ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555

สรุปแนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555
ข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555

________________________________________________________________________________________
คำชี้แจง
** QUIZ แนวข้อสอบฟรี – ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555
** จำนวน 50 ข้อ
** ข้อสอบจะทำการสุ่ม ไม่เรียงข้อ ไม่เรียงช้อยส์ เพื่อประโยชน์สูงสุดในการท่องจำข้อสอบ
________________________________________________________________________________________

1.

“ลาติดตามคู่สมรส” หมายถึง ลาติดตามสามีหรือภริยาโดยชอบด้วยกฎหมายที่เป็นข้าราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจซึ่งไปปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือไปปฏิบัติงานในต่างประเทศหรือทางราชการสั่งให้ไปปฏิบัติงานในต่างประเทศตั้งแต่กี่ปีขึ้นไป

 
 
 
 

2.

ปลัดกระทรวง ไม่ได้หมายความรวมถึงข้อใด

 
 
 
 

3.

ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องในการเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล

 
 
 
 

4.

ข้อใดคือความหมายของ “เข้ารับการระดมพล เข้ารับการตรวจสอบพล เข้ารับการฝึกวิชาทหาร หรือเข้ารับการทดลองความพรั่งพร้อม ตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร”

 
 
 
 

5.

ข้าราชการซึ่งประสงค์จะลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตรให้จัดส่งใบลา ก่อนหรือในวันที่ลา “ภายในกี่วัน” นับแต่วันที่คลอดบุตร และให้มีสิทธิลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตรครั้งหนึ่งติดต่อกันได้ “ไม่เกินกี่วัน”

 
 
 
 

6.

ข้อใดไม่ใช่ความหมายของ “หัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรง”

 
 
 
 

7.

การลาต่อไปนี้ให้นับเฉพาะวันทำการ ข้อใดผิด

 
 
 
 
 

8.

ข้าราชการตามข้อใดต่อไปนี้มีสิทธิลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ

 
 
 
 

9.

การลาแบ่งออกเป็นกี่ประเภท

 
 
 
 

10.

การลาคลอดบุตร หากเด็กที่คลอดออกมาแล้วเสียชีวิต ให้มีแนวทางปฏิบัติอย่างไร

 
 
 
 

11.

ข้าราชการมีสิทธิลาพักผ่อนประจําปีในปีงบประมาณหนึ่งได้กี่วัน

 
 
 
 

12.

ข้าราชการได้รับอันอุบัติเหตุจากการปฏิบัติหน้าที่จนทำให้พิการ ข้าราชการผู้นั้นมีสิทธิลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพครั้งหนึ่งได้ตามระยะเวลาที่กําหนดไว้ในหลักสูตรที่ประสงค์จะลา แต่ไม่เกินระยะเวลาตามข้อใด

 
 
 
 

13.

เข้ารับการตรวจเลือก หมายความว่าอย่างไร

 
 
 
 

14.

ข้อใดไม่ใช่ความหมายของ “หัวหน้าส่วนราชการ”

 
 
 
 
 
 

15.

กรณีผู้ที่ได้รับราชการติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า 10 ปี ให้มีสิทธินําวันลาพักผ่อนจากปีงบประมาณก่อนหน้า มาสะสมรวมกับวันลาพักผ่อนในปีปัจจุบัน ได้ไม่เกินกี่วัน

 
 
 
 

16.

ใครเป็นผู้มีอํานาจตีความและวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555

 
 
 
 

17.

การลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร ข้อใดกล่าวถูกต้อง

 
 
 
 

18.

เมื่อข้าราชการที่ลาเพื่อเข้ารับการตรวจเลือก พ้นจากการเข้ารับการตรวจเลือก ให้มารายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการตามปกติต่อผู้บังคับบัญชา ภายในกี้วัน

 
 
 
 

19.

ข้าราชการที่นับถือศาสนาอิสลามซึ่งประสงค์จะลาไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดีอาระเบีย ให้เสนอใบลาต่อผู้บังคับบัญชา ก่อนวันเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ไม่น้อยกว่ากี่วัน

 
 
 
 

20.

ผู้ที่รับราชการติดต่อกันมาตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป สะสมวันลาพักผ่อนได้โดยวันลาพักผ่อนสะสมกับวันลาพักผ่อนในปีปัจจุบันรวมกันแล้วต้องไม่เกินกี่วัน

 
 
 
 

21.

การลาป่วยตั้งแต่กี่วันขึ้นไป ต้องมีใบรับรองของแพทย์ซึ่งเป็นผู้ที่ได้ขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมแนบไปกับใบลาด้วย

 
 
 
 

22.

ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการลาป่วย

 
 
 
 

23.

การลาคลอดบุตรจะลาในวันที่คลอด ก่อน หรือหลังวันที่คลอดบุตรก็ได้ แต่เมื่อรวมวันลาแล้ว ต้องไม่เกินกี่วัน

 
 
 
 

24.

 “หัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรง” ซึ่งประสงค์จะไปต่างประเทศในระหว่างการลา ให้เสนอขออนุญาตต่อผู้บังคับบัญชาตามข้อใด

 
 
 
 

25.

ในกรณีที่มีอุปสรรรคทำให้ไม่สามารถอุปสมบทหรือประกอบพิธีธีฮัจน์ได้ตามปกติและขอยกเลิกวันลาจะถือว่าเป็นวันลาประเภทใด

 
 
 
 

26.

ข้อใดไม่ใช่ประเภทของการลา

 
 
 
 

27.

นายอำเภอ แม่สาย สามารถอนุญาตให้ข้าราชการครูไปต่างประเทศ คือ ประเทศพม่า จำนวนกี่วัน

 
 
 
 

28.

ข้าราชการผู้ใดได้รับคําสั่งให้ไปช่วยราชการ ณ หน่วยงานอื่นใดของทางราชการหากประสงค์จะลาคลอดบุตร ให้เสนอขออนุญาตลาต่อใคร

 
 
 
 

29.

กรณีที่ผู้มีอํานาจอนุญาตการลาตามระเบียบนี้ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ และมีเหตุจําเป็นเร่งด่วนไม่อาจรอขออนุญาตจากผู้มีอํานาจอนุญาตได้ ให้ผู้ลาเสนอหรือจัดส่งใบลาต่อใครเพื่อพิจารณา

 
 
 
 

30.

ข้อใดคือความหมายของ “เข้ารับการตรวจเลือกเพื่อรับราชการเป็นทหารกองประจําการตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร”

 
 
 
 

31.

การลาประเภทใดในระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555 ที่เพิ่มขึ้นมาจาก ฉบับ พ.ศ. 2535

 
 
 
 

32.

การลาทุกประเภทและการลาไปต่างประเทศของข้าราชการการเมืองกรุงเทพมหานครเป็นอำนาจของใคร

 
 
 
 

33.

การลาไปต่างประเทศของนายกรัฐมนตรีให้อยู่ในดุลยพินิจของใคร

 
 
 
 

34.

การนับวันลาของข้าราชการครูให้นับอย่างไร

 

 
 
 
 

35.

ข้าราชการครูโรงเรียนปากเกร็ด ประสงค์จะลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ ให้เสนอต่อผู้บังคับบัญชาตามลําดับ โดยใครเป็นผู้พิจารณาอนุญาต

 
 
 
 

36.

ครูประยุทธ์ ลากิจส่วนตัว ไปเยี่ยมแม่ที่จังหวัดภูเก็ตระหว่างวันจันทร์ที่ 12 – ศุกร์ที่ 16 มีนาคม 2563

ผอ. มีราชการเร่งด่วนโทรเรียกให้ครูประยุทธ์กลับมาช่วยราชการ ภายในวันที่ 15 มีนาคม

ครูประยุทธ์ออกเดินทาง วันที่ 14 มีนาคม ถึงโรงเรียนและเข้าทำงานวันที่ 16 มีนาคม ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง

 
 
 
 

37.

ผู้ที่รับราชการติดต่อกันไม่ถึง 10 ปี สะสมวันลาพักผ่อนได้ โดยวันลาพักผ่อนสะสมกับวันลาพักผ่อนในปีปัจจุบันรวมกันแล้วต้องไม่เกินกี่วัน

 
 
 
 

38.

ข้าราชการที่ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ลาอุปสมบทแล้ว จะต้องอุปสมบทภายในกี่วัน นับแต่วันเริ่มลา

 
 
 
 

39.

ข้าราชการที่ได้รับหมายเรียกเข้ารับการตรวจเลือก ให้รายงานลาต่อผู้บังคับบัญชาก่อนวันเข้ารับการตรวจเลือกตามระยะเวลาในข้อใด

 
 
 
 

40.

ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับอำนาจการอนุญาตหรือลา

 
 
 
 

41.

ข้าราชการที่ลาคลอดบุตรแล้ว หากประสงค์จะลากิจส่วนตัวเพื่อเลี้ยงดูบุตร ให้มีสิทธิลาต่อเนื่องจากการลาคลอดบุตรได้ไม่เกินกี่วัน

 
 
 
 

42.

การนับวันลาตามระเบียบนี้ให้นับตามข้อใด

 
 
 
 

43.

“เข้ารับการเตรียมพล” หมายความว่าอย่างไร

 
 
 
 

44.

ข้าราชการในสังกัดจังหวัดเชียงรายขออนุญาตไปประเทศพม่า ใครมีอํานาจอนุญาตให้ข้าราชการผู้นั้น

 
 
 
 

45.

ถ้าในปีใดข้าราชการผู้ใดมิได้ลาพักผ่อนประจําปี หรือลาพักผ่อนประจําปีแล้วแต่ไม่ครบ 10 วันทําการ ให้สะสมวันที่ยังมิได้ลาในปีนั้นรวมเข้ากับปีต่อ ๆ ไป แต่จะต้องไม่เกินกี่วัน

 
 
 
 

46.

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย สามารถอนุญาตให้ข้าราชการครูไปต่างประเทศ คือ ประเทศพม่า จำนวนกี่วัน

 
 
 
 

47.

“หัวหน้าส่วนราชการ” ซึ่งประสงค์จะไปต่างประเทศในระหว่างการลา ให้เสนอขออนุญาตต่อผู้บังคับบัญชาตามข้อใด

 
 
 
 

48.

การให้ได้รับเงินเดือนระหว่างการลา ให้เป็นไปตามข้อใด

 
 
 
 

49.

ข้าราชการสามารถสะสมวันลาพักผ่อน 30 วันทำการในกรณีที่รับราชการมาแล้วกี่ปี

 
 
 
 

50.

ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่การลาตามระเบียบว่าด้วยการลา