หลักการสอนที่เน้นการสอนคิดวิเคราะห์และการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

หลักการสอนที่เน้นการคิดวิเคราะห์และการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

หลักการสอนที่เน้นการคิดวิเคราะห์และการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

________________________________________________________________________________________
คำชี้แจง
** QUIZ แนวข้อสอบฟรี – หลักการสอนที่เน้นการสอนคิดวิเคราะห์และการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
** จำนวน 50 ข้อ
** ข้อสอบจะทำการสุ่ม ไม่เรียงข้อ ไม่เรียงช้อยส์ เพื่อประโยชน์สูงสุดในการท่องจำข้อสอบ
________________________________________________________________________________________

1.

BBL ย่อมาจากอะไร

 
 
 
 

2.

ส่วนใหญ่ครูผู้สอนแต่ละวิชาต่างจัดการเรียนรู้ให้แก่นักเรียนตามรายวิชาของตนเองโดยบูรณาการแบบใด

 
 
 
 

3.

การจัดการเรียนรู้ที่นักเรียนได้เรียนเนื้อหาและฝึกทักษะอย่างน้อย 2 วิชาร่วมกันโดยกิจกรรมมีการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของทุกวิชา เป็นการบูรณาการแบบใด

 
 
 
 

4.

สิ่งใดที่ครูผู้สอนต้องทําเป็นลําดับแรกในการจัดการเรียนรู้

 
 
 
 

5.

ครูประยุทธ์ “ให้นักเรียนที่ไม่ทําการบ้านส่ง คัดไทยเพิ่ม 20 หน้ากระดาษ” การกระทําของครูประยุทธ์ตรงกับข้อใด

 
 
 
 

6.

ครูประวิตรยึดนาฬิกานักเรียนที่เล่นในระหว่างเรียนและคืนเมื่อหมดชั่วโมง การกระทําของครูประวิตรตรงกับข้อใด

 
 
 
 

7.

กระบวนการเรียนรู้ที่ดี ต้องมีลักษณะอย่างไร

 
 
 
 

8.

การจัดบรรยากาศแบบใดที่ทําให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ด

 
 
 
 

9.

PBL ย่อมาจากอะไร

 
 
 
 

10.

สะเต็มศึกษา คือ แนวทางการจัดการศึกษาที่บูรณาการความรู้ใน 4 สหวิทยาการ ข้อใดไม่ใช่

 
 
 
 
 

11.

การสอนแบบ Multigrade Learning เหมาะกับโรงเรียนใด

 
 
 
 

12. 8C หมายถึงข้อใด

 
 
 
 

13. 3R หมายถึงข้อใด

 
 
 
 

14.

ทักษะที่จำเป็นในการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 คือข้อใด

 
 
 
 

15.

ข้อใดไม่ใช่กุญแจ 5 ดอกในการจัดการเรียนการสอนแบบ BBL

 
 
 
 
 
 

16.

ข้อใดไม่ใช่กุญแจ 5 ดอกในการจัดการเรียนการสอนแบบ Brain-based Learning

 
 
 
 
 
 

17.

ในการออกแบบการเรียนรู้ ควรทําสิ่งใดเป็นอันดับแรก

 
 
 
 

18.

จุดประสงค์ของการจัดการเรียนรู้ตามแนวทาง STEM คืออะไร

 
 
 
 

19. ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่21ที่ต้องเรียนไปตลอดชีวิต 3R  ตรงกับข้อใด   

 
 
 
 

20.

ข้อใดเป็นการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการภายในวิชา

 
 
 
 

21.

ห้องเรียนที่ส่งเสริมบรรยากาศทางจิตใจ ตรงกับข้อใด

 
 
 
 

22.

วิชาใดที่ไม่ได้อยู่ใน STEM

 
 
 
 

23.

PBL คืออะไร

 
 
 
 

24.

ข้อใดเป็นแผนการจัดการเรียนรู้ที่ดี

 
 
 
 

25.

ข้อใดไม่ใช่ลักษณะของการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ

 
 
 
 

26.

CIPPA Model ตัว P ตัวแรก หมายถึงอะไร

 
 
 
 

27.

ในระบบการเรียนการสอน ข้อใดหมายถึง Input

 
 
 
 

28.

การจัดการเรียนรู้ที่นักเรียนได้เรียนเนื้อหาและฝึกทักษะโดยมีหัวข้อหลักที่ครูทุกวิชากําหนดร่วมกัน เป็นการบูรณาการแบบใด

 
 
 
 

29.

ข้อใดไม่ใช่นวัตกรรมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

 
 
 
 

30.

การจัดการเรียนการสอนแบบ BBL เป็นการพัฒนาสิ่งใด

 
 
 
 

31.

ขั้นตอนสําคัญที่สุดของการสอนแบบวิทยาศาสตร์ คือข้อใด

 
 
 
 

32.

กระบวนการจัดการเรียนรู้ ต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาตามสิ่งใด

 
 
 
 

33.

Multigrade Learning หมายถึงข้อใด

 
 
 
 

34.

การจัดการเรียนรู้แบบ Project – Based Learning เป็นการบูรณาการแบบใด

 
 
 
 

35.

การจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มมีลักษณะ  5  ประการ ข้อใดไม่ใช่

 
 
 
 
 
 

36.

ในการจัดการเรียนรู้แบบ PBL ครูมีบทบาทอย่างไร

 
 
 
 

37.

วิชาใดที่ไม่ได้อยู่ใน STEM

 
 
 
 

38.

วิชาใดที่ไม่ได้อยู่ใน STEM

 
 
 
 

39.

การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญแบบใด ที่ผู้เรียนได้ค้นพบองค์ความรู้ใหม่ด้วยตนเอง

 
 
 
 

40.

Learning by Doing เป็นการเรียนรู้ด้วยวิธีการใด

 
 
 
 

41.

วิชาใดที่ไม่ได้อยู่ใน STEM

 
 
 
 

42.

ผลจากการสอน โดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง คือข้อใด

 
 
 
 

43.

ในการจัดการเรียนรู้ ต้องให้ความสําคัญต่อสิ่งใด

 
 
 
 

44.

กระทรวงศึกษาธิการได้ใช้ทฤษฎีของใครในการออกแบบการจัดการเรียนรู้แก่ผู้เรียน

 
 
 
 

45.

สมองส่วนใดที่ทําหน้าที่เกี่ยวกับการใช้เหตุผล การตัดสินใจการแก้ไขปัญหาการวางแผน และการควบคุมการเคลื่อนไหว

 
 
 
 

46.

ข้อใดไม่ใช่ทักษะพื้นฐานที่จำเป็นต่อผู้เรียนทุกคน ในศตวรรษที่ 21

 
 
 
 

47.

การสอนโดยวิธีเรียนปนเล่น เหมาะสมกับผู้เรียนในระดับใด

 
 
 
 

48.

สิ่งที่นําไปใช้ในการจัดทําหน่วยการเรียนรู้ คือข้อใด

 
 
 
 

49.

การจัดการเรียนรู้ ต้องคํานึงถึงสิ่งใดมากที่สุด

 
 
 
 

50.

ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลัก CIPPA Model ขั้นตอนใด ที่ให้ผู้เรียนได้ตรวจสอบความรู้ความเข้าใจด้วยการได้รับข้อมูลย้อนกลับจากผู้อื่น