พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547
พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547

________________________________________________________________________________________
คำชี้แจง
** QUIZ แนวข้อสอบฟรี – พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
** จำนวน 50 ข้อ
** ข้อสอบจะทำการสุ่ม ไม่เรียงข้อ ไม่เรียงช้อยส์ เพื่อประโยชน์สูงสุดในการท่องจำข้อสอบ
________________________________________________________________________________________

เหตุผลในการตรา พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 (ฉบับที่ 3) คือข้อใด

 
 
 
 

พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 (ฉบับที่ 1) ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่เท่าใด

 
 
 
 

เหตุผลในการตรา พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 (ฉบับที่ 4) คือข้อใด

 
 
 
 

ครูเอกลักษณ์ถูกสั่งลงโทษไล่ออก ให้มีสิทธิดำเนินการตามข้อใด

 
 
 
 

ข้าราชการครูต้องปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาซึ่งสั่งในหน้าที่ราชการโดยชอบด้วยกฎหมาย แต่ถ้าเห็นว่าการปฏิบัติตามคำสั่งนั้นจะทำให้เสียหายแก่ราชการ จะต้องทำอย่างไร

 
 
 
 

คณาจารย์ หมายความว่าอย่างไร

 
 
 
 

ข้อใดไม่ใช่ บุคลากรทางการศึกษา

 
 
 
 

ให้ ก.ค.ศ. มีอํานาจแต่งตั้ง อ.ก.ค.ศ. วิสามัญ เพื่อทําการใด ๆ แทน ก.ค.ศ. ดังต่อไปนี้ ข้อใดไม่ใช่ //คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 16/2560

 
 
 
 

ครูเอกลักษณ์ลาออกเพื่อไปสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ให้มีผลเมื่อใด

 
 
 
 

ให้มีอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ใน ก.ค.ศ. จํานวนกี่คน //คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 16/2560 ข้อ 6 (2) 

 
 
 
 

พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 (ฉบับที่ 1) มีผลบังคับใช้วันที่เท่าใด

 
 
 
 

การบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วยในสถานศึกษา ผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง ข้อใดถูกต้อง

 
 
 
 

ให้ ก.ค.ศ. ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีจำนวนกี่คน //คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 16/2560 รมช2คน

 
 
 
 

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดมีผลงานหรือผลการปฏิบัติงานดีเด่นหรือเป็นผู้ที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้ได้รับข้อใด

 
 
 
 

กรณีกระทำความผิดวินัยร้ายแรง หากมีการลดโทษห้ามลดโทษต่ำกว่าข้อใด

 
 
 
 

ข้อใด ไม่ใช่ การพ้นจากตำแหน่งตามวาระของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน ก.ค.ศ.

 
 
 
 

เหตุผลในการตรา พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 (ฉบับที่ 1) คือข้อใด

 
 
 
 

การดำเนินการทางวินัยแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งมี กรณีอันมีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัย ให้ดำเนินการตามข้อใด

 
 
 
 

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องรักษาวินัยที่บัญญัติเป็นลักษณะใด

 
 
 
 

ผู้ซึ่งจะเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ต้องมีอายุเท่าใด

 
 
 
 

ผู้ใดได้รับการบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งครูผู้ช่วย ให้ผู้นั้นเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มเป็นเวลาเท่าใด ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครู

 
 
 
 

ในกรณีที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติมีมติชี้มูลความผิดข้าราชการครูผู้ใดซึ่งออกจากราชการแล้ว การดำเนินการทางวินัยและสั่งลงโทษแก่ข้าราชการครูผู้นั้น หากปรากฏว่าผู้นั้นกระทำผิดวินัยไม่ร้ายแรง ให้ดำเนินการอย่างไร

 
 
 
 

ประธานกรรมการ ก.ค.ศ. คือใคร //คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 16/2560 

 
 
 
 

พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 (ฉบับที่ 1) มีผลบังคับใช้วันที่เท่าใด

 
 
 
 

ข้อใด ไม่ใช่ อำนาจและหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษา

 
 
 
 

ให้เลขาธิการ ก.ค.ศ. แต่งตั้งข้าราชการในสํานักงาน ก.ค.ศ. จํานวนไม่เกินกี่คน เป็นผู้ช่วยเลขานุการ //คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 16/2560

 
 
 
 

ข้อใดไม่ใช่ หน่วยงานการศึกษาตาม มาตรา 4

 
 
 
 

ให้แก้ไขคําว่า “ขั้นเงินเดือน” ทุกแห่ง ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นคําว่าอะไร

 
 
 
 

ข้อใด เป็นผู้ดําเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา //คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 16/2560 ข้อ 8 

 
 
 
 

ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามคําสั่งนี้ ให้เป็นไปตามคําวินิจฉัยของใคร //คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 16/2560

 
 
 
 

โทษทางวินัยมีกี่สถาน

 
 
 
 

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดถูกสั่งลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือนหรือลดขั้นเงินเดือน ให้มีสิทธิอุทธรณ์ “ข้อใดไม่ถูกต้อง”

 
 
 
 

ข้าราชการครูผู้ใดเห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรม เนื่องจากการกระทำของผู้บังคับบัญชาหรือการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยให้ผู้นั้น มีสิทธิดำเนินการตามข้อใด

 
 
 
 

เหตุผลในการตรา พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 (ฉบับที่ 2) คือข้อใด

 
 
 
 

ข้อใดไม่ใช่ วิชาชีพ ตาม พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547

 
 
 
 

พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 (ฉบับที่ 4) มีผลบังคับใช้วันที่เท่าใด

 
 
 
 

ให้ อ.ก.ค.ศ. วิสามัญ แต่ละคณะ มีจํานวนเท่าใด //คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 16/2560 ข้อ 6 

 
 
 
 

ครูเอกลักษณ์เป็นข้าราชการครูในโรงเรียนบ้านดงหลวง ถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงจนถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวน ผู้อำนวยการโรงเรียน มีอำนาจดำเนินการตามข้อใด

 
 
 
 

ห้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถพิจารณาให้ได้รับบำเหน็จความชอบ ตามข้อใด

 
 
 
 

ใครคือผู้รักษาการตาม พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547

 
 
 
 

กรณีครูในโรงเรียนของท่านถูกพักใช้ใบอนุญาต ในฐานะที่ท่านเป็นผู้อำนวยการ จะทำอย่างไรประการแรก

 
 
 
 

มาตรา 38 ก (1) คือตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามข้อใด

 
 
 
 

วิทยฐานะข้อใดไม่ถูกต้อง

 
 
 
 

เมื่อ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา หรือ ก.ค.ศ. แล้วแต่กรณีได้วินิจฉัยอุทธรณ์หรือร้องทุกข์ แล้วข้าราชการครูผู้ใดเห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรม ผู้นั้นย่อมมีสิทธิที่จะฟ้องร้องคดีต่อศาลปกครองได้ไว้ในกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองในระยะเวลากำหนด ข้อใดถูกต้องที่สุด

 
 
 
 

ครูเอกลักษณ์ โรงเรียนบ้านทรายทอง ขอลาออกไปเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ใครเป็นผู้พิจารณาอนุญาต

 
 
 
 

หลักสูตร วิธีการสอบแข่งขัน วิธีดําเนินการที่เกี่ยวกับการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นไปตามข้อใด //คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 16/2560 ข้อ 8 

 
 
 
 

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดถูกสั่งลงโทษปลดออก ไล่ออกหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการ ให้มีสิทธิดำเนินการตามข้อใด

 
 
 
 

ผู้ที่ประกอบวิชาชีพซึ่งทำหน้าที่หลักทางด้านการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการต่างๆ ในสถานศึกษาของรัฐ คือความหมายของข้อใด

 
 
 
 

ข้อใดไม่ใช่ สถานศึกษา ตาม มาตรา 4

 
 
 
 

ข้าราชการครูผู้ใดถูกสั่งให้ออกจากราชการเพื่อไปรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร เมื่อผู้นั้นพ้นจากราชการทหารผู้นั้นไม่ขาดคุณสมบัติ หากประสงค์จะกลับเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูในหน่วยงานการศึกษาเดิม โดยให้ผู้นั้นยื่นเรื่องขอกลับเข้ารับราชการภายในกำหนดกี่วัน