พ.ร.บ. การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

พ.ร.บ. การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2556

________________________________________________________________________________________
คำชี้แจง
** QUIZ แนวข้อสอบฟรี – พ.ร.บ. การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
** จำนวน 50 ข้อ
** ข้อสอบจะทำการสุ่ม ไม่เรียงข้อ ไม่เรียงช้อยส์ เพื่อประโยชน์สูงสุดในการท่องจำข้อสอบ
________________________________________________________________________________________

1.

ข้อใดไม่ใช่กรรมการใน “คณะกรรมการบริหารกองทุน”

 
 
 
 
 
 

2.

หน่วยงานใดเป็นผู้วางระเบียบเกี่ยวกับการรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินกองทุน การตัดหนี้เป็นสูญ

 
 
 
 

3.

ข้อใดไม่ใช่ความหมายของ “ผู้ดูแลคนพิการ”

 
 
 
 

4.

ข้อใดไม่ใช่ความหมายของ “ศูนย์การศึกษาพิเศษ”

 
 
 
 

5.

ข้อใดคือเหตุผลในการประกาศใช้ พ.ร.บ. การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2551

 
 
 
 

6.

คณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ มีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้มีความรู้ ความสามารถความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงด้านต่าง ๆ ข้อใดไม่ใช่

 
 
 
 

7.

ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับ คณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ

 
 
 
 

8.

“สถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษานอกระบบ หรือตามอัธยาศัยแก่คนพิการ ตั้งแต่แรกเกิดหรือแรกพบความพิการจนตลอดชีวิต” คือความหมายของข้อใด

 
 
 
 

9.

ข้อใดไม่ใช่เหตุผลในการประกาศใช้ พ.ร.บ. การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ. 2551 (ฉบับที่ 1)

 
 
 
 

10.

ข้อใดที่ผู้พิการไม่สามารถเข้ารับการศึกษาได้

 
 
 
 

11.

ให้สถานศึกษาในทุกสังกัดจัดทําแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล โดยให้สอดคล้องกับความต้องการจําเป็นพิเศษของคนพิการ และต้องมีการปรับปรุง “แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล” ตามระยะเวลาในข้อใด

 
 
 
 

12.

ข้อใดไม่ใช่อํานาจหน้าที่ของ คณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ

 
 
 
 

13.

ผู้แทนขององค์การคนพิการ ในคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการมีกี่คน

 
 
 
 

14.

เมื่อครบกําหนดตามวาระจะต้องมีการดําเนินการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่ภายในกี่วัน

 
 
 
 

15.

ข้อใดไม่ใช่กองทุนเพื่อใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุน และพัฒนาการศึกษาสําหรับคนพิการอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง ใน “กองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสําหรับคนพิการ”

 
 
 
 
 

16.

องค์กรสมาชิกระดับชาติตามประเภทความพิการที่ได้แจ้งชื่อไว้กับสํานักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ คือความหมายของข้อใด

 
 
 
 

17.

ใครเป็นรองประธาน คณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ

 
 
 
 

18.

ข้อใดไม่ใช่อํานาจหน้าที่ของ คณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ

 
 
 
 

19.

ข้อใดเป็นกรรมการและเลขานุการใน “คณะกรรมการบริหารกองทุน”

 
 
 
 

20.

ข้อใดไม่ใช่อํานาจหน้าที่ของ สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษในสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 
 
 
 

21.

พ.ร.บ. การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ. 2551 (ฉบับที่ 1) มีกี่หมวดกี่มาตรา

 
 
 
 

22.

ให้คณะกรรมการบริหารกองทุนจัดทํางบการเงินส่งผู้สอบบัญชีตรวจสอบภายในกี่วัน นับแต่วันสิ้นปีบัญชีทุกปี

 
 
 
 

23.

ข้อใดไม่ใช่ ข้อจํากัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจําวันที่ถือว่าเป็น “คนพิการ”

 
 
 
 
 
 
 

24.

ให้คณะกรรมการบริหารกองทุนจัดทํางบการเงินส่งผู้สอบบัญชีตรวจสอบภายในกี่วัน นับแต่วันสิ้นปีบัญชีทุกปี

 
 
 
 

25.

ข้อใดไม่ใช่เหตุผลในการประกาศใช้ พ.ร.บ. การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556

 
 
 
 

26.

เพื่อประโยชน์ในการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ ให้หน่วยงานใดเป็นผู้ออกข้อบัญญัติ เทศบัญญัติ ข้อกำหนด ระเบียบหรือประกาศ แล้วแต่กรณี ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติน

 
 
 
 

27.

ข้อใดเป็นประธานใน “คณะกรรมการบริหารกองทุน”

 
 
 
 

28.

ข้อใดไม่ใช่การการพ้นจากตำแหน่ง นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ขอกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ

 
 
 
 

29.

ข้อใดไม่ใช่คณะกรรมการโดยตำแหน่งในคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ

 
 
 
 
 
 

30.

คณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการมีจำนวนเท่าใด

 
 
 
 

31.

การเลือกบริการทางการศึกษา สถานศึกษา ระบบและรูปแบบการศึกษา จะต้องคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ ข้อใดไม่ใช่

 
 
 
 

32.

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ มีวาระอยู่ในตําแหน่งคราวละกี่ปี

 
 
 
 

33.

ข้อใดไม่ใช่อํานาจหน้าที่ของ สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษในสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 
 
 
 

34.

ให้หน่วยงานใด เป็นผู้สอบบัญชีของกองทุนทุกรอบปีแล้วทํารายงานผลการสอบบัญชีของกองทุนเสนอต่อคณะกรรมการ

 
 
 
 

35.

ใครเป็นประธาน คณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ

 
 
 
 

36.

ข้อใดไม่จัดอยู่ในความหมายของ “แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล”

 
 
 
 
 

37.

สถานศึกษาของรัฐและเอกชนที่จัดการเรียนร่วม สถานศึกษาเอกชนการกุศลที่จัดการการศึกษาสําหรับคนพิการโดยเฉพาะ และศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการ ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน มีสิทธิ์ได้รับการสนับสนุนในเรื่องใด

 
 
 
 

38.

“ครูการศึกษาพิเศษ” หมายความว่าอย่างไร

 
 
 
 

39.

ข้อใดมีหน้าที่ดําเนินการจัดการศึกษาโดยเฉพาะการจัดการเรียนร่วม การนิเทศ กํากับ ติดตาม เพื่อใหคนพิการได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ

 
 
 
 

40.

ข้อใดไม่ใช่อํานาจหน้าที่ของ คณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ

 
 
 
 

41.

ใครไม่สามารถรับเงินสำหรับค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการจากกองทุน คนพิการได้

 
 
 
 

42.

ใครเป็นผู้รักษาการตาม พ.ร.บ. การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

 
 
 
 

43. “สถานศึกษาเฉพาะความพิการ” หมายความว่าอย่างไร

 
 
 
 

44.

ข้อใดไม่ใช่สิทธิทางการศึกษาของคนพิการ

 
 
 
 

45.

ข้อใดไม่ใช่อํานาจหน้าที่ของ คณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ

 
 
 
 

46.

ครูที่มีวุฒิตามข้อใดไม่สามารถเป็นครูการศึกษาพิเศษได้

 
 
 
 

47.

“สถานศึกษาที่จัดการศึกษานอกระบบ หรือตามอัธยาศัยแก่คนพิการโดยเฉพาะ” คือความหมายของข้อใด

 
 
 
 

48.

สถานศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่จัดการศึกษาสําหรับคนพิการโดยเฉพาะ ทั้งในลักษณะอยู่ประจํา ไป กลับ และรับบริการที่บ้าน คือความหมายของข้อใด

 
 
 
 

49.

ข้อใดไม่ใช่อํานาจหน้าที่ของ สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษในสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 
 
 
 

50.

ข้อใดไม่ใช่ความหมายของคำว่า “การเรียนร่วม”