วัฒนธรรมไทย และขนบธรรมเนียมประเพณีไทย

วัฒนธรรมไทย และขนบธรรมเนียมประเพณีไทย
วัฒนธรรมไทย และขนบธรรมเนียมประเพณีไทย

________________________________________________________________________________________
คำชี้แจง
** QUIZ แนวข้อสอบฟรี – วัฒนธรรมไทย และขนบธรรมเนียมประเพณีไทย
** จำนวน 50 ข้อ
** ข้อสอบจะทำการสุ่ม ไม่เรียงข้อ ไม่เรียงช้อยส์ เพื่อประโยชน์สูงสุดในการท่องจำข้อสอบ
________________________________________________________________________________________

1. “ประเพณียี่เป็ง” เป็นประเพณีทางภาคใดของไทย

 
 
 
 

2. ประเพณีใดทําขึ้นเพื่อเตรียมพร้อมในการเพาะปลูก

 
 
 
 

3. “ประเพณีตักบาตรดอกไม้” เป็นประเพณีทางภาคใดของไทย

 
 
 
 

4. ในวันสารทนิยมใช้ขนมและผลไม้ใด

 
 
 
 

5. พระพุทธรูป หนังสือ จัดว่าเป็นวัฒนธรรมที่ปรากฏออกมาเป็นประเภทใด

 
 
 
 

6. “ประเพณีกวนข้าวทิพย์” เป็นประเพณีทางภาคใดของไทย

 
 
 
 

7. พิธีใดที่แสดงความผูกพันกับการเกษตรกรรมมากที่สุด

 
 
 
 

8. พระโคแรกนา เกี่ยวข้องกับวันอะไร

 
 
 
 

9. “ประเพณีชิงเปรต” เป็นประเพณีทางภาคใดของไทย

 
 
 
 

10. “ประเพณีชักพระ” เป็นประเพณีทางภาคใดของไทย

 
 
 
 

11. “ประเพณีอุ้มพระดำน้ำ” เป็นประเพณีทางภาคใดของไทย

 
 
 
 

12. “ประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุ” เป็นประเพณีทางภาคใดของไทย

 
 
 
 

13. วันครู ตรงกับวันที่เท่าใดของทุกปี

 
 
 
 

14. ข้อใดมิใช่ประเพณีของไทย

 
 
 
 

15. วันในข้อใดไม่ใช่วันที่ 21 ตุลาคม

 
 
 
 
 

16. “ประเพณีสารทเดือนสิบ” เป็นประเพณีทางภาคใดของไทย

 
 
 
 

17. “ประเพณีวิ่งควาย” เป็นประเพณีของจังหวัดใด

 
 
 
 

18. ข้อใดไม่ใช่วันหยุดราชการ

 
 
 
 

19. ขนมใดเป็นสัญลักษณ์ของประเพณีวันสารทในภาคใต้

 
 
 
 

20. วันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตรงกับวันที่เท่าใดของทุกปี

 
 
 
 

21. ข้อใดไม่เป็นระดับของสภาวัฒนธรรม

 
 
 
 

22. พิธีโกนผมไฟและตั้งชื่อมักกระทําเมื่อใด

 
 
 
 

23. “ประเพณีทานขันข้าว” เป็นประเพณีทางภาคใดของไทย

 
 
 
 

24. ข้อใดเป็นความหมายของวัฒนธรรม ตาม พ.ร.บ.วัฒนธรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2553

 
 
 
 

25. ประเพณีที่เกี่ยวข้องกับศีลธรรม หรือ กฎศีลธรรม (Mores) เรียกว่าอะไร

 
 
 
 

26. ข้อใดไม่ใช่วันหยุดราชการ

 
 
 
 

27. “ประเพณีปอยส่างลอง” เป็นประเพณีทางภาคใดของไทย

 
 
 
 

28. ข้อใดไม่เป็นความหมายของวัฒนธรรม ตาม พ.ร.บ.วัฒนธรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2553

 
 
 
 
 
 
 

29. “ประเพณีแห่นางแมว” เป็นประเพณีทางภาคใดของไทย

 
 
 
 

30. “ประเพณีที่สังคมกำหนด ระเบียบ แบบแผนไว้อย่างชัดว่า ควรจะประพฤติปฏิบัติเป็นขั้นตอนอย่างไร” คือความหมายของข้อใด

 
 
 
 

31. “ประเพณีที่สังคมถือว่าถ้าใครฝ่าฝืนงดเว้นไม่กระทำตามถือว่าเป็นความผิด” คือความหมายของข้อใด

 
 
 
 

32. ความมุ่งหมายของพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ คืออะไร

 
 
 
 

33. ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 หมายถึงวันในข้อใด

 
 
 
 

34. วันในข้อใดไม่ใช่วันที่ 5 ธันวาคม

 
 
 
 

35. อุดมการณ์ คติธรรม ที่ปรากฏออกมาเป็นวัฒนธรรมประเภทใด

 
 
 
 

36. วัฒนธรรมที่ปรากฏออกมาเป็นนามธรรม จัดว่าเป็นวัฒนธรรมประเภทใด

 
 
 
 

37. การขอขมาผู้ตายมักนิยมทํากันในประเพณีใด

 
 
 
 

38. การจุดธูปไหว้ศพ ต้องทําสิ่งใดก่อน

 
 
 
 

39. ประเพณีใดที่รักษาสมดุลระหว่างคนกับอากาศได้ดีที่สุด

 
 
 
 

40. “การถวายเทียนจำนำพรรษา” กระทำในวันใด

 
 
 
 

41. เจดีย์ไทยที่ถือว่าเป็นศิลปะของชาติไทยอย่างแท้จริงมีรูปทรงใด

 
 
 
 

42. ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 หมายถึงวันในข้อใด

 
 
 
 

43. วันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ตรงกับวันที่เท่าใดของทุกปี

 
 
 
 

44. ประเพณีใดถือว่ามีความสําคัญสําหรับลูกชาย

 
 
 
 

45. ประเพณีที่ปฏิบัติเป็นแบบแผน เช่น การบวช การแต่งงาน การทําบุญในเทศกาลต่างๆ จัดเป็นประเภทใด

 
 
 
 

46. “ประเพณีที่ปฏิบัติกันอยู่ในชีวิตประจำวัน หากมีการฝ่าฝืนก็ไม่ถือเป็นเรื่องผิด นอกจากจะเห็นว่าเป็นผู้เสียมารยาทเท่านั้น” คือความหมายของข้อใด

 
 
 
 

47. ข้อใดหมายถึงการ ถวายสิ่งของจตุปัจจัยวัตถุแก่หมู่พระสงฆ์ โดยไม่เลือกระบุถวายเฉพาะเจาะจงแก่พระสงฆ์รูปใดรูปหนึ่ง

 
 
 
 

48. แรม 1 ค่ำ เดือน 8 หมายถึงวันในข้อใด

 
 
 
 

49. “ประเพณีแห่เทียนพรรษา” เป็นประเพณีทางภาคใดของไทย

 
 
 
 

50. ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 หมายถึงวันในข้อใด