มาตรฐานวิชาชีพ ภาค ก (ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู)

มาตรฐานวิชาชีพ
มาตรฐานวิชาชีพ

________________________________________________________________________________________
คำชี้แจง
** QUIZ แนวข้อสอบฟรี – มาตรฐานวิชาชีพ
** จำนวน 50 ข้อ
** ข้อสอบจะทำการสุ่ม ไม่เรียงข้อ ไม่เรียงช้อยส์ เพื่อประโยชน์สูงสุดในการท่องจำข้อสอบ
________________________________________________________________________________________

1. ข้อใดเป็นมาตรฐานความรู้ของผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา

 
 
 
 

2. “มุ่งมั่นพัฒนาผู้ร่วมงานให้สามารถปฏิบัติงานได้เต็มศักยภาพ” เป็นมาตรฐานการปฏิบัติงานของผู้ประกอบวิชาชีพใด

 
 
 
 

3. ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556 หมวด 1 ว่าด้วยเรื่องใด

 
 
 
 

4. ข้อบังคับว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ ตามข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556 มีกี่มาตรฐาน

 
 
 
 

5. “พัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัย และทันต่อการเปลี่ยนแปลง” เป็นมาตรฐานการปฏิบัติงานของผู้ประกอบวิชาชีพใด

 
 
 
 

6. ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556 เกิดจากกฎหมายใด

 
 
 
 

7. มาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพครู คือข้อใด

 
 
 
 

8. “มาตรฐานการปฏิบัติตน”  หมายความว่าอย่างไร

 
 
 
 

9. ข้อใดเป็นมาตรฐานความรู้ของผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา

 
 
 
 

10. มาตรฐานความรู้ของผู้ประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก์ คือข้อใด

 
 
 
 

11. ข้อใดไม่เป็นมาตรฐานการปฏิบัติงานของ ผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา และผู้บริหารการศึกษา 

 
 
 
 

12. ข้อใดเป็นมาตรฐานความรู้ของผู้ประกอบวิชาชีพครู 

 
 
 
 

13. ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ ปัจจุบันเป็นฉบับที่เท่าใด

 
 
 
 

14. มาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก์ มีประสบการณ์ด้านปฏิบัติการสอนและมีประสบการณ์ในตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา หรือผู้บริหาร การศึกษารวมกันมาแล้วกี่ปี

 
 
 
 

15. “ครู” หมายความว่าอย่างไร

 
 
 
 

16. มาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพครู คือข้อใด

 
 
 
 

17. ข้อใดเป็นมาตรฐานความรู้ของผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา

 
 
 
 

18. “การเปลี่ยนแปลงบริบทของโลก สังคม และแนวคิดของปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง” เป็นมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพใด

 
 
 
 

19. “ผู้บริหารสถานศึกษา” หมายความว่าอย่างไร

 
 
 
 

20. ข้อใดคือการจัดการเรียนรู้ของผู้ประกอบวิชาชีพครู 

 
 
 
 

21. ข้อใดเป็นมาตรฐานความรู้ของผู้ประกอบวิชาชีพครู 

 
 
 
 

22. มาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา คือข้อใด

 
 
 
 

23. มาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา ต้องมีประสบการณ์ด้านปฏิบัติการสอนมาแล้วกี่ปี

 
 
 
 

24. ผู้ประกอบวิชาชีพครู ต้องมีคุณวุฒิอย่างไร

 
 
 
 

25. ข้อใดไม่เป็นมาตรฐานการปฏิบัติงานของ ผู้ประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก์

 
 
 
 

26. ข้อใดไม่เป็นความหมายของคำว่า สถาบัน

 
 
 
 
 
 

27. ข้อใดเป็นมาตรฐานความรู้ของผู้ประกอบวิชาชีพครู 

 
 
 
 

28. ข้อใดคือการจัดการเรียนรู้ของผู้ประกอบวิชาชีพครู 

 
 
 
 

29. “มาตรฐานการปฏิบัติงาน” หมายความว่าอย่างไร

 
 
 
 

30. “บุคลากรทางการศึกษาอื่น” หมายความว่า บุคคลซึ่งทําหน้าที่สนับสนุนการศึกษา ให้บริการหรือปฏิบัติงานเกี่ยวเนื่องกับกระบวนการต่างๆ ข้อใดไม่ใช่

 
 
 
 

31. ข้อใดไม่เป็นมาตรฐานการปฏิบัติงานของ ผู้ประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก์

 
 
 
 

32. ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556 หมวด 2 ว่าด้วยเรื่องใด

 
 
 
 

33. ข้อใดไม่เป็นผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

 
 
 
 

34. “สถาบัน” ซึ่งจัดการศึกษาตามหลักสูตรในข้อใด

 
 
 
 

35. “ผู้บริหารการศึกษา” หมายความว่าอย่างไร

 
 
 
 

36. มาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา  ต้องมีประสบการณ์ด้านปฏิบัติการสอนมาแล้วกี่ปี

 
 
 
 

37. “สร้างนวัตกรรม และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้เกิดประโยชน์ ต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน” เป็นมาตรฐานการปฏิบัติงานของผู้ประกอบวิชาชีพใด

 
 
 
 

38. ข้อใดคือความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชน ของผู้ประกอบวิชาชีพครู 

 
 
 
 

39. มาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา ต้องมีประสบการณ์ด้านปฏิบัติการสอนและต้องมีประสบการณ์ในตำแหน่งหัวหน้างานมาแล้วกี่ปี

 
 
 
 

40. ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556 หมวด 3 ว่าด้วยเรื่องใด

 
 
 
 

41. มาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา คือข้อใด

 
 
 
 

42. “มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ”  หมายความว่าอย่างไร

 
 
 
 

43. ข้อใดเป็นมาตรฐานความรู้ของผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา

 
 
 
 

44. ข้อใดไม่ใช่มาตรฐานการปฏิบัติงานของผู้ประกอบวิชาชีพครู

 
 
 
 

45. ข้อใดไม่จัดเป็นมาตรฐานวิชาชีพ

 
 
 
 

46. “มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา” หมายความว่าอย่างไร

 
 
 
 

47. มาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก์ คือข้อใด

 
 
 
 

48. “วิชาชีพ” หมายความว่า วิชาชีพทางการศึกษาที่ทําหน้าที่หลักทางด้านการเรียนการสอนระดับต่าง ๆ ข้อใดไม่ใช่

 
 
 
 

49. ผู้รักษาการตามข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556

 
 
 
 

50. ข้อใดไม่ใช่ การปฏิบัติหน้าที่ครู