ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555

สรุปแนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555
ข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555

________________________________________________________________________________________
คำชี้แจง
** QUIZ แนวข้อสอบฟรี – ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555
** จำนวน 50 ข้อ
** ข้อสอบจะทำการสุ่ม ไม่เรียงข้อ ไม่เรียงช้อยส์ เพื่อประโยชน์สูงสุดในการท่องจำข้อสอบ
________________________________________________________________________________________

1.

ในกรณีที่มีอุปสรรรคทำให้ไม่สามารถอุปสมบทหรือประกอบพิธีธีฮัจน์ได้ตามปกติและขอยกเลิกวันลาจะถือว่าเป็นวันลาประเภทใด

 
 
 
 

2.

การนับวันลาตามระเบียบนี้ให้นับตามข้อใด

 
 
 
 

3.

ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการลาป่วย

 
 
 
 

4.

เข้ารับการตรวจเลือก หมายความว่าอย่างไร

 
 
 
 

5.

การนับวันลาของข้าราชการครูให้นับอย่างไร

 

 
 
 
 

6.

กรณีผู้ที่ได้รับราชการติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า 10 ปี ให้มีสิทธินําวันลาพักผ่อนจากปีงบประมาณก่อนหน้า มาสะสมรวมกับวันลาพักผ่อนในปีปัจจุบัน ได้ไม่เกินกี่วัน

 
 
 
 

7.

 “หัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรง” ซึ่งประสงค์จะไปต่างประเทศในระหว่างการลา ให้เสนอขออนุญาตต่อผู้บังคับบัญชาตามข้อใด

 
 
 
 

8.

ข้อใดไม่ใช่ความหมายของ “หัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรง”

 
 
 
 

9.

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย สามารถอนุญาตให้ข้าราชการครูไปต่างประเทศ คือ ประเทศพม่า จำนวนกี่วัน

 
 
 
 

10.

ข้าราชการที่ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ลาอุปสมบทแล้ว จะต้องอุปสมบทภายในกี่วัน นับแต่วันเริ่มลา

 
 
 
 

11.

ข้าราชการสามารถสะสมวันลาพักผ่อน 30 วันทำการในกรณีที่รับราชการมาแล้วกี่ปี

 
 
 
 

12.

นายอำเภอ แม่สาย สามารถอนุญาตให้ข้าราชการครูไปต่างประเทศ คือ ประเทศพม่า จำนวนกี่วัน

 
 
 
 

13.

ใครเป็นผู้มีอํานาจตีความและวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555

 
 
 
 

14.

ข้าราชการที่นับถือศาสนาอิสลามซึ่งประสงค์จะลาไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดีอาระเบีย ให้เสนอใบลาต่อผู้บังคับบัญชา ก่อนวันเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ไม่น้อยกว่ากี่วัน

 
 
 
 

15.

การลาคลอดบุตร หากเด็กที่คลอดออกมาแล้วเสียชีวิต ให้มีแนวทางปฏิบัติอย่างไร

 
 
 
 

16.

การให้ได้รับเงินเดือนระหว่างการลา ให้เป็นไปตามข้อใด

 
 
 
 

17.

การลาแบ่งออกเป็นกี่ประเภท

 
 
 
 

18.

ผู้ที่รับราชการติดต่อกันมาตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป สะสมวันลาพักผ่อนได้โดยวันลาพักผ่อนสะสมกับวันลาพักผ่อนในปีปัจจุบันรวมกันแล้วต้องไม่เกินกี่วัน

 
 
 
 

19.

การลาทุกประเภทและการลาไปต่างประเทศของข้าราชการการเมืองกรุงเทพมหานครเป็นอำนาจของใคร

 
 
 
 

20.

ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่การลาตามระเบียบว่าด้วยการลา

 
 
 
 

21.

ข้าราชการในสังกัดจังหวัดเชียงรายขออนุญาตไปประเทศพม่า ใครมีอํานาจอนุญาตให้ข้าราชการผู้นั้น

 
 
 
 

22.

ข้อใดคือความหมายของ “เข้ารับการระดมพล เข้ารับการตรวจสอบพล เข้ารับการฝึกวิชาทหาร หรือเข้ารับการทดลองความพรั่งพร้อม ตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร”

 
 
 
 

23.

“ลาติดตามคู่สมรส” หมายถึง ลาติดตามสามีหรือภริยาโดยชอบด้วยกฎหมายที่เป็นข้าราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจซึ่งไปปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือไปปฏิบัติงานในต่างประเทศหรือทางราชการสั่งให้ไปปฏิบัติงานในต่างประเทศตั้งแต่กี่ปีขึ้นไป

 
 
 
 

24.

การลาประเภทใดในระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555 ที่เพิ่มขึ้นมาจาก ฉบับ พ.ศ. 2535

 
 
 
 

25.

เมื่อข้าราชการที่ลาเพื่อเข้ารับการตรวจเลือก พ้นจากการเข้ารับการตรวจเลือก ให้มารายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการตามปกติต่อผู้บังคับบัญชา ภายในกี้วัน

 
 
 
 

26.

ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องในการเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล

 
 
 
 

27.

ถ้าในปีใดข้าราชการผู้ใดมิได้ลาพักผ่อนประจําปี หรือลาพักผ่อนประจําปีแล้วแต่ไม่ครบ 10 วันทําการ ให้สะสมวันที่ยังมิได้ลาในปีนั้นรวมเข้ากับปีต่อ ๆ ไป แต่จะต้องไม่เกินกี่วัน

 
 
 
 

28.

ข้าราชการครูโรงเรียนปากเกร็ด ประสงค์จะลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ ให้เสนอต่อผู้บังคับบัญชาตามลําดับ โดยใครเป็นผู้พิจารณาอนุญาต

 
 
 
 

29.

ข้าราชการซึ่งประสงค์จะลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตรให้จัดส่งใบลา ก่อนหรือในวันที่ลา “ภายในกี่วัน” นับแต่วันที่คลอดบุตร และให้มีสิทธิลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตรครั้งหนึ่งติดต่อกันได้ “ไม่เกินกี่วัน”

 
 
 
 

30.

การลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร ข้อใดกล่าวถูกต้อง

 
 
 
 

31.

ผู้ที่รับราชการติดต่อกันไม่ถึง 10 ปี สะสมวันลาพักผ่อนได้ โดยวันลาพักผ่อนสะสมกับวันลาพักผ่อนในปีปัจจุบันรวมกันแล้วต้องไม่เกินกี่วัน

 
 
 
 

32.

ข้อใดไม่ใช่ประเภทของการลา

 
 
 
 

33.

ข้าราชการที่ลาคลอดบุตรแล้ว หากประสงค์จะลากิจส่วนตัวเพื่อเลี้ยงดูบุตร ให้มีสิทธิลาต่อเนื่องจากการลาคลอดบุตรได้ไม่เกินกี่วัน

 
 
 
 

34.

ปลัดกระทรวง ไม่ได้หมายความรวมถึงข้อใด

 
 
 
 

35.

ข้าราชการตามข้อใดต่อไปนี้มีสิทธิลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ

 
 
 
 

36.

ข้าราชการมีสิทธิลาพักผ่อนประจําปีในปีงบประมาณหนึ่งได้กี่วัน

 
 
 
 

37.

ข้าราชการผู้ใดได้รับคําสั่งให้ไปช่วยราชการ ณ หน่วยงานอื่นใดของทางราชการหากประสงค์จะลาคลอดบุตร ให้เสนอขออนุญาตลาต่อใคร

 
 
 
 

38.

การลาไปต่างประเทศของนายกรัฐมนตรีให้อยู่ในดุลยพินิจของใคร

 
 
 
 

39.

ข้อใดคือความหมายของ “เข้ารับการตรวจเลือกเพื่อรับราชการเป็นทหารกองประจําการตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร”

 
 
 
 

40.

“หัวหน้าส่วนราชการ” ซึ่งประสงค์จะไปต่างประเทศในระหว่างการลา ให้เสนอขออนุญาตต่อผู้บังคับบัญชาตามข้อใด

 
 
 
 

41.

ข้าราชการที่ได้รับหมายเรียกเข้ารับการตรวจเลือก ให้รายงานลาต่อผู้บังคับบัญชาก่อนวันเข้ารับการตรวจเลือกตามระยะเวลาในข้อใด

 
 
 
 

42.

กรณีที่ผู้มีอํานาจอนุญาตการลาตามระเบียบนี้ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ และมีเหตุจําเป็นเร่งด่วนไม่อาจรอขออนุญาตจากผู้มีอํานาจอนุญาตได้ ให้ผู้ลาเสนอหรือจัดส่งใบลาต่อใครเพื่อพิจารณา

 
 
 
 

43.

การลาคลอดบุตรจะลาในวันที่คลอด ก่อน หรือหลังวันที่คลอดบุตรก็ได้ แต่เมื่อรวมวันลาแล้ว ต้องไม่เกินกี่วัน

 
 
 
 

44.

ครูประยุทธ์ ลากิจส่วนตัว ไปเยี่ยมแม่ที่จังหวัดภูเก็ตระหว่างวันจันทร์ที่ 12 – ศุกร์ที่ 16 มีนาคม 2563

ผอ. มีราชการเร่งด่วนโทรเรียกให้ครูประยุทธ์กลับมาช่วยราชการ ภายในวันที่ 15 มีนาคม

ครูประยุทธ์ออกเดินทาง วันที่ 14 มีนาคม ถึงโรงเรียนและเข้าทำงานวันที่ 16 มีนาคม ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง

 
 
 
 

45.

ข้อใดไม่ใช่ความหมายของ “หัวหน้าส่วนราชการ”

 
 
 
 
 
 

46.

การลาต่อไปนี้ให้นับเฉพาะวันทำการ ข้อใดผิด

 
 
 
 
 

47.

ข้าราชการได้รับอันอุบัติเหตุจากการปฏิบัติหน้าที่จนทำให้พิการ ข้าราชการผู้นั้นมีสิทธิลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพครั้งหนึ่งได้ตามระยะเวลาที่กําหนดไว้ในหลักสูตรที่ประสงค์จะลา แต่ไม่เกินระยะเวลาตามข้อใด

 
 
 
 

48.

การลาป่วยตั้งแต่กี่วันขึ้นไป ต้องมีใบรับรองของแพทย์ซึ่งเป็นผู้ที่ได้ขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมแนบไปกับใบลาด้วย

 
 
 
 

49.

ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับอำนาจการอนุญาตหรือลา

 
 
 
 

50.

“เข้ารับการเตรียมพล” หมายความว่าอย่างไร