พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

________________________________________________________________________________________
คำชี้แจง
** QUIZ แนวข้อสอบฟรี – พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
** จำนวน 50 ข้อ
** ข้อสอบจะทำการสุ่ม ไม่เรียงข้อ ไม่เรียงช้อยส์ เพื่อประโยชน์สูงสุดในการท่องจำข้อสอบ
________________________________________________________________________________________

1.

กรณีที่มีหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ยื่นข้อเสนอตั้งแต่กี่ราย มิให้ถือว่ามีผลประโยชน์ร่วมกัน

 
 
 
 

2.

หน่วยงานใดมีหน้าที่ในการดูแลและพัฒนาระบบการจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

 
 
 
 

3.

คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ มีกี่คน

 
 
 
 

4.

คณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต มีใครเป็นประธาน

 
 
 
 

5.

การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการให้พิจารณาข้อใดสำคัญที่สุด

 
 
 
 

6.

ข้อใดไม่เป็น “การจัดซื้อจัดจ้าง” เพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุ

 
 
 
 
 

7.

ข้อใดไม่ใช่ “หน่วยงานของรัฐ”

 
 
 
 

8.

ข้อใดไม่เป็น “งานบริการ” ตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

 
 
 
 

9.

เป็นพัสดุที่จะขายทอดตลาดโดยหน่วยงานของรัฐ องค์การระหว่างประเทศหรือหน่วยงานของต่างประเทศ “หากท่านเป็นเจ้าหน้าที่จะเลือกใช้วิธีการจัดซื้อจัดจ้างแบบใด”

 
 
 
 

10.

คณะกรรมการชุดใด มีหน้าที่กําหนดแบบของข้อตกลงคุณธรรมและแบบรายงานของผู้สังเกตการณ์

 
 
 
 

11.

ห้ามมิให้กําหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุให้ใกล้เคียงกับยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง เว้นแต่เหตุผลข้อใด

 
 
 
 

12.

ข้อใดคือความหมายของ “วิธีคัดเลือก”

 
 
 
 

13.

ผู้ใดเป็นเจ้าหน้าที่หรือเป็นผู้มีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือบริหารพัสดุปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหรือกระทำโดยมิชอบต้องระวางโทษตามข้อใด

 
 
 
 

14.

“งานจ้างบริการจากบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลเพื่อออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง” คือความหมายของข้อใด

 
 
 
 

15.

ข้อใดคือความหมายของ “คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์”

 
 
 
 

16.

การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของหน่วยงานรัฐหลักการข้อใดสำคัญที่สุด

 
 
 
 

17.

ให้หน่วยงานของรัฐจัดทําแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจําปี และประกาศเผยแพร่ ตามความในข้อใด

 
 
 
 

18.

งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างอาจกระทําได้กี่วิธี

 
 
 
 

19.

ข้อใดคือความหมายของ “คณะกรรมการราคากลาง”

 
 
 
 

20.

ข้อใดไม่เป็น “พัสดุ” ตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

 
 
 
 
 
 

21.

ข้อใดคือความหมายของ “คณะกรรมการวินิจฉัย”

 
 
 
 

22.

ใครเป็นผู้มีอำนาจประกาศการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการตามกฏหมายนี้

 
 
 
 

23.

ข้อใดไม่ใช่ความหมายของ “การบริหารพัสดุ”

 
 
 
 

24.

คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ มีใครเป็นประธาน

 
 
 
 

25.

การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุกระทําได้กี่วิธี

 
 
 
 

26.

ข้อใดคือความหมายของ “วิธีเฉพาะเจาะจง”

 
 
 
 

27.

ข้อใดคือความหมายของ “คณะกรรมการนโยบาย”

 
 
 
 

28.

หน่วยงานใดมีหน้าที่จัดทําฐานข้อมูลราคาอ้างอิงของพัสดุเพื่อให้หน่วยงานของรัฐใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ

 
 
 
 

29.

ข้อใดคือความหมายของ “วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป”

 
 
 
 

30.

ข้อใดไม่เป็น “สินค้า” ตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

 
 
 
 
 

31.

ข้อใดไม่เป็น “งานก่อสร้าง” ตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

 
 
 
 
 

32.

ข้อใดคือความหมายของ “คณะกรรมการ ค.ป.ท.”

 
 
 
 

33.

ใครเป็นผู้รักษาการ และมีอำนาจออกกฎกระทรวงและระเบียบเพื่อปฏิบัติการตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

 
 
 
 

34.

ใครเป็นผู้มีอำนาจสั่งให้ผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาเป็นผู้ทิ้งงาน

 
 
 
 

35.

คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ มีใครเป็นประธาน

 
 
 
 

36.

คณะกรรมการชุดใด มีหน้าที่กำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานและจรรยาบรรณของเจ้าหน้าที่

 
 
 
 

37.

ข้อใดไม่ใช่ความหมายของ “การบริหารพัสดุ”

 
 
 
 
 
 
 
 

38.

ใครเป็นประธานคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

 
 
 
 

39.

ข้อใดไม่เป็น “สาธารณูปโภค” ตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

 
 
 
 
 
 
 
 

40.

ข้อใดไม่ใช่ความหมายของ “เจ้าหน้าที่” ตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

 
 
 
 

41.

งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างที่มีลักษณะไม่ซับซ้อน ต้องเลือกใช้วิธีจ้างแบบใด

 
 
 
 

42.

ราคากลาง คือ ราคาเพื่อใช้เป็นฐานสำหรับเปรียบเทียบราคาที่ผู้ยื่นข้อเสนอได้ยื่นเสนอไว้ซึ่งสามารถจัดซื้อจัดจ้างได้จริง โดยพิจารณาข้อใดเป็นลำดับแรก

 
 
 
 
 

43.

การลงนามในสัญญาจัดซื้อจัดจ้างจะกระทําได้ต่อเมื่อใด

 
 
 
 

44.

อัตราค่าปรับ กรณีคู่สัญญาไปจ้างช่วงให้ผู้อื่นไปทำต่ออีกทอดหนึ่ง โดยฝ่าฝืนข้อตกลงกับหน่วยงานของรัฐ ต้องมีค่าปรับไม่น้อยกว่าร้อยละเท่าใด ของวงเงินของงานจ้างช่วงตามสัญญา

 
 
 
 

45.

“งานจ้างที่ปรึกษา” คืองานจ้างบริการจากบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลเพื่อเป็นผู้ให้คำปรึกษาแก่หน่วยงานของรัฐในด้านต่างๆ ข้อใดไม่ใช่

 
 
 
 
 
 

46.

คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียน มีใครเป็นประธาน

 
 
 
 

47.

“การรับขนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์จากบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล” คือความหมายของข้อใด

 
 
 
 

48.

ข้อใดไม่เป็น “อาคาร” ตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

 
 
 
 
 
 

49.

“เป็นพัสดุที่จําเป็นต้องซื้อโดยตรงจากต่างประเทศ หรือดําเนินการโดยผ่านองค์การระหว่างประเทศ” หากท่านเป็นเจ้าหน้าที่จะเลือกใช้วิธีการจัดซื้อจัดจ้างแบบใด

 
 
 
 

50.

คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ มีกี่คน