พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

________________________________________________________________________________________
คำชี้แจง
** QUIZ แนวข้อสอบฟรี – พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
** จำนวน 50 ข้อ
** ข้อสอบจะทำการสุ่ม ไม่เรียงข้อ ไม่เรียงช้อยส์ เพื่อประโยชน์สูงสุดในการท่องจำข้อสอบ
________________________________________________________________________________________

1.

ข้อใดไม่เป็น “งานก่อสร้าง” ตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

 
 
 
 
 

2.

ข้อใดไม่ใช่ “หน่วยงานของรัฐ”

 
 
 
 

3.

ข้อใดคือความหมายของ “คณะกรรมการนโยบาย”

 
 
 
 

4.

คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ มีใครเป็นประธาน

 
 
 
 

5.

ข้อใดคือความหมายของ “วิธีคัดเลือก”

 
 
 
 

6.

ข้อใดไม่ใช่ความหมายของ “การบริหารพัสดุ”

 
 
 
 
 
 
 
 

7.

คณะกรรมการชุดใด มีหน้าที่กำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานและจรรยาบรรณของเจ้าหน้าที่

 
 
 
 

8.

กรณีที่มีหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ยื่นข้อเสนอตั้งแต่กี่ราย มิให้ถือว่ามีผลประโยชน์ร่วมกัน

 
 
 
 

9.

งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างอาจกระทําได้กี่วิธี

 
 
 
 

10.

คณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต มีใครเป็นประธาน

 
 
 
 

11.

คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ มีกี่คน

 
 
 
 

12.

การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุกระทําได้กี่วิธี

 
 
 
 

13.

ให้หน่วยงานของรัฐจัดทําแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจําปี และประกาศเผยแพร่ ตามความในข้อใด

 
 
 
 

14.

ข้อใดไม่ใช่ความหมายของ “การบริหารพัสดุ”

 
 
 
 

15.

ข้อใดไม่เป็น “พัสดุ” ตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

 
 
 
 
 
 

16.

ห้ามมิให้กําหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุให้ใกล้เคียงกับยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง เว้นแต่เหตุผลข้อใด

 
 
 
 

17.

ราคากลาง คือ ราคาเพื่อใช้เป็นฐานสำหรับเปรียบเทียบราคาที่ผู้ยื่นข้อเสนอได้ยื่นเสนอไว้ซึ่งสามารถจัดซื้อจัดจ้างได้จริง โดยพิจารณาข้อใดเป็นลำดับแรก

 
 
 
 
 

18.

ผู้ใดเป็นเจ้าหน้าที่หรือเป็นผู้มีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือบริหารพัสดุปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหรือกระทำโดยมิชอบต้องระวางโทษตามข้อใด

 
 
 
 

19.

ข้อใดไม่เป็น “การจัดซื้อจัดจ้าง” เพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุ

 
 
 
 
 

20.

การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการให้พิจารณาข้อใดสำคัญที่สุด

 
 
 
 

21.

งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างที่มีลักษณะไม่ซับซ้อน ต้องเลือกใช้วิธีจ้างแบบใด

 
 
 
 

22.

“การรับขนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์จากบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล” คือความหมายของข้อใด

 
 
 
 

23.

ข้อใดไม่เป็น “สาธารณูปโภค” ตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

 
 
 
 
 
 
 
 

24.

คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียน มีใครเป็นประธาน

 
 
 
 

25.

ใครเป็นผู้มีอำนาจสั่งให้ผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาเป็นผู้ทิ้งงาน

 
 
 
 

26.

อัตราค่าปรับ กรณีคู่สัญญาไปจ้างช่วงให้ผู้อื่นไปทำต่ออีกทอดหนึ่ง โดยฝ่าฝืนข้อตกลงกับหน่วยงานของรัฐ ต้องมีค่าปรับไม่น้อยกว่าร้อยละเท่าใด ของวงเงินของงานจ้างช่วงตามสัญญา

 
 
 
 

27.

ใครเป็นผู้รักษาการ และมีอำนาจออกกฎกระทรวงและระเบียบเพื่อปฏิบัติการตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

 
 
 
 

28.

ข้อใดคือความหมายของ “คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์”

 
 
 
 

29.

หน่วยงานใดมีหน้าที่จัดทําฐานข้อมูลราคาอ้างอิงของพัสดุเพื่อให้หน่วยงานของรัฐใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ

 
 
 
 

30.

ข้อใดไม่เป็น “สินค้า” ตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

 
 
 
 
 

31.

ใครเป็นประธานคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

 
 
 
 

32.

คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ มีกี่คน

 
 
 
 

33.

ข้อใดคือความหมายของ “วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป”

 
 
 
 

34.

การลงนามในสัญญาจัดซื้อจัดจ้างจะกระทําได้ต่อเมื่อใด

 
 
 
 

35.

เป็นพัสดุที่จะขายทอดตลาดโดยหน่วยงานของรัฐ องค์การระหว่างประเทศหรือหน่วยงานของต่างประเทศ “หากท่านเป็นเจ้าหน้าที่จะเลือกใช้วิธีการจัดซื้อจัดจ้างแบบใด”

 
 
 
 

36.

“งานจ้างที่ปรึกษา” คืองานจ้างบริการจากบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลเพื่อเป็นผู้ให้คำปรึกษาแก่หน่วยงานของรัฐในด้านต่างๆ ข้อใดไม่ใช่

 
 
 
 
 
 

37.

คณะกรรมการชุดใด มีหน้าที่กําหนดแบบของข้อตกลงคุณธรรมและแบบรายงานของผู้สังเกตการณ์

 
 
 
 

38.

หน่วยงานใดมีหน้าที่ในการดูแลและพัฒนาระบบการจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

 
 
 
 

39.

ข้อใดไม่เป็น “งานบริการ” ตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

 
 
 
 

40.

ใครเป็นผู้มีอำนาจประกาศการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการตามกฏหมายนี้

 
 
 
 

41.

ข้อใดคือความหมายของ “คณะกรรมการวินิจฉัย”

 
 
 
 

42.

ข้อใดคือความหมายของ “คณะกรรมการ ค.ป.ท.”

 
 
 
 

43.

“งานจ้างบริการจากบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลเพื่อออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง” คือความหมายของข้อใด

 
 
 
 

44.

ข้อใดไม่ใช่ความหมายของ “เจ้าหน้าที่” ตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

 
 
 
 

45.

“เป็นพัสดุที่จําเป็นต้องซื้อโดยตรงจากต่างประเทศ หรือดําเนินการโดยผ่านองค์การระหว่างประเทศ” หากท่านเป็นเจ้าหน้าที่จะเลือกใช้วิธีการจัดซื้อจัดจ้างแบบใด

 
 
 
 

46.

ข้อใดคือความหมายของ “คณะกรรมการราคากลาง”

 
 
 
 

47.

ข้อใดคือความหมายของ “วิธีเฉพาะเจาะจง”

 
 
 
 

48.

คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ มีใครเป็นประธาน

 
 
 
 

49.

ข้อใดไม่เป็น “อาคาร” ตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

 
 
 
 
 
 

50.

การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของหน่วยงานรัฐหลักการข้อใดสำคัญที่สุด