หลักการสอนที่เน้นการสอนคิดวิเคราะห์และการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

หลักการสอนที่เน้นการคิดวิเคราะห์และการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

หลักการสอนที่เน้นการคิดวิเคราะห์และการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

________________________________________________________________________________________
คำชี้แจง
** QUIZ แนวข้อสอบฟรี – หลักการสอนที่เน้นการสอนคิดวิเคราะห์และการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
** จำนวน 50 ข้อ
** ข้อสอบจะทำการสุ่ม ไม่เรียงข้อ ไม่เรียงช้อยส์ เพื่อประโยชน์สูงสุดในการท่องจำข้อสอบ
________________________________________________________________________________________

1.

ในระบบการเรียนการสอน ข้อใดหมายถึง Input

 
 
 
 

2.

สิ่งที่นําไปใช้ในการจัดทําหน่วยการเรียนรู้ คือข้อใด

 
 
 
 

3.

ข้อใดไม่ใช่กุญแจ 5 ดอกในการจัดการเรียนการสอนแบบ BBL

 
 
 
 
 
 

4.

ขั้นตอนสําคัญที่สุดของการสอนแบบวิทยาศาสตร์ คือข้อใด

 
 
 
 

5.

ห้องเรียนที่ส่งเสริมบรรยากาศทางจิตใจ ตรงกับข้อใด

 
 
 
 

6.

ในการออกแบบการเรียนรู้ ควรทําสิ่งใดเป็นอันดับแรก

 
 
 
 

7.

สิ่งใดที่ครูผู้สอนต้องทําเป็นลําดับแรกในการจัดการเรียนรู้

 
 
 
 

8.

การสอนแบบ Multigrade Learning เหมาะกับโรงเรียนใด

 
 
 
 

9.

ข้อใดเป็นการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการภายในวิชา

 
 
 
 

10.

วิชาใดที่ไม่ได้อยู่ใน STEM

 
 
 
 

11.

การสอนโดยวิธีเรียนปนเล่น เหมาะสมกับผู้เรียนในระดับใด

 
 
 
 

12.

ครูประยุทธ์ “ให้นักเรียนที่ไม่ทําการบ้านส่ง คัดไทยเพิ่ม 20 หน้ากระดาษ” การกระทําของครูประยุทธ์ตรงกับข้อใด

 
 
 
 

13.

CIPPA Model ตัว P ตัวแรก หมายถึงอะไร

 
 
 
 

14.

การจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มมีลักษณะ  5  ประการ ข้อใดไม่ใช่

 
 
 
 
 
 

15.

PBL คืออะไร

 
 
 
 

16.

การจัดการเรียนรู้แบบ Project – Based Learning เป็นการบูรณาการแบบใด

 
 
 
 

17. 3R หมายถึงข้อใด

 
 
 
 

18.

ข้อใดไม่ใช่ลักษณะของการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ

 
 
 
 

19.

การจัดการเรียนรู้ที่นักเรียนได้เรียนเนื้อหาและฝึกทักษะโดยมีหัวข้อหลักที่ครูทุกวิชากําหนดร่วมกัน เป็นการบูรณาการแบบใด

 
 
 
 

20.

ข้อใดไม่ใช่นวัตกรรมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

 
 
 
 

21.

ทักษะที่จำเป็นในการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 คือข้อใด

 
 
 
 

22. ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่21ที่ต้องเรียนไปตลอดชีวิต 3R  ตรงกับข้อใด   

 
 
 
 

23.

การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญแบบใด ที่ผู้เรียนได้ค้นพบองค์ความรู้ใหม่ด้วยตนเอง

 
 
 
 

24. 8C หมายถึงข้อใด

 
 
 
 

25.

จุดประสงค์ของการจัดการเรียนรู้ตามแนวทาง STEM คืออะไร

 
 
 
 

26.

ผลจากการสอน โดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง คือข้อใด

 
 
 
 

27.

ครูประวิตรยึดนาฬิกานักเรียนที่เล่นในระหว่างเรียนและคืนเมื่อหมดชั่วโมง การกระทําของครูประวิตรตรงกับข้อใด

 
 
 
 

28.

ส่วนใหญ่ครูผู้สอนแต่ละวิชาต่างจัดการเรียนรู้ให้แก่นักเรียนตามรายวิชาของตนเองโดยบูรณาการแบบใด

 
 
 
 

29.

การจัดการเรียนรู้ ต้องคํานึงถึงสิ่งใดมากที่สุด

 
 
 
 

30.

กระบวนการจัดการเรียนรู้ ต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาตามสิ่งใด

 
 
 
 

31.

กระทรวงศึกษาธิการได้ใช้ทฤษฎีของใครในการออกแบบการจัดการเรียนรู้แก่ผู้เรียน

 
 
 
 

32.

วิชาใดที่ไม่ได้อยู่ใน STEM

 
 
 
 

33.

กระบวนการเรียนรู้ที่ดี ต้องมีลักษณะอย่างไร

 
 
 
 

34.

BBL ย่อมาจากอะไร

 
 
 
 

35.

PBL ย่อมาจากอะไร

 
 
 
 

36.

วิชาใดที่ไม่ได้อยู่ใน STEM

 
 
 
 

37.

ข้อใดไม่ใช่กุญแจ 5 ดอกในการจัดการเรียนการสอนแบบ Brain-based Learning

 
 
 
 
 
 

38.

วิชาใดที่ไม่ได้อยู่ใน STEM

 
 
 
 

39.

การจัดบรรยากาศแบบใดที่ทําให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ด

 
 
 
 

40.

ข้อใดเป็นแผนการจัดการเรียนรู้ที่ดี

 
 
 
 

41.

ในการจัดการเรียนรู้แบบ PBL ครูมีบทบาทอย่างไร

 
 
 
 

42.

การจัดการเรียนรู้ที่นักเรียนได้เรียนเนื้อหาและฝึกทักษะอย่างน้อย 2 วิชาร่วมกันโดยกิจกรรมมีการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของทุกวิชา เป็นการบูรณาการแบบใด

 
 
 
 

43.

สะเต็มศึกษา คือ แนวทางการจัดการศึกษาที่บูรณาการความรู้ใน 4 สหวิทยาการ ข้อใดไม่ใช่

 
 
 
 
 

44.

การจัดการเรียนการสอนแบบ BBL เป็นการพัฒนาสิ่งใด

 
 
 
 

45.

สมองส่วนใดที่ทําหน้าที่เกี่ยวกับการใช้เหตุผล การตัดสินใจการแก้ไขปัญหาการวางแผน และการควบคุมการเคลื่อนไหว

 
 
 
 

46.

ในการจัดการเรียนรู้ ต้องให้ความสําคัญต่อสิ่งใด

 
 
 
 

47.

Multigrade Learning หมายถึงข้อใด

 
 
 
 

48.

ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลัก CIPPA Model ขั้นตอนใด ที่ให้ผู้เรียนได้ตรวจสอบความรู้ความเข้าใจด้วยการได้รับข้อมูลย้อนกลับจากผู้อื่น

 
 
 
 

49.

ข้อใดไม่ใช่ทักษะพื้นฐานที่จำเป็นต่อผู้เรียนทุกคน ในศตวรรษที่ 21

 
 
 
 

50.

Learning by Doing เป็นการเรียนรู้ด้วยวิธีการใด