พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547
พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547

________________________________________________________________________________________
คำชี้แจง
** QUIZ แนวข้อสอบฟรี – พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
** จำนวน 50 ข้อ
** ข้อสอบจะทำการสุ่ม ไม่เรียงข้อ ไม่เรียงช้อยส์ เพื่อประโยชน์สูงสุดในการท่องจำข้อสอบ
________________________________________________________________________________________

1. เมื่อ กศจ. หรือ ก.ค.ศ. แล้วแต่กรณีได้วินิจฉัยอุทธรณ์หรือร้องทุกข์ แล้วข้าราชการครูผู้ใดเห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรม ผู้นั้นย่อมมีสิทธิที่จะฟ้องร้องคดีต่อศาลปกครองได้ไว้ในกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองในระยะเวลากำหนด ข้อใดถูกต้องที่สุด

 
 
 
 

2. ครูเพ็ญศรี โรงเรียนบ้านทรายทอง ขอลาออกไปเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ใครเป็นผู้พิจารณาอนุญาต

 
 
 
 

3. เหตุผลในการตรา พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 (ฉบับที่ 3) คือข้อใด

 
 
 
 

4. ให้มีอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ใน อ.ก.ค.ศ. วิสามัญ จํานวนกี่คน //คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 16/2560 ข้อ 6 (2) 

 
 
 
 

5. กรณีกระทำความผิดวินัยร้ายแรง หากมีการลดโทษห้ามลดโทษต่ำกว่าข้อใด

 
 
 
 

6. ผู้ซึ่งจะเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ต้องมีอายุเท่าใด

 
 
 
 

7. กรณีครูในโรงเรียนของท่านถูกพักใช้ใบอนุญาต ในฐานะที่ท่านเป็นผู้อำนวยการ จะทำอย่างไรประการแรก

 
 
 
 

8. ให้ ก.ค.ศ. มีอํานาจแต่งตั้ง อ.ก.ค.ศ. วิสามัญ เพื่อทําการใด ๆ แทน ก.ค.ศ. ดังต่อไปนี้ ข้อใดไม่ใช่ //คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 16/2560

 
 
 
 

9. ผู้ที่ประกอบวิชาชีพซึ่งทำหน้าที่หลักทางด้านการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการต่างๆ ในสถานศึกษาของรัฐ คือความหมายของข้อใด

 
 
 
 

10. ให้เลขาธิการ ก.ค.ศ. แต่งตั้งข้าราชการในสํานักงาน ก.ค.ศ. จํานวนไม่เกินกี่คน เป็นผู้ช่วยเลขานุการ //คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 16/2560

 
 
 
 

11. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดถูกสั่งลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือนหรือลดเงินเดือน ให้มีสิทธิอุทธรณ์ “ข้อใดไม่ถูกต้อง”

 
 
 
 

12. ประธานกรรมการ ก.ค.ศ. คือใคร //คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 16/2560 

 
 
 
 

13. พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 (ฉบับที่ 4) มีผลบังคับใช้วันที่เท่าใด

 
 
 
 

14. ให้แก้ไขคําว่า “ขั้นเงินเดือน” ทุกแห่ง ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นคําว่าอะไร

 
 
 
 

15. ข้อใดไม่ใช่ บุคลากรทางการศึกษา

 
 
 
 

16. ให้ ก.ค.ศ. ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีจำนวนกี่คน //คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 16/2560 รมช2คน

 
 
 
 

17. ให้ อ.ก.ค.ศ. วิสามัญ แต่ละคณะ มีจํานวนเท่าใด //คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 16/2560 ข้อ 6 

 
 
 
 

18. ข้อใด ไม่ใช่ การพ้นจากตำแหน่งตามวาระของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน ก.ค.ศ.

 
 
 
 

19. เหตุผลในการตรา พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 (ฉบับที่ 2) คือข้อใด

 
 
 
 

20. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องรักษาวินัยที่บัญญัติเป็นลักษณะใด

 
 
 
 

21. การบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วยในสถานศึกษา ผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง ข้อใดถูกต้อง

 
 
 
 

22. ครูเพ็ญศรีลาออกเพื่อไปสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ให้มีผลเมื่อใด

 
 
 
 

23. ข้อใดไม่ใช่ สถานศึกษา ตาม มาตรา 4

 
 
 
 

24. โทษทางวินัยมีกี่สถาน

 
 
 
 

25. พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 (ฉบับที่ 1) ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่เท่าใด

 
 
 
 

26. หลักสูตร วิธีการสอบแข่งขัน วิธีดําเนินการที่เกี่ยวกับการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นไปตามข้อใด //คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 16/2560 ข้อ 8 

 
 
 
 

27. คณาจารย์ หมายความว่าอย่างไร

 
 
 
 

28. ครูเพ็ญศรีถูกสั่งลงโทษไล่ออก ให้มีสิทธิดำเนินการตามข้อใด

 
 
 
 

29. ข้าราชการครูผู้ใดถูกสั่งให้ออกจากราชการเพื่อไปรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร เมื่อผู้นั้นพ้นจากราชการทหารผู้นั้นไม่ขาดคุณสมบัติ หากประสงค์จะกลับเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูในหน่วยงานการศึกษาเดิม โดยให้ผู้นั้นยื่นเรื่องขอกลับเข้ารับราชการภายในกำหนดกี่วัน

 
 
 
 

30. ข้อใด ไม่ใช่ อำนาจและหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษา

 
 
 
 

31. เหตุผลในการตรา พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 (ฉบับที่ 1) คือข้อใด

 
 
 
 

32. ข้าราชการครูผู้ใดเห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรม เนื่องจากการกระทำของผู้บังคับบัญชาหรือการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยให้ผู้นั้น มีสิทธิดำเนินการตามข้อใด

 
 
 
 

33. มาตรา 38 ก (1) คือตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามข้อใด

 
 
 
 

34. พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 (ฉบับที่ 1) มีผลบังคับใช้วันที่เท่าใด

 
 
 
 

35. ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถพิจารณาให้ได้รับบำเหน็จความชอบ ตามข้อใด

 
 
 
 

36. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดมีผลงานหรือผลการปฏิบัติงานดีเด่นหรือเป็นผู้ที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้ได้รับข้อใด

 
 
 
 

37. การดำเนินการทางวินัยแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งมี กรณีอันมีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัย ให้ดำเนินการตามข้อใด

 
 
 
 

38. วิทยฐานะข้อใดไม่ถูกต้อง

 
 
 
 

39. ในกรณีที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติมีมติชี้มูลความผิดข้าราชการครูผู้ใดซึ่งออกจากราชการแล้ว การดำเนินการทางวินัยและสั่งลงโทษแก่ข้าราชการครูผู้นั้น หากปรากฏว่าผู้นั้นกระทำผิดวินัยไม่ร้ายแรง ให้ดำเนินการอย่างไร

 
 
 
 

40. ใครคือผู้รักษาการตาม พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547

 
 
 
 

41. ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามคําสั่งนี้ ให้เป็นไปตามคําวินิจฉัยของใคร //คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 16/2560

 
 
 
 

42. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดถูกสั่งลงโทษปลดออก ไล่ออกหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการ ให้มีสิทธิดำเนินการตามข้อใด

 
 
 
 

43. ข้อใดเป็นตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น

 
 
 
 

44. ครูเอกลักษณ์เป็นข้าราชการครูในโรงเรียนบ้านดงหลวง ถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงจนถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวน ผู้อำนวยการโรงเรียน มีอำนาจดำเนินการตามข้อใด

 
 
 
 

45. เหตุผลในการตรา พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 (ฉบับที่ 4) คือข้อใด

 
 
 
 

46. ข้อใดไม่ใช่ หน่วยงานการศึกษาตาม มาตรา 4

 
 
 
 

47. ผู้ใดได้รับการบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งครูผู้ช่วย ให้ผู้นั้นเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มเป็นเวลาเท่าใด ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครู

 
 
 
 

48. ข้าราชการครูต้องปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาซึ่งสั่งในหน้าที่ราชการโดยชอบด้วยกฎหมาย แต่ถ้าเห็นว่าการปฏิบัติตามคำสั่งนั้นจะทำให้เสียหายแก่ราชการ จะต้องทำอย่างไร

 
 
 
 

49. ข้อใดไม่ใช่ วิชาชีพ ตาม พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547

 
 
 
 

50. ข้อใด เป็นผู้ดําเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา //คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 16/2560 ข้อ 8