พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547
พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547

________________________________________________________________________________________
คำชี้แจง
** QUIZ แนวข้อสอบฟรี – พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
** จำนวน 50 ข้อ
** ข้อสอบจะทำการสุ่ม ไม่เรียงข้อ ไม่เรียงช้อยส์ เพื่อประโยชน์สูงสุดในการท่องจำข้อสอบ
________________________________________________________________________________________

1. ให้มีอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ใน อ.ก.ค.ศ. วิสามัญ จํานวนกี่คน //คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 16/2560 ข้อ 6 (2) 

 
 
 
 

2. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องรักษาวินัยที่บัญญัติเป็นลักษณะใด

 
 
 
 

3. ข้าราชการครูผู้ใดเห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรม เนื่องจากการกระทำของผู้บังคับบัญชาหรือการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยให้ผู้นั้น มีสิทธิดำเนินการตามข้อใด

 
 
 
 

4. พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 (ฉบับที่ 1) มีผลบังคับใช้วันที่เท่าใด

 
 
 
 

5. ข้าราชการครูต้องปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาซึ่งสั่งในหน้าที่ราชการโดยชอบด้วยกฎหมาย แต่ถ้าเห็นว่าการปฏิบัติตามคำสั่งนั้นจะทำให้เสียหายแก่ราชการ จะต้องทำอย่างไร

 
 
 
 

6. ผู้ซึ่งจะเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ต้องมีอายุเท่าใด

 
 
 
 

7. ให้ อ.ก.ค.ศ. วิสามัญ แต่ละคณะ มีจํานวนเท่าใด //คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 16/2560 ข้อ 6 

 
 
 
 

8. เหตุผลในการตรา พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 (ฉบับที่ 1) คือข้อใด

 
 
 
 

9. ผู้ที่ประกอบวิชาชีพซึ่งทำหน้าที่หลักทางด้านการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการต่างๆ ในสถานศึกษาของรัฐ คือความหมายของข้อใด

 
 
 
 

10. กรณีครูในโรงเรียนของท่านถูกพักใช้ใบอนุญาต ในฐานะที่ท่านเป็นผู้อำนวยการ จะทำอย่างไรประการแรก

 
 
 
 

11. ข้อใดไม่ใช่ บุคลากรทางการศึกษา

 
 
 
 

12. ข้อใด ไม่ใช่ อำนาจและหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษา

 
 
 
 

13. กรณีกระทำความผิดวินัยร้ายแรง หากมีการลดโทษห้ามลดโทษต่ำกว่าข้อใด

 
 
 
 

14. ครูเพ็ญศรีถูกสั่งลงโทษไล่ออก ให้มีสิทธิดำเนินการตามข้อใด

 
 
 
 

15. ครูเอกลักษณ์เป็นข้าราชการครูในโรงเรียนบ้านดงหลวง ถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงจนถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวน ผู้อำนวยการโรงเรียน มีอำนาจดำเนินการตามข้อใด

 
 
 
 

16. ข้อใด ไม่ใช่ การพ้นจากตำแหน่งตามวาระของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน ก.ค.ศ.

 
 
 
 

17. โทษทางวินัยมีกี่สถาน

 
 
 
 

18. พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 (ฉบับที่ 4) มีผลบังคับใช้วันที่เท่าใด

 
 
 
 

19. ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถพิจารณาให้ได้รับบำเหน็จความชอบ ตามข้อใด

 
 
 
 

20. พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 (ฉบับที่ 1) ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่เท่าใด

 
 
 
 

21. เหตุผลในการตรา พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 (ฉบับที่ 3) คือข้อใด

 
 
 
 

22. ใครคือผู้รักษาการตาม พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547

 
 
 
 

23. ข้อใดไม่ใช่ วิชาชีพ ตาม พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547

 
 
 
 

24. ข้าราชการครูผู้ใดถูกสั่งให้ออกจากราชการเพื่อไปรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร เมื่อผู้นั้นพ้นจากราชการทหารผู้นั้นไม่ขาดคุณสมบัติ หากประสงค์จะกลับเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูในหน่วยงานการศึกษาเดิม โดยให้ผู้นั้นยื่นเรื่องขอกลับเข้ารับราชการภายในกำหนดกี่วัน

 
 
 
 

25. เหตุผลในการตรา พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 (ฉบับที่ 2) คือข้อใด

 
 
 
 

26. คณาจารย์ หมายความว่าอย่างไร

 
 
 
 

27. วิทยฐานะข้อใดไม่ถูกต้อง

 
 
 
 

28. ให้ ก.ค.ศ. มีอํานาจแต่งตั้ง อ.ก.ค.ศ. วิสามัญ เพื่อทําการใด ๆ แทน ก.ค.ศ. ดังต่อไปนี้ ข้อใดไม่ใช่ //คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 16/2560

 
 
 
 

29. ข้อใด เป็นผู้ดําเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา //คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 16/2560 ข้อ 8 

 
 
 
 

30. การบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วยในสถานศึกษา ผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง ข้อใดถูกต้อง

 
 
 
 

31. หลักสูตร วิธีการสอบแข่งขัน วิธีดําเนินการที่เกี่ยวกับการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นไปตามข้อใด //คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 16/2560 ข้อ 8 

 
 
 
 

32. เหตุผลในการตรา พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 (ฉบับที่ 4) คือข้อใด

 
 
 
 

33. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดมีผลงานหรือผลการปฏิบัติงานดีเด่นหรือเป็นผู้ที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้ได้รับข้อใด

 
 
 
 

34. ในกรณีที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติมีมติชี้มูลความผิดข้าราชการครูผู้ใดซึ่งออกจากราชการแล้ว การดำเนินการทางวินัยและสั่งลงโทษแก่ข้าราชการครูผู้นั้น หากปรากฏว่าผู้นั้นกระทำผิดวินัยไม่ร้ายแรง ให้ดำเนินการอย่างไร

 
 
 
 

35. เมื่อ กศจ. หรือ ก.ค.ศ. แล้วแต่กรณีได้วินิจฉัยอุทธรณ์หรือร้องทุกข์ แล้วข้าราชการครูผู้ใดเห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรม ผู้นั้นย่อมมีสิทธิที่จะฟ้องร้องคดีต่อศาลปกครองได้ไว้ในกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองในระยะเวลากำหนด ข้อใดถูกต้องที่สุด

 
 
 
 

36. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดถูกสั่งลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือนหรือลดเงินเดือน ให้มีสิทธิอุทธรณ์ “ข้อใดไม่ถูกต้อง”

 
 
 
 

37. ประธานกรรมการ ก.ค.ศ. คือใคร //คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 16/2560 

 
 
 
 

38. มาตรา 38 ก (1) คือตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามข้อใด

 
 
 
 

39. ให้แก้ไขคําว่า “ขั้นเงินเดือน” ทุกแห่ง ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นคําว่าอะไร

 
 
 
 

40. ครูเพ็ญศรี โรงเรียนบ้านทรายทอง ขอลาออกไปเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ใครเป็นผู้พิจารณาอนุญาต

 
 
 
 

41. ข้อใดไม่ใช่ สถานศึกษา ตาม มาตรา 4

 
 
 
 

42. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดถูกสั่งลงโทษปลดออก ไล่ออกหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการ ให้มีสิทธิดำเนินการตามข้อใด

 
 
 
 

43. ผู้ใดได้รับการบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งครูผู้ช่วย ให้ผู้นั้นเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มเป็นเวลาเท่าใด ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครู

 
 
 
 

44. ข้อใดไม่ใช่ หน่วยงานการศึกษาตาม มาตรา 4

 
 
 
 

45. การดำเนินการทางวินัยแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งมี กรณีอันมีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัย ให้ดำเนินการตามข้อใด

 
 
 
 

46. ข้อใดเป็นตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น

 
 
 
 

47. ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามคําสั่งนี้ ให้เป็นไปตามคําวินิจฉัยของใคร //คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 16/2560

 
 
 
 

48. ครูเพ็ญศรีลาออกเพื่อไปสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ให้มีผลเมื่อใด

 
 
 
 

49. ให้ ก.ค.ศ. ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีจำนวนกี่คน //คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 16/2560 รมช2คน

 
 
 
 

50. ให้เลขาธิการ ก.ค.ศ. แต่งตั้งข้าราชการในสํานักงาน ก.ค.ศ. จํานวนไม่เกินกี่คน เป็นผู้ช่วยเลขานุการ //คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 16/2560