พ.ร.บ. การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

พ.ร.บ. การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2556

________________________________________________________________________________________
คำชี้แจง
** QUIZ แนวข้อสอบฟรี – พ.ร.บ. การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
** จำนวน 50 ข้อ
** ข้อสอบจะทำการสุ่ม ไม่เรียงข้อ ไม่เรียงช้อยส์ เพื่อประโยชน์สูงสุดในการท่องจำข้อสอบ
________________________________________________________________________________________

1.

ข้อใดคือเหตุผลในการประกาศใช้ พ.ร.บ. การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2551

 
 
 
 

2.

คณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ มีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้มีความรู้ ความสามารถความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงด้านต่าง ๆ ข้อใดไม่ใช่

 
 
 
 

3.

ผู้แทนขององค์การคนพิการ ในคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการมีกี่คน

 
 
 
 

4.

ข้อใดเป็นกรรมการและเลขานุการใน “คณะกรรมการบริหารกองทุน”

 
 
 
 

5.

ใครเป็นประธาน คณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ

 
 
 
 

6.

ข้อใดไม่ใช่อํานาจหน้าที่ของ คณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ

 
 
 
 

7.

ใครเป็นรองประธาน คณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ

 
 
 
 

8.

เพื่อประโยชน์ในการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ ให้หน่วยงานใดเป็นผู้ออกข้อบัญญัติ เทศบัญญัติ ข้อกำหนด ระเบียบหรือประกาศ แล้วแต่กรณี ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติน

 
 
 
 

9.

พ.ร.บ. การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ. 2551 (ฉบับที่ 1) มีกี่หมวดกี่มาตรา

 
 
 
 

10.

ใครเป็นผู้รักษาการตาม พ.ร.บ. การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

 
 
 
 

11.

“สถานศึกษาที่จัดการศึกษานอกระบบ หรือตามอัธยาศัยแก่คนพิการโดยเฉพาะ” คือความหมายของข้อใด

 
 
 
 

12.

ให้สถานศึกษาในทุกสังกัดจัดทําแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล โดยให้สอดคล้องกับความต้องการจําเป็นพิเศษของคนพิการ และต้องมีการปรับปรุง “แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล” ตามระยะเวลาในข้อใด

 
 
 
 

13.

ข้อใดที่ผู้พิการไม่สามารถเข้ารับการศึกษาได้

 
 
 
 

14.

ข้อใดไม่ใช่อํานาจหน้าที่ของ คณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ

 
 
 
 

15.

ข้อใดมีหน้าที่ดําเนินการจัดการศึกษาโดยเฉพาะการจัดการเรียนร่วม การนิเทศ กํากับ ติดตาม เพื่อใหคนพิการได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ

 
 
 
 

16.

สถานศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่จัดการศึกษาสําหรับคนพิการโดยเฉพาะ ทั้งในลักษณะอยู่ประจํา ไป กลับ และรับบริการที่บ้าน คือความหมายของข้อใด

 
 
 
 

17.

ข้อใดไม่ใช่ ข้อจํากัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจําวันที่ถือว่าเป็น “คนพิการ”

 
 
 
 
 
 
 

18.

ข้อใดไม่ใช่การการพ้นจากตำแหน่ง นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ขอกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ

 
 
 
 

19.

การเลือกบริการทางการศึกษา สถานศึกษา ระบบและรูปแบบการศึกษา จะต้องคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ ข้อใดไม่ใช่

 
 
 
 

20.

“สถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษานอกระบบ หรือตามอัธยาศัยแก่คนพิการ ตั้งแต่แรกเกิดหรือแรกพบความพิการจนตลอดชีวิต” คือความหมายของข้อใด

 
 
 
 

21.

ข้อใดไม่ใช่สิทธิทางการศึกษาของคนพิการ

 
 
 
 

22. “สถานศึกษาเฉพาะความพิการ” หมายความว่าอย่างไร

 
 
 
 

23.

หน่วยงานใดเป็นผู้วางระเบียบเกี่ยวกับการรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินกองทุน การตัดหนี้เป็นสูญ

 
 
 
 

24.

ข้อใดไม่จัดอยู่ในความหมายของ “แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล”

 
 
 
 
 

25.

องค์กรสมาชิกระดับชาติตามประเภทความพิการที่ได้แจ้งชื่อไว้กับสํานักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ คือความหมายของข้อใด

 
 
 
 

26.

ข้อใดไม่ใช่เหตุผลในการประกาศใช้ พ.ร.บ. การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ. 2551 (ฉบับที่ 1)

 
 
 
 

27.

สถานศึกษาของรัฐและเอกชนที่จัดการเรียนร่วม สถานศึกษาเอกชนการกุศลที่จัดการการศึกษาสําหรับคนพิการโดยเฉพาะ และศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการ ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน มีสิทธิ์ได้รับการสนับสนุนในเรื่องใด

 
 
 
 

28.

ครูที่มีวุฒิตามข้อใดไม่สามารถเป็นครูการศึกษาพิเศษได้

 
 
 
 

29.

“ครูการศึกษาพิเศษ” หมายความว่าอย่างไร

 
 
 
 

30.

ข้อใดไม่ใช่กองทุนเพื่อใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุน และพัฒนาการศึกษาสําหรับคนพิการอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง ใน “กองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสําหรับคนพิการ”

 
 
 
 
 

31.

ข้อใดไม่ใช่ความหมายของ “ผู้ดูแลคนพิการ”

 
 
 
 

32.

ข้อใดไม่ใช่อํานาจหน้าที่ของ คณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ

 
 
 
 

33.

ข้อใดเป็นประธานใน “คณะกรรมการบริหารกองทุน”

 
 
 
 

34.

ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับ คณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ

 
 
 
 

35.

ให้คณะกรรมการบริหารกองทุนจัดทํางบการเงินส่งผู้สอบบัญชีตรวจสอบภายในกี่วัน นับแต่วันสิ้นปีบัญชีทุกปี

 
 
 
 

36.

คณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการมีจำนวนเท่าใด

 
 
 
 

37.

ให้หน่วยงานใด เป็นผู้สอบบัญชีของกองทุนทุกรอบปีแล้วทํารายงานผลการสอบบัญชีของกองทุนเสนอต่อคณะกรรมการ

 
 
 
 

38.

ใครไม่สามารถรับเงินสำหรับค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการจากกองทุน คนพิการได้

 
 
 
 

39.

ข้อใดไม่ใช่อํานาจหน้าที่ของ สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษในสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 
 
 
 

40.

ข้อใดไม่ใช่อํานาจหน้าที่ของ สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษในสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 
 
 
 

41.

เมื่อครบกําหนดตามวาระจะต้องมีการดําเนินการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่ภายในกี่วัน

 
 
 
 

42.

ข้อใดไม่ใช่ความหมายของคำว่า “การเรียนร่วม”

 
 
 
 

43.

ข้อใดไม่ใช่อํานาจหน้าที่ของ สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษในสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 
 
 
 

44.

ข้อใดไม่ใช่คณะกรรมการโดยตำแหน่งในคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ

 
 
 
 
 
 

45.

ข้อใดไม่ใช่อํานาจหน้าที่ของ คณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ

 
 
 
 

46.

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ มีวาระอยู่ในตําแหน่งคราวละกี่ปี

 
 
 
 

47.

ข้อใดไม่ใช่เหตุผลในการประกาศใช้ พ.ร.บ. การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556

 
 
 
 

48.

ข้อใดไม่ใช่ความหมายของ “ศูนย์การศึกษาพิเศษ”

 
 
 
 

49.

ให้คณะกรรมการบริหารกองทุนจัดทํางบการเงินส่งผู้สอบบัญชีตรวจสอบภายในกี่วัน นับแต่วันสิ้นปีบัญชีทุกปี

 
 
 
 

50.

ข้อใดไม่ใช่กรรมการใน “คณะกรรมการบริหารกองทุน”