ความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน

ความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
ความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน

________________________________________________________________________________________
คำชี้แจง
** QUIZ แนวข้อสอบฟรี – ความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
** จำนวน 50 ข้อ
** ข้อสอบจะทำการสุ่ม ไม่เรียงข้อ ไม่เรียงช้อยส์ เพื่อประโยชน์สูงสุดในการท่องจำข้อสอบ
________________________________________________________________________________________
Directions: Read each situation and the dialogue carefully and choose the appropriate expression to complete the dialogue.
อ่านสถานการณ์และบทสนทนาทกำหนด แล้วเลือกคำพูดที่เหมาะสมเพื่อทำให้บทสนทนาสมบูรณ์

1. Situation : A woman asks a man for the time.
Woman : Excuse me. _______________
Man : Yes, it’s 2.37.
Woman : Thank you.

 
 
 
 

2. A: I’m looking for Paul ______________ him?
B: Yes, he was here a moment ago.

 
 
 
 

3. What ________ in your spare time? Do you have any hobbies?

 
 
 
 

4. Situation : May sees Pond at the bus station after school.
May : Hello, Pond. _______________
Pond : Hello, May. I’m not so good.

 
 
 
 

5. Situation : Barbara lost her purse.
Barbara : I can’t find my purse. Can you help me?
Paul : _______________ I’ll help you look for it.
Barbara : Thanks.

 
 
 
 

6. I _______ hungry. Let’s go and have something to eat.

 
 
 
 

7. Situation : After work on Friday
Suda : Have a good weekend.
Ann : _______________

 
 
 
 

8. Situation : Going to a movie.
Jerry : I heard Harry Potter is playing at the movie theater. _______________
Ann : I’d like but I’m afraid I can’t. I’ve to do my report.

 
 
 
 

9. Catherine was waiting for me when I ___________ .

 
 
 
 

10. Situation : In school, Nid and Noi are talking about their examination.
Nid : Congratulations on your examination.
Noi : _______________

 
 
 
 

11. Why are you putting on your coat? ______________ somewhere?

 
 
 
 

12. A: Why ________________ to bed so early last night?
B: I was feeling very tired.

 
 
 
 

13. What do you plan to do when________________ your course at college?

 
 
 
 

14. I have breakfast ______ work.

 
 
 
 

15. ________ have you been working as English teacher?

 
 
 
 

16. Situation : James is asking Claire out for dinner.
James : Would you like to go out for dinner on Friday, Claire?
Claire : That’s great, James. _______________ Thanks.

 
 
 
 

17. Situation: Tom dropped Jim’s mobile phone.
Tom : I dropped your mobile phone.
Jim : Let me have a look. I don’t think it’s broken.
Tom : _______________
Jim : It’s all right.

 
 
 
 

18. Situation : Jane and Sam are talking about sickness.
Jane : What’s the matter with you?
Sam : I’ve a bad headache because I slept late last night.
Jane : _______________

 
 
 
 

19. The phone ___________ three time while we were having dinner last night?

 
 
 
 

20. Situation : Sakda is talking to Salinee about her blouse.
Sakda : What a beautiful blouse! I like it very much.
Salinee : _______________ I’m glad you like it.

 
 
 
 

21. Your friend has two young children. She wants to go out tomorrow evening. You
offer to look after the children.
FRIEND: I want to go out tomorrow evening, but I haven’t got a babysitter.
YOU: That’s no problem. _____________________.

 
 
 
 

22. Situation : After school Kate is talking to Peter.
Kate : Would you like to join the ride?
Peter : _______________ When shall we meet?
Kate : About 4.30?
Peter : O.k. See you there.

 
 
 
 

23. Situation : Susan stays at Alice’s house for one week.
Susan : Thank you very much for everything.
Alice : _______________

 
 
 
 

24. Self Learning gets from _______.

 
 
 
 

25. Lisa _________ to work yesterday. She wasn’t feeling well.

 
 
 
 

26. A: What do you work?
B: I work as a _______.

 
 
 
 

27. Situation : Anna and Suree are talking about the weather in Thailand.
Anna : _______________
Suree : There are three seasons in Thailand.
Anna : What are they?
Suree : Winter, summer, and rainy season.

 
 
 
 

28. Situation : At the railway station, Dang and Dam are saying goodbye.
Dang : It’s nearly five. I’ve got to run.
Dam : Me too. _______________
Dang : See you.

 
 
 
 

29. Situation : At the Department Store
James : _______________ Where’s the toilet?
Bob : It’s on the third floor.

 
 
 
 

30. Your son is much taller than when I last saw him. He ________ a lot.

 
 
 
 

31. Jane had a book open in front of her, but she ____________ it.

 
 
 
 

32. We must do something soon, before ________ too late.

 
 
 
 

33. Louise usually _____________ me on Fridays, but she________ last Friday.

 
 
 
 

34. Are you still watching that program? What time ______?

 
 
 
 

35. I still don’t know what to do. I __________ yet.

 
 
 
 

36. We can go out now. It ________ any more.

 
 
 
 

37. Do you still have a headache?’ ‘No, ____________. I’m all right now.

 
 
 
 

38. You have made all your holiday arrangements. Your destination is Jamaica.
FRIEND: Have you decided where to go for your holiday yet?
YOU: _____________________ .

 
 
 
 

39. Situation: At the party
Sally : It’s almost eleven o’clock. I have to go. See you later.
Kim : _______________

 
 
 
 

40. I wasn’t very busy. I ______________ much to do.

 
 
 
 

41. Situation : At the restaurant, John and Bob are ordering some food.
John : Let’s sit over there.
Bob : O.K. John: _______________
Bob : Sure. What would you like to eat? John: I’ll have steak.

 
 
 
 

42. Why _________ at me like that? What’s matter?

 
 
 
 

43. A: I can’t talk to you right now. You can see I’m very busy.
B: OK. I ______________ back in about half an hour.

 
 
 
 

44. I feel a bit hungry. I think _________ something to eat.

 
 
 
 

45. Situation : At home, a son is talking to his mother.
Son : I’m sorry mom. I forgot to send your letter.
Mother : _______________ You can do it tomorrow.

 
 
 
 

46. Who _______________ the bicycle?

 
 
 
 

47. A: Where ______________________________ ?
B: Just to the post box. I want to post these letters. I’ll be back in a few minutes.

 
 
 
 

48. _______ recieved the e-mail?

 
 
 
 

49. Look! That man over there __________ the same sweater as you.

 
 
 
 

50. The weather was horrible when we arrived. It was cold and it __________ hard.