พ.ร.บ. การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

พ.ร.บ. การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2556

________________________________________________________________________________________
คำชี้แจง
** QUIZ แนวข้อสอบฟรี – พ.ร.บ. การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
** จำนวน 50 ข้อ
** ข้อสอบจะทำการสุ่ม ไม่เรียงข้อ ไม่เรียงช้อยส์ เพื่อประโยชน์สูงสุดในการท่องจำข้อสอบ
________________________________________________________________________________________

1.

ข้อใดไม่ใช่คณะกรรมการโดยตำแหน่งในคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ

 
 
 
 
 
 

2.

เมื่อครบกําหนดตามวาระจะต้องมีการดําเนินการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่ภายในกี่วัน

 
 
 
 

3.

“ครูการศึกษาพิเศษ” หมายความว่าอย่างไร

 
 
 
 

4.

ใครไม่สามารถรับเงินสำหรับค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการจากกองทุน คนพิการได้

 
 
 
 

5.

ข้อใดไม่ใช่อํานาจหน้าที่ของ คณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ

 
 
 
 

6.

สถานศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่จัดการศึกษาสําหรับคนพิการโดยเฉพาะ ทั้งในลักษณะอยู่ประจํา ไป กลับ และรับบริการที่บ้าน คือความหมายของข้อใด

 
 
 
 

7.

ข้อใดเป็นกรรมการและเลขานุการใน “คณะกรรมการบริหารกองทุน”

 
 
 
 

8.

ข้อใดไม่ใช่อํานาจหน้าที่ของ สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษในสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 
 
 
 

9.

ผู้แทนขององค์การคนพิการ ในคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการมีกี่คน

 
 
 
 

10.

ข้อใดไม่ใช่เหตุผลในการประกาศใช้ พ.ร.บ. การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556

 
 
 
 

11.

ข้อใดไม่ใช่อํานาจหน้าที่ของ คณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ

 
 
 
 

12.

ใครเป็นผู้รักษาการตาม พ.ร.บ. การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

 
 
 
 

13.

พ.ร.บ. การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ. 2551 (ฉบับที่ 1) มีกี่หมวดกี่มาตรา

 
 
 
 

14.

ข้อใดไม่ใช่อํานาจหน้าที่ของ สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษในสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 
 
 
 

15.

คณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการมีจำนวนเท่าใด

 
 
 
 

16.

ใครเป็นรองประธาน คณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ

 
 
 
 

17.

“สถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษานอกระบบ หรือตามอัธยาศัยแก่คนพิการ ตั้งแต่แรกเกิดหรือแรกพบความพิการจนตลอดชีวิต” คือความหมายของข้อใด

 
 
 
 

18.

ข้อใดไม่ใช่กรรมการใน “คณะกรรมการบริหารกองทุน”

 
 
 
 
 
 

19.

ข้อใดไม่ใช่สิทธิทางการศึกษาของคนพิการ

 
 
 
 

20.

ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับ คณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ

 
 
 
 

21.

ข้อใดไม่ใช่เหตุผลในการประกาศใช้ พ.ร.บ. การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ. 2551 (ฉบับที่ 1)

 
 
 
 

22. “สถานศึกษาเฉพาะความพิการ” หมายความว่าอย่างไร

 
 
 
 

23.

ข้อใดไม่ใช่อํานาจหน้าที่ของ สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษในสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 
 
 
 

24.

การเลือกบริการทางการศึกษา สถานศึกษา ระบบและรูปแบบการศึกษา จะต้องคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ ข้อใดไม่ใช่

 
 
 
 

25.

“สถานศึกษาที่จัดการศึกษานอกระบบ หรือตามอัธยาศัยแก่คนพิการโดยเฉพาะ” คือความหมายของข้อใด

 
 
 
 

26.

ให้คณะกรรมการบริหารกองทุนจัดทํางบการเงินส่งผู้สอบบัญชีตรวจสอบภายในกี่วัน นับแต่วันสิ้นปีบัญชีทุกปี

 
 
 
 

27.

ข้อใดไม่ใช่ ข้อจํากัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจําวันที่ถือว่าเป็น “คนพิการ”

 
 
 
 
 
 
 

28.

หน่วยงานใดเป็นผู้วางระเบียบเกี่ยวกับการรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินกองทุน การตัดหนี้เป็นสูญ

 
 
 
 

29.

ให้คณะกรรมการบริหารกองทุนจัดทํางบการเงินส่งผู้สอบบัญชีตรวจสอบภายในกี่วัน นับแต่วันสิ้นปีบัญชีทุกปี

 
 
 
 

30.

ข้อใดไม่ใช่ความหมายของ “ผู้ดูแลคนพิการ”

 
 
 
 

31.

ข้อใดไม่ใช่ความหมายของ “ศูนย์การศึกษาพิเศษ”

 
 
 
 

32.

ข้อใดไม่ใช่อํานาจหน้าที่ของ คณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ

 
 
 
 

33.

ข้อใดไม่ใช่ความหมายของคำว่า “การเรียนร่วม”

 
 
 
 

34.

คณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ มีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้มีความรู้ ความสามารถความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงด้านต่าง ๆ ข้อใดไม่ใช่

 
 
 
 

35.

องค์กรสมาชิกระดับชาติตามประเภทความพิการที่ได้แจ้งชื่อไว้กับสํานักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ คือความหมายของข้อใด

 
 
 
 

36.

ข้อใดเป็นประธานใน “คณะกรรมการบริหารกองทุน”

 
 
 
 

37.

ข้อใดที่ผู้พิการไม่สามารถเข้ารับการศึกษาได้

 
 
 
 

38.

ข้อใดคือเหตุผลในการประกาศใช้ พ.ร.บ. การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2551

 
 
 
 

39.

ข้อใดไม่จัดอยู่ในความหมายของ “แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล”

 
 
 
 
 

40.

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ มีวาระอยู่ในตําแหน่งคราวละกี่ปี

 
 
 
 

41.

ข้อใดไม่ใช่กองทุนเพื่อใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุน และพัฒนาการศึกษาสําหรับคนพิการอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง ใน “กองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสําหรับคนพิการ”

 
 
 
 
 

42.

ใครเป็นประธาน คณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ

 
 
 
 

43.

ข้อใดไม่ใช่การการพ้นจากตำแหน่ง นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ขอกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ

 
 
 
 

44.

ข้อใดมีหน้าที่ดําเนินการจัดการศึกษาโดยเฉพาะการจัดการเรียนร่วม การนิเทศ กํากับ ติดตาม เพื่อใหคนพิการได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ

 
 
 
 

45.

ให้สถานศึกษาในทุกสังกัดจัดทําแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล โดยให้สอดคล้องกับความต้องการจําเป็นพิเศษของคนพิการ และต้องมีการปรับปรุง “แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล” ตามระยะเวลาในข้อใด

 
 
 
 

46.

เพื่อประโยชน์ในการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ ให้หน่วยงานใดเป็นผู้ออกข้อบัญญัติ เทศบัญญัติ ข้อกำหนด ระเบียบหรือประกาศ แล้วแต่กรณี ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติน

 
 
 
 

47.

ให้หน่วยงานใด เป็นผู้สอบบัญชีของกองทุนทุกรอบปีแล้วทํารายงานผลการสอบบัญชีของกองทุนเสนอต่อคณะกรรมการ

 
 
 
 

48.

สถานศึกษาของรัฐและเอกชนที่จัดการเรียนร่วม สถานศึกษาเอกชนการกุศลที่จัดการการศึกษาสําหรับคนพิการโดยเฉพาะ และศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการ ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน มีสิทธิ์ได้รับการสนับสนุนในเรื่องใด

 
 
 
 

49.

ข้อใดไม่ใช่อํานาจหน้าที่ของ คณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ

 
 
 
 

50.

ครูที่มีวุฒิตามข้อใดไม่สามารถเป็นครูการศึกษาพิเศษได้