้องกับศีลธรรม หรือ กฎศีลธรรม (Mores) เรียกว่าอะไร

 
 
 
 

6. แรม 1 ค่ำ เดือน 8 หมายถึงวันในข้อใด

 
 
 
 

7. ข้อใดไม่ใช่วันหยุดราชการ

 
 
 
 

8. “ประเพณียี่เป็ง” เป็นประเพณีทางภาคใดของไทย

 
 
 
 

9. เจดีย์ไทยที่ถือว่าเป็นศิลปะของชาติไทยอย่างแท้จริงมีรูปทรงใด

 
 
 
 

10. “ประเพณีที่สังคมถือว่าถ้าใครฝ่าฝืนงดเว้นไม่กระทำตามถือว่าเป็นความผิด” คือความหมายของข้อใด

 
 
 
 

11. ข้อใดไม่เป็นความหมายของวัฒนธรรม ตาม พ.ร.บ.วัฒนธรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2553

 
 
 
 
 
 
 

12. ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 หมายถึงวันในข้อใด

 
 
 
 

13. วันในข้อใดไม่ใช่วันที่ 21 ตุลาคม

 
 
 
 
 

14. “ประเพณีชักพระ” เป็นประเพณีทางภาคใดของไทย

 
 
 
 

15. ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 หมายถึงวันในข้อใด

 
 
 
 

16. ข้อใดไม่ใช่วันหยุดราชการ

 
 
 
 

17. ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 หมายถึงวันในข้อใด

 
 
 
 

18. “ประเพณีอุ้มพระดำน้ำ” เป็นประเพณีทางภาคใดของไทย

 
 
 
 

19. วันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตรงกับวันที่เท่าใดของทุกปี

 
 
 
 

20. “ประเพณีสารทเดือนสิบ” เป็นประเพณีทางภาคใดของไทย

 
 
 
 

21. การจุดธูปไหว้ศพ ต้องทําสิ่งใดก่อน

 
 
 
 

22. “ประเพณีที่สังคมกำหนด ระเบียบ แบบแผนไว้อย่างชัดว่า ควรจะประพฤติปฏิบัติเป็นขั้นตอนอย่างไร” คือความหมายของข้อใด

 
 
 
 

23. “ประเพณีแห่นางแมว” เป็นประเพณีทางภาคใดของไทย

 
 
 
 

24. “ประเพณีกวนข้าวทิพย์” เป็นประเพณีทางภาคใดของไทย

 
 
 
 

25. อุดมการณ์ คติธรรม ที่ปรากฏออกมาเป็นวัฒนธรรมประเภทใด

 
 
 
 

26. ประเพณีที่ปฏิบัติเป็นแบบแผน เช่น การบวช การแต่งงาน การทําบุญในเทศกาลต่างๆ จัดเป็นประเภทใด

 
 
 
 

27. “ประเพณีตักบาตรดอกไม้” เป็นประเพณีทางภาคใดของไทย

 
 
 
 

28. “การถวายเทียนจำนำพรรษา” กระทำในวันใด

 
 
 
 

29. พระโคแรกนา เกี่ยวข้องกับวันอะไร

 
 
 
 

30. ข้อใดไม่เป็นระดับของสภาวัฒนธรรม

 
 
 
 

31. ข้อใดมิใช่ประเพณีของไทย

 
 
 
 

32. ประเพณีใดถือว่ามีความสําคัญสําหรับลูกชาย

 
 
 
 

33. ประเพณีใดที่รักษาสมดุลระหว่างคนกับอากาศได้ดีที่สุด

 
 
 
 

34. “ประเพณีวิ่งควาย” เป็นประเพณีของจังหวัดใด

 
 
 
 

35. วัฒนธรรมที่ปรากฏออกมาเป็นนามธรรม จัดว่าเป็นวัฒนธรรมประเภทใด

 
 
 
 

36. ข้อใดเป็นความหมายของวัฒนธรรม ตาม พ.ร.บ.วัฒนธรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2553

 
 
 
 

37. “ประเพณีแห่เทียนพรรษา” เป็นประเพณีทางภาคใดของไทย

 
 
 
 

38. พระพุทธรูป หนังสือ จัดว่าเป็นวัฒนธรรมที่ปรากฏออกมาเป็นประเภทใด

 
 
 
 

39. ข้อใดหมายถึงการ ถวายสิ่งของจตุปัจจัยวัตถุแก่หมู่พระสงฆ์ โดยไม่เลือกระบุถวายเฉพาะเจาะจงแก่พระสงฆ์รูปใดรูปหนึ่ง

 
 
 
 

40. วันครู ตรงกับวันที่เท่าใดของทุกปี

 
 
 
 

41. “ประเพณีชิงเปรต” เป็นประเพณีทางภาคใดของไทย

 
 
 
 

42. พิธีใดที่แสดงความผูกพันกับการเกษตรกรรมมากที่สุด

 
 
 
 

43. การขอขมาผู้ตายมักนิยมทํากันในประเพณีใด

 
 
 
 

44. ขนมใดเป็นสัญลักษณ์ของประเพณีวันสารทในภาคใต้

 
 
 
 

45. “ประเพณีปอยส่างลอง” เป็นประเพณีทางภาคใดของไทย

 
 
 
 

46. ในวันสารทนิยมใช้ขนมและผลไม้ใด

 
 
 
 

47. ประเพณีใดทําขึ้นเพื่อเตรียมพร้อมในการเพาะปลูก

 
 
 
 

48. วันในข้อใดไม่ใช่วันที่ 5 ธันวาคม

 
 
 
 

49. วันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ตรงกับวันที่เท่าใดของทุกปี

 
 
 
 

50. “ประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุ” เป็นประเพณีทางภาคใดของไทย